Parenteel van Haentje Douwes

alle generaties

 


© 2010  D.M. Bonnema

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Generatie I

I  Haentje Douwes ?.

Hij trouwt (kerk) op donderdag 13 augustus 1648 Bolsward met Dieuke Oetsis ? ook genaamd Dieuwke Oedses.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Poppe Haentjes.

2  Jan Haenties, zie II.

3  Douwe Haentjes.

Generatie II

II  Jan Haenties, zoon van Haentje Douwes ? (I) en Dieuke Oetsis ?, wonende Hidaard en Oosterend.

Hij was gehuwd met Tietie.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Haentie Jans, zie III.

2  ?Gerben Jans Brant.

Hij was gehuwd met Wytske Pieters Krolis.

Generatie III

III  Haentie Jans, zoon van Jan Haenties (II) en Tietie, pachtboer, wonende Rien en Oosterend, is overleden voor vrijdag 23 maart 1725 Oosterend.

Hij trouwt (kerk) op zondag 15 februari 1705 Lutkewierum (1) met Bottie Heeres, dochter van Heere. Bottie is overleden voor 1708 Lutkewierum (?).

Van hen is een kind bekend:

1  Jan Haenties, zie IV-B.

Hij trouwt (kerk) op vrijdag 16 maart 1708 Lutkewierum (2) met de 25-jarige Jancke Minnes, dochter van Minne Jans en Antie Minnes. Jancke, wonende Rien, is geboren op dinsdag 1 september 1682 Itens, is overleden in 1728 Oosterend. Zij werd 46 jaar.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

2  Bottie Haentjes.

3  Minne Haenties, zie IV-A.

4  Freerk Haentjes.

Generatie IV

IV-A  Minne Haenties ook genaamd Menne, zoon van Haentie Jans (III) en Jancke Minnes, boer, wonende Hennaard en Spannum, is overleden in 1754 Spannum.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 1 april 1736 Oosterlittens, trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1736 Itens met de ongeveer 25-jarige Acke Jans ook genaamd Aukje Jans, dochter van Jan. Acke is geboren rond 1711, is overleden op zaterdag 21 juni 1788 Nijland, is begraven op vrijdag 27 juni 1788 Spannum. Zij werd ongeveer 77 jaar.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Haantje Mennes, boer, wonende Hennaard, Spannum en Tzum, is geboren op maandag 16 september 1737 Douwe Iebes, is overleden op donderdag 27 oktober 1808 Tzum. Hij werd 71 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1770 Spannum op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Jetske Douwes Riemersma, dochter van Douwe Sjoerds en Janke Jans. Jetske Douwes, wonende Lekkum, is geboren op woensdag 20 februari 1743 Oosterend, is gedoopt op zondag 24 februari 1743 Oosterend, is overleden rond 1804 Tzum. Zij werd ongeveer 61 jaar.

2  Jan Minnes is geboren rond 1740 Douwe Iebes, zie V-A.

3  Douwe Minnes Terpstra is geboren op zondag 25 maart 1742 Hennaard, zie V-B.

4  Trijntje Minnes is geboren rond 1745 Spannum, zie V-C.

5  Freerk Minnes Terpstra, boer, wonende o/Spannum, is geboren op dinsdag 6 januari 1750 Spannum, is overleden op woensdag 20 november 1822. Hij werd 72 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Hij trouwt (kerk) op dinsdag 14 augustus 1781 Edens op 31-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Sjouckjen Jans, dochter van Jan Pieters en Geertie Gerrits. Sjouckjen is geboren op zondag 20 maart 1757 Itens, is overleden voor 1791. Zij werd hoogstens 33 jaar, 9 maanden en 12 dagen. Hij trouwt (kerk) op zondag 11 september 1791 Edens op 41-jarige leeftijd (2) met Wijtske Pijtters ook genaamd Wietske Pieters. Hij trouwt op vrijdag 30 augustus 1816 Wommels op 66-jarige leeftijd (3) met de 66-jarige Yfke Johannes Bonsma, dochter van Johannes Hendriks en Maijke Aukes. Yfke Johannes is geboren op zondag 26 april 1750 Warga, is overleden op vrijdag 17 oktober 1828 Spannum. Zij werd 78 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Zij was eerder gehuwd (1) met Sible Holkes Bonsma.<1,2>

6  Jancke Minnes is geboren op woensdag 16 februari 1752 Spannum, zie V-D.

IV-B  Jan Haenties, zoon van Haentie Jans (III) en Bottie Heeres, huisman, wonende Itens, Oosterend, Reitsum en Stiens, is overleden in augustus 1781 Stiens.

Hij trouwt (kerk) op zondag 17 februari 1726 Itens met de 17-jarige Grietje Sijmons ook genaamd Grietje Siemens, dochter van Sijmen Romkes en Leentie Jorks. Grietje is gedoopt op zondag 3 februari 1709 Beers-Jellum, is overleden in april 1774 Stiens. Zij werd 65 jaar en 2 maanden.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Bottie Jans is gedoopt op zondag 20 april 1727 Itens.

2  Sijtske Jans is geboren op maandag 20 december 1728 Oosterend, is gedoopt op zaterdag 25 december 1728 Oosterend.

3  Geische Jans is gedoopt op zondag 2 juli 1730 Oosterend.

4  Simon Jans is gedoopt op zaterdag 12 februari 1735 Oosterend.

5  Leentje Jans is gedoopt op zondag 22 februari 1739 Reitsum.

6  Antie Jans is gedoopt op dinsdag 7 mei 1743 Reitsum.

7  Tietie Jans is gedoopt op zondag 22 december 1743 Reitsum.

8  Romke Jans is gedoopt op maandag 21 november 1746 Reitsum.

Generatie V

V-A  Jan Minnes ook genaamd Jan Mennes, zoon van Minne Haenties (IV-A) en Acke Jans, pachtboer te Nijland, wonende Hennaard, Nijland, IJlst, o/Cubaard, Spannum en Westerbroek, is geboren rond 1740 Douwe Iebes.

Hij trouwt (kerk) op zondag 14 maart 1773 Edens op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Trijntje Meijnerts, dochter van Meyndert. Trijntje, wonende Spannum en Nijland, is geboren rond 1750 en afkomstig uit Spannum.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Jans, wonende Arum, is overleden voor 1817.

2  Meindert Jans Bonnema is geboren op woensdag 2 augustus 1780 Nijland, zie VI-A.

3  Minne Jans de Vries, dagloner, wonende Wetsinge, is geboren in 1786 Nijland, is overleden op dinsdag 19 juli 1842 Wetsinge. Hij werd 56 jaar.

Hij trouwt (kerk) op zondag 16 december 1810 Bedum op 24-jarige leeftijd met Aaltje Hindriks, dochter van Hindrik Meinderts en Reinje Jacobs. Aaltje, dagloonster, is overleden op dinsdag 21 september 1830 Bedum.

Zij was eerder gehuwd (1) met Jan Egges.<3,4>

V-B  Douwe Minnes Terpstra, zoon van Minne Haenties (IV-A) en Acke Jans, boer, is geboren op zondag 25 maart 1742 Hennaard, is overleden op zondag 7 juli 1822 Oosterend. Hij werd 80 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1773 Edens op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Antje Douwes Riemersma, dochter van Douwe Sjoerds en Janke Jans. Antje Douwes is geboren op donderdag 25 februari 1745 Oosterend, is gedoopt op zondag 28 maart 1745 Oosterend, is overleden op dinsdag 2 april 1839 Tzum. Zij werd 94 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jancke Douwes Terpstra is geboren op maandag 14 oktober 1776 Itens, zie VI-B.

2  Minne Douwes is geboren op donderdag 15 mei 1783 Oosterend.

V-C  Trijntje Minnes, dochter van Minne Haenties (IV-A) en Acke Jans, is geboren rond 1745 Spannum, is overleden rond 1800 Wommels. Zij werd ongeveer 55 jaar.

Zij trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1770 Wommels op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met Cornelis Cornelis Posthumus, zoon van Cornelis Romkes en Luietske Tjerks. Cornelis Cornelis, boer, wonende Wommels, is overleden rond 1780 Wommels.

Hij was eerder gehuwd (1) met Janneke Jans.<5,6>

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Akke Cornelis is overleden in 1771 Wommels.

2  Akke Cornelis Posthumus is geboren op dinsdag 9 februari 1773 Wommels, is overleden in 1773 Wommels.

3  Minne Cornelis Posthumus is geboren op zaterdag 4 juni 1774 Wommels, is overleden na 1781. Hij werd minstens 7 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

4  Cornelis Cornelis Posthumus is geboren op donderdag 7 maart 1776 Wommels, is overleden na 1781 Wommels. Hij werd minstens 5 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

5  Akke Cornelis Posthumus is geboren op donderdag 7 mei 1778 Wommels, is overleden na 1781. Zij werd minstens 3 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1781 Wommels op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Tjeerd Douwes Douma, zoon van Douwe Tjebbes en Fokeltje Jans. Tjeerd Douwes, boer, wonende Wommels, is geboren op vrijdag 2 augustus 1748 Itens, is overleden op woensdag 18 december 1822 Wommels. Hij werd 74 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Hij was later gehuwd (2) met Ybeltje Piers Nieuwenhuis.<7,8>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

6  Douwe Tjeerds Douwma, wonende Wommels, Hidaard en Baard, is geboren op zondag 21 november 1784 Wommels, is overleden op woensdag 24 december 1845 Bolsward. Hij werd 61 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Hij trouwt op donderdag 11 februari 1813 Wommels op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Fokeltje Lolkes Lolkema, dochter van Lolke Pieters Lolkema en Antje Klazes de Boer. Fokeltje Lolkes, dienstmeid, wonende Wommels, is geboren op zondag 26 augustus 1787 Kubaard, is overleden op zaterdag 2 december 1843 Wommels. Zij werd 56 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

7  Cornelis Tjeerds is geboren op woensdag 11 oktober 1786 Wommels, is overleden rond 1800 Wommels. Hij werd ongeveer 14 jaar.

V-D  Jancke Minnes, dochter van Minne Haenties (IV-A) en Acke Jans, wonende Itens en Kie onder Franeker, is geboren op woensdag 16 februari 1752 Spannum.

Zij trouwt (kerk) op zondag 6 juni 1773 Itens op 21-jarige leeftijd met Gerben Ates Kingma, zoon van Ate Yntes (Kingma) en Gertje Ates ( Kingma ). Gerben Ates, wonende Itens en Kie onder Franeker, is geboren Wommels, is overleden op maandag 5 augustus 1816 Gem. Franeker.

Hij was eerder gehuwd (1) met Trijntje Sytses.<9,10>

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Minne Gerbens is geboren op maandag 5 december 1774 Itens, is overleden Itens.

2  Menne Gerbens ook genaamd Minne Gerbens, wonende Achlum, is geboren op maandag 18 december 1775 Itens, is overleden op donderdag 5 december 1811 Midlum. Hij werd 35 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Hij trouwt (kerk) op zondag 14 november 1802 Achlum op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Sijtske Tjietzes ook genaamd Sietske Tjitses, dochter van Tjetse Gosses en Antie Klaases. Sijtske, wonende Achlum en Midlum, is geboren in 1770 en afkomstig uit Achlum.

Generatie VI

VI-A  Meindert Jans Bonnema, zoon van Jan Minnes (V-A) en Trijntje Meijnerts, gardenier en arbeider, wonende Bolsward, Hichtum, Witmarsum, Grauwe Kat onder Arum (Arum) en Arum, is geboren op woensdag 2 augustus 1780 Nijland, is overleden op vrijdag 29 oktober 1858 Arum. Hij werd 78 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 13 mei 1804 Burgwerd-Hichtum-Hartwerd, trouwt (kerk) op woensdag 23 mei 1804 Bolsward op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Lijsbert Gerbens Dijkstra, dochter van Gerben Rintjes Dijkstra en Grietje Annes. Lijsbert Gerbens, wonende onder Allingawier, Bolsward en Arum, is geboren op zondag 21 september 1783 onder Allingawier, is overleden op vrijdag 24 oktober 1851 Arum. Zij werd 68 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Gerben Meinderts Bonnema is geboren op donderdag 15 augustus 1805 Bolsward, zie VII-A.

2  Minne Meinderts Bonnema, boerenknecht, wonende Arum, Boer en Franeker, is geboren op dinsdag 27 januari 1807 Arum, is overleden op dinsdag 17 april 1860 Franeker. Hij werd 53 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Hij trouwt op maandag 27 oktober 1845 Gem. Franekeradeel op 38-jarige leeftijd met de 43-jarige Jetske Martens Hilarides, dochter van Marten Sydses Hilarides en Attje Taekes Salverda. Jetske Martens, schuitenjagersche, wonende Franeker, is geboren op dinsdag 3 november 1801 Miedum onder Tzum, is overleden op vrijdag 29 oktober 1869 Franeker. Zij werd 67 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Zij was eerder gehuwd (1) met Riemer Hendrik Bollema.<11,12>

3  Trijntje Meinderts Bonnema is geboren op woensdag 4 december 1811 Witmarsum, zie VII-B.

4  Rintje Meinderts Bonnema is geboren op woensdag 3 augustus 1825 Arum.

VI-B  Jancke Douwes Terpstra, dochter van Douwe Minnes Terpstra (V-B) en Antje Douwes Riemersma, is geboren op maandag 14 oktober 1776 Itens, is overleden op donderdag 10 augustus 1826 Welsrijp. Zij werd 49 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Zij trouwt (kerk) op zondag 3 januari 1802 Spannum op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Pabe Gerrits Hiemstra, zoon van Gerrit Pabes en Maaike Hiddes. Pabe Gerrits, landbouwer en koopman, wonende Welsrijp en Winsum, is geboren in 1770 Ried, is overleden op maandag 6 maart 1848 Winsum. Hij werd 78 jaar.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Antje Pabes Hiemstra, wonende Tzum, is geboren op woensdag 12 mei 1802 Welsrijp, is overleden op woensdag 15 december 1852 Tzum. Zij werd 50 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Zij trouwt op zondag 1 juni 1828 Gem. Franekeradeel op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Fedde Fokkes van der Weij, zoon van Fokke Hanzes van der Weij en Froukje Feddes Feddema. Fedde Fokkes, arbeider, wonende Tzum, is geboren op maandag 8 juli 1805 Franeker, is overleden op woensdag 11 oktober 1871 Tzum. Hij werd 66 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Hij was later gehuwd (2) met Sijke Geerts Vlietstra.<13,14>

2  Maaike Pabes Hiemstra ook genaamd Maike is geboren op zondag 23 juni 1805 Welsrijp, is overleden op maandag 20 december 1897 Welsrijp. Zij werd 92 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Zij trouwt op zondag 17 april 1831 Gem. Franeker op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jacob Meiles Oosterhagen, zoon van Meile Jans Oosterhagen en Froukjen Sikkes Steenhuizen. Jacob Meiles, arbeider, wonende Welsrijp, is geboren in 1807 Franeker, is overleden op vrijdag 17 september 1841 Welsrijp. Hij werd 34 jaar. Zij trouwt op zaterdag 8 april 1843 Gem. Franekeradeel op 37-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Jacob Hiddes Houtsma, zoon van Hidde Sjoerds Houtsma en Lijsbeth Rinzes Bijlsma. Jacob Hiddes, timmerknecht, wonende Welsrijp, is geboren op donderdag 14 februari 1799 Tzum, is overleden op maandag 5 april 1869 Gem. Franekeradeel. Hij werd 70 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Hij was eerder gehuwd (1) met Luutske Jacobs Strikwerda.<15,16>

3  Akke Pabes Hiemstra is geboren op maandag 13 april 1807 Welsrijp, is overleden op vrijdag 18 juni 1847 Winsum. Zij werd 40 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Zij trouwt op zondag 16 mei 1830 Gem. Franekeradeel op 23-jarige leeftijd met de 34-jarige Sjoerd Hiddes Houtsma, zoon van Hidde Sjoerds Houtsma en Lijsbeth Rinzes Bijlsma. Sjoerd Hiddes, wonende Tzum, is geboren op vrijdag 3 juli 1795 Hidaard, is overleden op maandag 15 november 1875 Gem. Franekeradeel. Hij werd 80 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

4  Gerritje Pabes Hiemstra is geboren op zondag 14 januari 1810 Welsrijp.

Zij trouwt op zaterdag 25 mei 1833 Gem. Franekeradeel op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Johannes Jacobs Strikwerda, zoon van Jacob Jacobs Strikwerda en Lijsbeth Hilbrands Bruinsma. Johannes Jacobs is geboren op maandag 1 mei 1815 Gem. Franekeradeel.

5  Minne Pabes Hiemstra is geboren op zaterdag 5 december 1818, is overleden op dinsdag 15 juni 1819 Welsrijp. Hij werd 6 maanden en 10 dagen.

Generatie VII

VII-A  Gerben Meinderts Bonnema, zoon van Meindert Jans Bonnema (VI-A) en Lijsbert Gerbens Dijkstra, koemelker en gardenier, wonende Pingjum, is geboren op donderdag 15 augustus 1805 Bolsward, is overleden op dinsdag 8 februari 1870 Pingjum. Hij werd 64 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 12 mei 1838 Gem. Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige Baukjen Jillerts Bergsma, dochter van Jilles Sybrens Bergsma en Foekje Karstes Wildervang. Baukjen Jillerts, wonende Pingjum en Makkum, is geboren op zondag 13 augustus 1815 Pingjum, is overleden op maandag 20 maart 1893 Makkum. Zij werd 77 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Jillert Gerbens Bonnema is geboren op maandag 15 oktober 1838 Pingjum, is overleden op dinsdag 4 december 1838 Pingjum. Hij werd 1 maand en 19 dagen.

2  Jilles Gerbens Bonnema is geboren op maandag 28 oktober 1839 Pingjum, zie VIII-A.

3  Meindert Gerbens Bonnema is geboren op zaterdag 5 juni 1841 Pingjum, zie VIII-B.

4  Gerben Gerbens Bonnema is geboren op dinsdag 30 augustus 1842 Pingjum, is overleden op donderdag 19 oktober 1843 Pingjum. Hij werd 1 jaar, 1 maand en 19 dagen.

5  Minne Gerbens Bonnema is geboren op maandag 29 juli 1844 Pingjum, zie VIII-C.

6  Foeke Gerbens Bonnema is geboren op zondag 14 juni 1846 Pingjum, is overleden op woensdag 5 augustus 1846 Pingjum. Hij werd 1 maand en 22 dagen.

7  Foekje Gerbens Bonnema is geboren op dinsdag 26 september 1848 Pingjum, zie VIII-D.

8  Sijbren Gerbens Bonnema is geboren op maandag 16 december 1850 Pingjum, is overleden op zaterdag 24 maart 1928 Makkum. Hij werd 77 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Hij trouwt op donderdag 22 juli 1875 Gem. Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Leentje Karstes Bergsma, dochter van Karst Jilles Bergsma en Pietje Douwes IJska. Leentje Karstes is geboren op maandag 16 oktober 1848 Pingjum, is overleden op woensdag 17 maart 1915 Pingjum. Zij werd 66 jaar, 5 maanden en 1 dag.

VII-B  Trijntje Meinderts Bonnema, dochter van Meindert Jans Bonnema (VI-A) en Lijsbert Gerbens Dijkstra, is geboren op woensdag 4 december 1811 Witmarsum, is overleden op donderdag 28 juni 1883 Arum. Zij werd 71 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Zij trouwt op donderdag 10 juli 1834 Gem. Harlingen op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Sjoerd Jacobus de Rooi, zoon van Jacobus de Rooy en Minke Ennes van der Weij. Sjoerd Jacobus, touwslagersknecht, is geboren op vrijdag 11 september 1807 Harlingen, is overleden op dinsdag 7 mei 1872 Harlingen. Hij werd 64 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Jacobus Sjoerds de Rooi is geboren op vrijdag 16 januari 1835 Gem. Harlingen, is overleden op zaterdag 17 januari 1835 Harlingen. Hij werd 1 dag.

Generatie VIII

VIII-A  Jilles Gerbens Bonnema ook genaamd Jeles Bonnema, zoon van Gerben Meinderts Bonnema (VII-A) en Baukjen Jillerts Bergsma, eigenaar voermanderij, bestuurder paardetram tussen Makkum en Harkezijl en voerman op de postwagens naar Workum en Witmarsum, wonende Makkum, is geboren op maandag 28 oktober 1839 Pingjum, is overleden op donderdag 20 december 1900 Makkum. Hij werd 61 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Hij trouwt op donderdag 24 november 1870 Gem. Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Doutzen Rinzes Atema, dochter van Rinze Gerrits Atema en Pietje Sijbrens Katstra. Doutzen Rinzes is geboren op zaterdag 9 oktober 1847 Schraard, is overleden op zaterdag 11 maart 1899 Makkum. Zij werd 51 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Gerben Jilles Bonnema, schippersknecht, wonende Pingjum en Makkum, is geboren op vrijdag 18 augustus 1871 Pingjum, is ongehuwd overleden op zondag 5 oktober 1890 Makkum. Hij werd 19 jaar, 1 maand en 17 dagen.

2  Pietje Jilles Bonnema ook genaamd Pauline Bonnema, naaister, wonende Pingjum, is geboren op zaterdag 17 mei 1873 Pingjum.

3  Rinze Jilles Bonnema is geboren op donderdag 5 mei 1881 Makkum, zie IX-A.

VIII-B  Meindert Gerbens Bonnema, zoon van Gerben Meinderts Bonnema (VII-A) en Baukjen Jillerts Bergsma, herbergier, eigenaar voermanderij aan de Lange Leane en rijtuigverhuurder, wonende Makkum, is geboren op zaterdag 5 juni 1841 Pingjum, is overleden op donderdag 16 december 1920 Workum. Hij werd 79 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Hij trouwt op donderdag 13 februari 1868 Gem. Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 17-jarige Saakjen Pieters Postma ook genaamd Saakje, dochter van Pieter Jelles Postma en Klaaske Douwes Reidsma. Saakjen Pieters, wonende Makkum, is geboren op vrijdag 5 april 1850 Schraard, is overleden op zaterdag 20 juni 1891 Makkum. Zij werd 41 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Gerben Meinderts Bonnema is geboren op maandag 27 april 1868 Pingjum, zie IX-B.

2  Pieter Meinderts Bonnema is geboren op dinsdag 3 januari 1871 Makkum, zie IX-C.

3  Douwe Meinderts Bonnema is geboren op donderdag 13 juli 1876 Makkum, is overleden op zaterdag 19 januari 1878 Makkum. Hij werd 1 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

4  Douwe Meinderts Bonnema is geboren op zondag 27 oktober 1878 Makkum, zie IX-D.

5  Baukje Meinderts Bonnema is geboren op vrijdag 19 januari 1883 Makkum, zie IX-E.

6  Klaske Meinderts Bonnema, wonende Makkum, is geboren op zondag 22 november 1885 Makkum, is overleden op zondag 14 februari 1886 Makkum. Zij werd 2 maanden en 23 dagen.

7  Anna Meinderts Bonnema is geboren op vrijdag 9 september 1887 Makkum, zie IX-F.

8  Saakje Meinderts Bonnema is geboren op zondag 14 juni 1891 Makkum, is ongehuwd overleden op donderdag 21 augustus 1975 Wolvega. Zij werd 84 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

VIII-C  Minne Gerbens Bonnema, zoon van Gerben Meinderts Bonnema (VII-A) en Baukjen Jillerts Bergsma, boer, wonende Pingjum, is geboren op maandag 29 juli 1844 Pingjum, is overleden op zaterdag 9 december 1933 Pingjum. Hij werd 89 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Hij trouwt op donderdag 29 juni 1876 Gem. Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Sijtske Sijbrens Bruinsma ook genaamd Sijtske, dochter van Sijbren Durks Bruinsma en Aafke Aukes Dijkstra. Sijtske Sijbrens is geboren op zondag 19 september 1852 Pingjum, is overleden op zondag 10 mei 1936 Pingjum. Zij werd 83 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Aafke Minnes Bonnema, dienstmeid, is geboren op woensdag 11 april 1877 Pingjum.

Zij was gehuwd met Bram Scha.

2  Baukje Minnes Bonnema is geboren op maandag 6 september 1880 Pingjum.

3  Klaske Minnes Bonnema is geboren op zaterdag 10 april 1886 Pingjum, is overleden op dinsdag 21 mei 1974 Bolsward. Zij werd 88 jaar, 1 maand en 11 dagen.

VIII-D  Foekje Gerbens Bonnema ook genaamd Florence Bonnema, dochter van Gerben Meinderts Bonnema (VII-A) en Baukjen Jillerts Bergsma, is geboren op dinsdag 26 september 1848 Pingjum, is overleden op zondag 31 juli 1904 Garfield, is begraven Lodi. Zij werd 55 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 13 mei 1871 Gem. Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Oepke Ypes Bonnema ook genaamd Opke Bonnema, zoon van Ype Jans Bonnema en Beitske Jans van de Witte. Oepke Ypes, boerenknecht en schipper, wonende Pingjum, is geboren op zaterdag 6 november 1847 Zurich, is overleden op dinsdag 7 mei 1918 Paterson, is begraven Lodi. Hij werd 70 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Baukje Oepkes Bonnema ook genaamd Bertha Bonnema is geboren op woensdag 14 februari 1872 Pingjum, is overleden op zondag 24 oktober 1948. Zij werd 76 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Zij was gehuwd (1) met Cornelis van der Zouwen. Zij was gehuwd (2) met Jacobus Kalis.

2  Ype Oepkes Bonnema is geboren op woensdag 14 januari 1874 Pingjum, is overleden op dinsdag 28 december 1880 Pingjum. Hij werd 6 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

3  Beitske Oepkes Bonnema ook genaamd Bessie Bonnema is geboren op donderdag 14 oktober 1875 Pingjum, is overleden op woensdag 8 februari 1922 Garfield. Zij werd 46 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Zij was gehuwd met Peter Brown.

4  Gerben Oepkes Bonnema ook genaamd Garret Bonnema is geboren op vrijdag 11 januari 1878 Pingjum, is overleden op zondag 23 mei 1926. Hij werd 48 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Hij was gehuwd met Mary Tiesen.

5  Antje Oepkes Bonnema is geboren op maandag 2 februari 1880 Pingjum, is overleden op vrijdag 27 augustus 1880 Pingjum. Zij werd 6 maanden en 25 dagen.

6  Ype Oepkes Bonnema ook genaamd Abe en Abraham is geboren op woensdag 8 februari 1882 Pingjum, is overleden op vrijdag 17 maart 1922 Garfield. Hij werd 40 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Hij trouwt Paterson met Anna Mc.Rane. Anna is geboren in 1882 Ierland, is overleden in 1928 Garfield. Zij werd 46 jaar.

7  Antje Oepkes Bonnema ook genaamd Annie is geboren op maandag 3 maart 1884 Pingjum, is overleden op woensdag 23 november 1966 Garfield. Zij werd 82 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Zij trouwt op woensdag 6 april 1904 op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Peter de Vries. Peter is geboren in 1881.

8  Meindert Oepkes Bonnnema is geboren op vrijdag 24 juli 1885 Pingjum, is overleden op woensdag 8 augustus 1888 Huizinge (Gr). Hij werd 3 jaar en 15 dagen.

9  Jan Oepkes Bonnema ook genaamd John Bonnema, postbode, is geboren op donderdag 16 februari 1888 Oak St. Passaic NJ. (USA), is overleden op donderdag 9 september 1943 Paterson. Hij werd 55 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Hij trouwt op dinsdag 11 maart 1919 op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Marie Lea Traineau. Marie Lea is geboren op dinsdag 20 augustus 1895 Ars-en Re, is overleden op maandag 10 november 1986 Easton (Pa). Zij werd 91 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

10  Meindert Oepkes Bonnema ook genaamd Mynder Bonnema is geboren op donderdag 6 februari 1890 Willard St. Garfield, is overleden op zondag 21 februari 1982. Hij werd 92 jaar en 15 dagen.

Hij was gehuwd (1) met Anna Heister. Hij was gehuwd (2) met Corrie Gries. Corrie, wonende Cliffwood (?).

Generatie IX

IX-A  Rinze Jilles Bonnema ook genaamd Richard Bonnema, zoon van Jilles Gerbens Bonnema (VIII-A) en Doutzen Rinzes Atema, voerman, wonende Makkum, is geboren op donderdag 5 mei 1881 Makkum.

Van hem en een onbekende vrouw zijn zeven kinderen bekend:

1  Edward Bonnema.

2  James Bonnema.

3  Janet Bonnema.

4  Dora Bonnema.

5  Pauline Bonnema.

6  Roze Bonnema.

7  Gary Bonnema is geboren in 1919.

IX-B  Gerben Meinderts Bonnema, zoon van Meindert Gerbens Bonnema (VIII-B) en Saakjen Pieters Postma, voerman paardetram Makkum-Harkezijl en koster Doopsgezinde Kerk te Makkum, is geboren op maandag 27 april 1868 Pingjum, is overleden op donderdag 1 december 1960 Makkum. Hij werd 92 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 29 mei 1897 Gem. Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Bjefke Rinses de Jong, dochter van Rinse Berends de Jong en Bjefke Jelgers Kuipers. Bjefke Rinses is geboren op donderdag 4 juli 1872 Makkum, is overleden op maandag 16 mei 1938 Makkum. Zij werd 65 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Meindert Gerbens Bonnema is geboren op vrijdag 24 februari 1899 Makkum, zie X-A.

2  Lieuwkje Bjefke Gerbens Bonnema is geboren op vrijdag 6 juli 1900 Witmarsum, is overleden op woensdag 4 september 1985 IJlst. Zij werd 85 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Zij was gehuwd met Ealse Wouda.

3  Saakje Gerbens Bonnema, wonende Makkum en Bolsward, is geboren op dinsdag 28 mei 1907 Makkum, is overleden op donderdag 30 december 1993 Bolsward, is begraven op dinsdag 4 januari 1994 Makkum. Zij werd 86 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

4  Pieter Gerbens Bonnema, hoofd der school, wonende IJsbrechtum, is geboren op woensdag 15 oktober 1913 Makkum, is overleden op donderdag 24 december 1987 Sneek. Hij werd 74 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Hij was gehuwd met M. Dam. M., wonende Sneek.

IX-C  Pieter Meinderts Bonnema, zoon van Meindert Gerbens Bonnema (VIII-B) en Saakjen Pieters Postma, hotelhouder, herbergier en eigenaar voermanderij, wonende Makkum en Workum, is geboren op dinsdag 3 januari 1871 Makkum, is overleden op dinsdag 18 mei 1937 Workum. Hij werd 66 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 23 december 1899 Gem. Wonseradeel op 28-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Aaltje Douwes de Boer, dochter van Douwe Ties de Boer en Harmke Sieks Attema. Aaltje Douwes, wonende Gaastmeer en Workum, is geboren op zondag 10 juli 1870 Gaastmeer, is overleden op donderdag 3 februari 1910 Workum. Zij werd 39 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Zij was eerder gehuwd (1) met Wieger Sippes Visser.<17..20>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Meindert Pieters Bonnema is geboren op maandag 24 september 1900 Makkum, zie X-B.

2  Douwe Pieters Bonnema, wonende Workum, is geboren op vrijdag 8 augustus 1902 Makkum, is overleden op dinsdag 15 maart 1932 Workum. Hij werd 29 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

3  Saakje Pieters Bonnema is geboren op vrijdag 15 april 1904 Makkum, zie X-C.

Hij trouwt op woensdag 8 mei 1912 gemeente Workum (huwelijksgetuigen waren Douwe Bonnema te Leeuwarden, te Makkum Gerben Bonnema en Frans Wilkes te Leeuwarden) op 41-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Martha Wilkens, dochter van Hendrik Frans Wilkens en Douwtje Andries Meeter. Martha, wonende Workum, is geboren op zondag 4 mei 1879 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 22 november 1918 Workum. Zij werd 39 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

4  Hendrik Bonnema is geboren op woensdag 25 maart 1914 Workum, zie X-D.

5  Gerben Bonnema is geboren op zaterdag 2 november 1918 Workum, zie X-E.

IX-D  Douwe Meinderts Bonnema, zoon van Meindert Gerbens Bonnema (VIII-B) en Saakjen Pieters Postma, ambtenaar bij de N.S., is geboren op zondag 27 oktober 1878 Makkum, is overleden op zaterdag 5 april 1919 Den Haag. Hij werd 40 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Hij trouwt op maandag 28 november 1904 Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Janke de Jong, dochter van Jan de Jong en Ymkje van der Wal. Janke is geboren op donderdag 22 november 1877 Leeuwarden, is overleden op donderdag 10 februari 1955 Den Haag. Zij werd 77 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Ymkje Saakje Bonnema is geboren op dinsdag 17 oktober 1905 Breda, zie X-F.

2  Jan Meindert Bonnema is geboren op woensdag 26 januari 1910 Leeuwarden, zie X-G.

IX-E  Baukje Meinderts Bonnema, dochter van Meindert Gerbens Bonnema (VIII-B) en Saakjen Pieters Postma, is geboren op vrijdag 19 januari 1883 Makkum, is overleden op dinsdag 9 februari 1965 Heemstede. Zij werd 82 jaar en 21 dagen.

Zij trouwt op woensdag 5 juni 1907 Gem. Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrikus Adrianus de Bruin, zoon van Adrianus de Bruin en Ymkje Siekman. Hendrikus Adrianus, secretarie ambtenaar en secretaris Raad van de Arbeid, wonende Witmarsum, is geboren op dinsdag 25 juli 1882 Schiedam, is overleden op zondag 6 september 1942 Sneek. Hij werd 60 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Ymie de Bruin is geboren op maandag 14 maart 1910 Witmarsum.

Zij trouwt op zaterdag 4 juni 1932 Sneek op 22-jarige leeftijd met Willy J.I.M. van Berckel.

IX-F  Anna Meinderts Bonnema ook genaamd Antje, dochter van Meindert Gerbens Bonnema (VIII-B) en Saakjen Pieters Postma, wonende Workum en Sneek, is geboren op vrijdag 9 september 1887 Makkum, is overleden op vrijdag 21 oktober 1966 Sneek. Zij werd 79 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Zij trouwt op donderdag 30 oktober 1919 gemeente Workum op 32-jarige leeftijd met de 36-jarige Beatrik Gerrits Schermer ook genaamd Bé, zoon van Gerrit Jan Schermer en Grietje Siekman. Beatrik Gerrits, letterzetter, is geboren op donderdag 1 februari 1883 Leeuwarden, is overleden op zondag 29 mei 1977 Sneek. Hij werd 94 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Hij was eerder gehuwd (1) met Louise Maria Reith.<21,22>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Meindert Douwe Schermer, 1e stuurman GHV, is geboren op dinsdag 21 december 1920 Sint Annaparochie, is verongelukt op donderdag 16 juni 1977 Sneek. Hij werd 56 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Hij was gehuwd met Ellie Koopmans. Ellie, wonende Drachten en Sneek.

2  Saakje Beatrice Anna Schermer, wonende Sneek, is geboren op dinsdag 21 december 1920 Sint Annaparochie.

Zij is gehuwd met Nicolaas N. de Vries. Nicolaas N., timmerman en beheerder jachthaven Langweer, wonende Sneek, is geboren rond 1917.

3  Jacob Hendrik Schermer ook genaamd Jaap, stuurman GHV en ambtenaar RWS, wonende Oppenhuizen, is geboren op zondag 7 mei 1922 Oude Bildtdijk.

Hij is gehuwd met Veronica de Jong.

Generatie X

X-A  Meindert Gerbens Bonnema, zoon van Gerben Meinderts Bonnema (IX-B) en Bjefke Rinses de Jong, directeur postkantoor, wonende Haarlem en Bergum, is geboren op vrijdag 24 februari 1899 Makkum, is overleden op zaterdag 16 november 1946 Leeuwarden, is begraven Makkum. Hij werd 47 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Hij trouwt Bloemendaal (?) met Johanna Catharina Cassée. Johanna Catharina is geboren op maandag 28 februari 1910 Bloemendaal, is overleden op woensdag 6 augustus 2008 Haarlem, is begraven op dinsdag 12 augustus 2008 Makkum Doniakerk. Zij werd 98 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Gerben Meinderts Bonnema is geboren op dinsdag 24 mei 1932 Haarlem, zie XI-A.

2  Dirk Johannes Gerbens Bonnema is geboren op zaterdag 28 april 1934 Haarlem, zie XI-B.

3  Pieter Jan Gerbens Bonnema is geboren op zaterdag 29 mei 1937 Haarlem, zie XI-C.

4  Bjefke Meinderts Bonnema is geboren op zaterdag 29 mei 1937 Haarlem, zie XI-D.

X-B  Meindert Pieters Bonnema, zoon van Pieter Meinderts Bonnema (IX-C) en Aaltje Douwes de Boer, arts, wonende Oudehaske en Heerenveen, is geboren op maandag 24 september 1900 Makkum, is overleden op dinsdag 17 juni 1969 Heerenveen, is begraven Oudehaske. Hij werd 68 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Hij trouwt op donderdag 1 november 1928 Workum op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerritdina Johanna Gasau, dochter van Johann Heinrich Gasau en Geesje Petronella van den Grampel. Gerritdina Johanna, wonende Oudehaske en Heerenveen, is geboren op donderdag 2 februari 1905 Assen, is overleden op zondag 31 december 1978 Heerenveen, is begraven Oudehaske. Zij werd 73 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Aaltje Geesje Petronella Bonnema is geboren op dinsdag 23 juli 1929 Oudehaske, zie XI-E.

2  Pieter Johan Bonnema is geboren op zaterdag 1 november 1930 Oudehaske, zie XI-F.

3  Johan Hendrik Bonnema is geboren op vrijdag 17 juni 1932 Oudehaske, zie XI-G.

4  Nella Geesje Bonnema is geboren op dinsdag 5 juni 1934 Oudehaske, zie XI-H.

5  Douwe Meinderts Bonnema is geboren op zaterdag 30 mei 1936 Oudehaske, zie XI-I.

6  Diena Johanna Bonnema is geboren op vrijdag 1 december 1939 Oudehaske, zie XI-J.

7  Hendrik Gerben Bonnema is geboren op zaterdag 29 december 1945 Oudehaske, zie XI-K.

X-C  Saakje Pieters Bonnema, dochter van Pieter Meinderts Bonnema (IX-C) en Aaltje Douwes de Boer, wonende Workum, Emmer-Compascuum en Hillegom, is geboren op vrijdag 15 april 1904 Makkum, is overleden op zondag 11 mei 1980 Haarlem. Zij werd 76 jaar en 26 dagen.

Zij trouwt op donderdag 25 mei 1933 Workum op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Laurentius de Vreeze (Louw), zoon van Christeaan Laurentius de Vreeze en Agatha Hoekstra. Laurentius (Louw), hoofd der school, wonende Weesp en Workum, is geboren op donderdag 3 mei 1906 Workum, is overleden op woensdag 3 juni 1981 Hillegom. Hij werd 75 jaar en 1 maand.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Douwe de Vreeze is geboren op maandag 25 juni 1934 Weesp.

Hij trouwt op woensdag 2 augustus 1961 Madrid op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Helena Cabrera Portero. Maria Helena Cabrera is geboren op donderdag 1 juli 1937 Zaragoza.

2  Agatha Christina de Vreeze is geboren op dinsdag 17 september 1935 Weesp.

3  Aaltje Martha de Vreeze is geboren op zondag 24 januari 1937 Emmer-Compascuum.

Zij trouwt op zaterdag 19 augustus 1961 Hillegom op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Caspar F.J. Verbeek, zoon van Verbeek en Nierman. Caspar F.J. is geboren op woensdag 20 mei 1936.

4  Laura Christina de Vreeze is geboren op vrijdag 7 juli 1939 Emmer-Compascuum, is overleden op zondag 6 juni 1999. Zij werd 59 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 11 augustus 1972 Marburg op 33-jarige leeftijd met Wolfram.M.Gilhausen.

5  Christiaan Hubertus de Vreeze is geboren op maandag 2 november 1942 Emmer-Compascuum, is overleden op zaterdag 8 mei 1976 Bennebroek. Hij werd 33 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

6  Martha Maria de Vreeze is geboren op woensdag 15 november 1944 Emmer-Compascuum.

X-D  Hendrik Bonnema, zoon van Pieter Meinderts Bonnema (IX-C) en Martha Wilkens, hotelhouder, is geboren op woensdag 25 maart 1914 Workum, is overleden op maandag 7 maart 2005 Bergen (NH), is gecremeerd op vrijdag 11 maart 2005 Schagen. Hij werd 90 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Hij trouwt op dinsdag 15 september 1942 Workum op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Jelsma. Grietje is geboren op vrijdag 13 juni 1913 Rien, is overleden op dinsdag 29 augustus 1989 Bergen, is gecremeerd op vrijdag 1 september 1989 Schagen. Zij werd 76 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Tietje Martha Bonnema is geboren op donderdag 23 november 1944 Workum, zie XI-L.

2  Pieter Jelte Bonnema, Hotel General Manager, wonende Amsterdam, is geboren op zondag 13 januari 1946 Sneek.

Hij woont sinds 1975 samen met Fréderic van Gestel. Fréderic, directeur taleninstituut.

3  Martha Saakje Bonnema, wonende Almere, is geboren op zondag 11 maart 1951 Leeuwarden.

Zij trouwt op woensdag 1 december 1971 Bergen op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Brouwer ook genaamd Henk. Hendrik, programma technicus bij de radio, is geboren op woensdag 8 november 1944 Giekerk, is verongelukt op vrijdag 19 september 1997 Lelystad, is gecremeerd op donderdag 25 september 1997 Lelystad. Hij werd 52 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

X-E  Gerben Bonnema, zoon van Pieter Meinderts Bonnema (IX-C) en Martha Wilkens, hotelhouder, wonende Leeuwarden en Heemstede, is geboren op zaterdag 2 november 1918 Workum, is overleden op vrijdag 27 mei 2005 Heemstede. Hij werd 86 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Hij trouwt op dinsdag 15 september 1942 Workum op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Vrolijk, dochter van Frans Klazes Vrolijk en Jantje Douwes de Boer. Trijntje is geboren op woensdag 26 juli 1922 Workum, is overleden op dinsdag 3 april 2001 Heemstede. Zij werd 78 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Martha Bonnema is geboren op maandag 29 november 1943 Workum, zie XI-M.

2  Frans Bonnema is geboren op zaterdag 30 december 1944 Workum, zie XI-N.

3  Jantje Bonnema is geboren op maandag 29 april 1946 Workum.

Zij is gehuwd met Jurriën.

4  Bjefke Hendrika Bonnema is geboren op woensdag 22 september 1948 Leeuwarden, zie XI-O.

5  Tineke Bonnema is geboren op woensdag 17 november 1954 Leeuwarden, zie XI-P.

6  Hendrik Pieter Bonnema is geboren op vrijdag 18 november 1955 Leeuwarden, zie XI-Q.

X-F  Ymkje Saakje Bonnema, dochter van Douwe Meinderts Bonnema (IX-D) en Janke de Jong, is geboren op dinsdag 17 oktober 1905 Breda, is overleden op donderdag 25 juli 1996 Wassenaar. Zij werd 90 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Zij trouwt op woensdag 2 augustus 1933 Den Haag op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Karel Hengeveld. Karel, leraar U.L.O., is geboren op woensdag 10 juli 1901 Amsterdam, is overleden op donderdag 28 juli 1988 Den Haag. Hij werd 87 jaar en 18 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Karel Hengeveld, socioloog, is geboren op zondag 18 augustus 1935 Den Haag.

Hij trouwt op vrijdag 3 november 1967 Drachten op 32-jarige leeftijd met de 21-jarige Geertje de Jong. Geertje is geboren op donderdag 22 augustus 1946 Bakkeveen.

2  Hillegonda Hengeveld (Gonnie) is geboren op woensdag 1 september 1937 Den Haag.

Zij trouwt op zaterdag 21 maart 1959 Den Haag op 21-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Willem van Ginkel. Willem, zeeloods, is geboren op zaterdag 24 maart 1934 Pernis, is overleden op maandag 11 mei 1998. Hij werd 64 jaar, 1 maand en 17 dagen. Zij is gehuwd (2) met Thimotheus Zwager.

3  Robert Hengeveld, bioloog, is geboren op vrijdag 5 mei 1939 Den Haag.

Hij trouwt op donderdag 22 juni 1978 Heteren op 39-jarige leeftijd met de 32-jarige Jane Claire Nicholls. Jane Claire is geboren op vrijdag 12 oktober 1945.

X-G  Jan Meindert Bonnema, zoon van Douwe Meinderts Bonnema (IX-D) en Janke de Jong, wonende Wassenaar, is geboren op woensdag 26 januari 1910 Leeuwarden, is overleden op vrijdag 8 juni 2007 Wassenaar, is gecremeerd op dinsdag 12 juni 2007 Leiden. Hij werd 97 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Hij trouwt op woensdag 25 mei 1938 Assen op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Hilda Amanda Hatten. Hilda Amanda is geboren op maandag 13 december 1915 Mensingeweer, is overleden op woensdag 3 oktober 2007 Wassenaar, is gecremeerd op dinsdag 9 oktober 2007 Leiden. Zij werd 91 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Meindert Douwe Bonnema is geboren op maandag 31 juli 1939 Leeuwarden, zie XI-R.

2  Martinus Gerrit Bonnema is geboren op vrijdag 17 oktober 1941 Leeuwarden, zie XI-S.

3  Menno Bonnema is geboren op woensdag 2 januari 1946 Leeuwarden, is overleden op dinsdag 16 december 1947 Leeuwarden. Hij werd 1 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Generatie XI

XI-A  Gerben Meinderts Bonnema, zoon van Meindert Gerbens Bonnema (X-A) en Johanna Catharina Cassée, is geboren op dinsdag 24 mei 1932 Haarlem.

Hij is gehuwd met Gretel Irmgard Schröder, dochter van Otto Schröder en Ilona Chibulka. Gretel Irmgard, wonende Haarlem, is geboren op zaterdag 19 februari 1938 Batavia.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Meindert Otto Gerbens Bonnema is geboren op maandag 26 april 1965 Haarlem.

2  Mariska Christina Gerbens Bonnema is geboren op donderdag 9 maart 1967 Haarlem.

3  Maarten Boukes Gerbens Bonnema is geboren op zaterdag 21 september 1968 Haarlem.

XI-B  Dirk Johannes Gerbens Bonnema, zoon van Meindert Gerbens Bonnema (X-A) en Johanna Catharina Cassée, wonende Muizenberg S.A., is geboren op zaterdag 28 april 1934 Haarlem.

Hij is gehuwd met Ankie van 't Riet.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Meindert Dirks Bonnema.

2  Anthoni Arnoldus Dirks Bonnema.

3  Bjefke Dirks Bonnema.

4  Menke Coenraad Gerbens Bonnema.

XI-C  Pieter Jan Gerbens Bonnema, zoon van Meindert Gerbens Bonnema (X-A) en Johanna Catharina Cassée, wonende Drachten, is geboren op zaterdag 29 mei 1937 Haarlem.

Hij is gehuwd met Caroline Nelson.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Carl Pieters Bonnema.

2  Gerben Dirk Pieters Bonnema.

XI-D  Bjefke Meinderts Bonnema, dochter van Meindert Gerbens Bonnema (X-A) en Johanna Catharina Cassée, is geboren op zaterdag 29 mei 1937 Haarlem.

Zij is gehuwd met William Ralph Slump. William Ralph is geboren op vrijdag 16 december 1938.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Jo Ann Slump.

2  Roelof Slump.

3  Mary Jane Slump.

4  Annelies Bjefke Slump.

5  Pieter Stuart Slump.

XI-E  Aaltje Geesje Petronella Bonnema ook genaamd Alie, dochter van Meindert Pieters Bonnema (X-B) en Gerritdina Johanna Gasau, is geboren op dinsdag 23 juli 1929 Oudehaske, is overleden op zaterdag 28 augustus 2004 Sneek, is gecremeerd op donderdag 2 september 2004 Nieuweschoot. Zij werd 75 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Zij trouwt op maandag 1 mei 1950 Joure op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem Arnoldus van der Poel, zoon van Arnold Wilhelm van der Poel en Metje Brouwer. Willem Arnoldus, manager, wonende Sneek, is geboren op woensdag 15 december 1926 Sneek.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Arnold Willem van der Poel, ing, wonende Jutrijp en Lonneker, is geboren op vrijdag 5 maart 1954 Sneek.

Hij trouwt op woensdag 1 juli 1981 Dordrecht op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Andrea de Jonge. Maria Andrea is geboren op woensdag 10 juni 1959 Dordrecht.

2  Meindert Reinier van der Poel, econoom, wonende Berkel-Rodenrijs, is geboren op vrijdag 14 september 1956 Sneek.

Hij trouwt op dinsdag 16 juli 1985 Berkel-Rodenrijs op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Margriet Jacqueline van Duijn, dochter van Bastiaan van Duijn en Klazina Neeleman. Margriet Jacqueline is geboren op maandag 31 augustus 1959 Berkel-Rodenrijs.

3  Reijnold Erik van der Poel, manager, is geboren op zaterdag 6 december 1958 Sneek.

Hij trouwt op vrijdag 6 mei 1983 Sneek op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Johanna Theodora Cornelia Elbers ook genaamd Joijce, dochter van Johannes Cornelis Elbers en Aartje Streefkerk. Johanna Theodora Cornelia, wonende Joure, is geboren op maandag 12 juni 1961 Hengelo (Gld).

XI-F  Pieter Johan Bonnema, zoon van Meindert Pieters Bonnema (X-B) en Gerritdina Johanna Gasau, hotelhouder, is geboren op zaterdag 1 november 1930 Oudehaske, is overleden op zondag 2 april 2000 Sneek. Hij werd 69 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Hij trouwt op vrijdag 23 april 1954 Gouda op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje Antje Dikkerboom, dochter van Feike Dikkerboom en Rimkje Heida. Trijntje Antje, directie secretaresse Fonogram Hilversum, is geboren op woensdag 14 oktober 1931 Medemblik, is overleden op woensdag 16 oktober 1996 IJlst, is gecremeerd op zaterdag 19 oktober 1996 Heerenveen. Zij werd 65 jaar en 2 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Meindert Feike Bonnema is geboren op dinsdag 5 april 1955 Sneek, zie XII-A.

2  Feike Douwe Bonnema is geboren op zondag 23 februari 1958 Sneek, zie XII-B.

3  Rimkje Bonnema is geboren op zondag 17 februari 1963 Makkum, zie XII-C.

XI-G  Johan Hendrik Bonnema, zoon van Meindert Pieters Bonnema (X-B) en Gerritdina Johanna Gasau, is geboren op vrijdag 17 juni 1932 Oudehaske.

Hij trouwt op dinsdag 14 augustus 1956 Appingedam op 24-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Cornelia Elisabeth Janzen, dochter van Jetze Janzen en Wijbrechtje van der Meer. Cornelia Elisabeth is geboren op donderdag 27 augustus 1936 Huizum.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Wijbregtje Regina Aaltje Bonnema is geboren op zaterdag 9 februari 1957 Heerenveen, zie XII-D.

2  Meindert Bonnema is geboren op woensdag 1 juni 1960 Heerenveen.

Hij trouwt op maandag 7 oktober 1985 Heerenveen op 53-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Harmien Benus, dochter van Jan Benus en Pieternella van der Noord. Harmien is geboren op maandag 7 oktober 1940 Groningen (Grn).

Zij was eerder gehuwd (1) met Abbetjes Meindert de Boer.<23,24>

XI-H  Nella Geesje Bonnema, dochter van Meindert Pieters Bonnema (X-B) en Gerritdina Johanna Gasau, lerares, wonende Bontebok, is geboren op dinsdag 5 juni 1934 Oudehaske.

Zij trouwt op woensdag 20 juli 1960 Heerenveen op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Sander Prins, zoon van Hendrik Prins en Trienke Schootstra. Sander, kaashandelaar, wonende Bontebok, is geboren op dinsdag 16 april 1935 Heerenveen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Sander Prins ook genaamd Henk is geboren op dinsdag 14 februari 1961 Heerenveen.

Hij trouwt op woensdag 29 april 1998 Gem. Heerenveen op 37-jarige leeftijd met Christa Regeling.

2  Dina Johanna Prins is geboren op zondag 4 februari 1962 Heerenveen.

Zij trouwt op woensdag 28 maart 1990 Heerenveen op 28-jarige leeftijd met de 36-jarige Oege de Jong, zoon van Jan de Jong. Oege, autohandelaar, wonende Steggerda, is geboren op vrijdag 26 maart 1954 Gorredijk.

XI-I  Douwe Meinderts Bonnema, zoon van Meindert Pieters Bonnema (X-B) en Gerritdina Johanna Gasau, leraar mavo, is geboren op zaterdag 30 mei 1936 Oudehaske.

Hij trouwt op vrijdag 8 juli 1960 Heerenveen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaasje Piebes Wiersma, dochter van Piebe Tjerks Wiersma en Mintsje Jarigs Boersma. Klaasje Piebes, lerares l.h.n.o, is geboren op woensdag 5 december 1934 Bontebok.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Mia Gerritdina Bonnema is geboren op dinsdag 18 juli 1961 Delfstrahuizen, zie XII-E.

2  Gerda Johanna Bonnema is geboren op zaterdag 31 juli 1965 Delfstrahuizen, zie XII-F.

XI-J  Diena Johanna Bonnema, dochter van Meindert Pieters Bonnema (X-B) en Gerritdina Johanna Gasau, kleuteronderwijzeres, is geboren op vrijdag 1 december 1939 Oudehaske.

Zij trouwt op donderdag 11 april 1963 Heerenveen op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Donker, zoon van Hendrik Jan Donker en Catharina Wilhelmina Kuiper. Jan, orthodontist, wonende Alkmaar, is geboren op woensdag 29 december 1937 Willemstad..

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Catharina Diena Donker ook genaamd Karin is geboren op maandag 20 april 1964 Groningen (Grn).

Zij is partner van Peter van der Meij.

2  Hendrik Jan Donker is geboren op woensdag 26 april 1967 Groningen (Grn).

3  Sandra Elizabeth Donker is geboren op zondag 8 september 1968 Alkmaar.

Zij was gehuwd met Jean Dohmen.

4  Martine Marjan Donker, wonende Monnickendam, is geboren op woensdag 24 september 1969 Alkmaar.

Zij was gehuwd met Leonard Boddeus. Leonard, wonende Monnickendam.

XI-K  Hendrik Gerben Bonnema ook genaamd Henk, zoon van Meindert Pieters Bonnema (X-B) en Gerritdina Johanna Gasau, vertegenwoordiger fa. Schermer te Hoorn, is geboren op zaterdag 29 december 1945 Oudehaske.

Hij trouwt op woensdag 30 augustus 1967 Langweer op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Grondsma, dochter van Klaas Grondsma en Trijntje de Jong. Anna, medewerkster crematorium, is geboren op zaterdag 24 augustus 1946 De Broek.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Catharina Anna Bonnema is geboren op maandag 1 april 1968 Delfstrahuizen, zie XII-G.

2  Meindert Hendrik Bonnema is geboren op zondag 17 augustus 1969 Delfstrahuizen, zie XII-H.

3  Gerdina Alie Bonnema is geboren op woensdag 23 mei 1979 Heerenveen, zie XII-I.

XI-L  Tietje Martha Bonnema, dochter van Hendrik Bonnema (X-D) en Grietje Jelsma, manager taleninstituut, is geboren op donderdag 23 november 1944 Workum.

Zij trouwt op zaterdag 28 november 1964 Leeuwarden op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Willem Pieter Paul Hartman. Willem Pieter Paul, luitenant-kolonel Koninklijke Landmacht, is geboren op dinsdag 16 mei 1944 Zutphen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Rowena Tatiana Hartman, fysiotherapeute, is geboren op woensdag 9 juni 1965 Arnhem.

Zij trouwt op woensdag 19 december 1990 Schiedam op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Marcel Braat. Marcel, electrotechnicus, is geboren op dinsdag 2 juni 1959 Schiedam.

2  Peter Paul Alexander Hartman, area export manager, is geboren op donderdag 31 augustus 1967 Arnhem.

Hij woont sinds 1986 samen met Rianne Valkenburg. Rianne, universitair docent TU Delft, is geboren op maandag 20 juni 1966 Schiedam.

XI-M  Martha Bonnema, dochter van Gerben Bonnema (X-E) en Trijntje Vrolijk, wonende Keerbergen (B), is geboren op maandag 29 november 1943 Workum.

Zij trouwt op vrijdag 19 januari 1968 Leeuwarden op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Raymond P.E. Gerard, zoon van Leo Gerard en T. Abels. Raymond P.E., hoofdvertegenwoordiger v.e.pharmaceutische fabrie, wonende Keerbergen (B), is geboren op zaterdag 26 oktober 1940 Rotterdam.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Bart Frans Gerard is geboren op vrijdag 14 maart 1969.

2  Stefan Gerard is geboren op dinsdag 9 februari 1971.

XI-N  Frans Bonnema, zoon van Gerben Bonnema (X-E) en Trijntje Vrolijk, hotelhouder, wonende Loenen a/d Vecht, is geboren op zaterdag 30 december 1944 Workum.

Hij trouwt op vrijdag 13 april 1973 Leeuwarden op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Houkje Tjallema, dochter van Paulus Tjallema en Annie Radsma. Houkje is geboren op maandag 31 juli 1950 Finkum.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Hylke Bonnema is geboren op donderdag 10 oktober 1974 Leeuwarden.

2  Wytze Gerben Bonnema is geboren op zondag 23 mei 1976 Leeuwarden.

3  Bjefke Bonnema is geboren op zondag 7 september 1980 Leeuwarden.

XI-O  Bjefke Hendrika Bonnema, dochter van Gerben Bonnema (X-E) en Trijntje Vrolijk, wonende Haarlem, is geboren op woensdag 22 september 1948 Leeuwarden.

Zij trouwt op donderdag 1 december 1977 Leeuwarden op 29-jarige leeftijd met Jan Rouffaer.

Van hen is een kind bekend:

1  Nicole Rouffaer is geboren op maandag 1 december 1975 Leeuwarden.

XI-P  Tineke Bonnema, dochter van Gerben Bonnema (X-E) en Trijntje Vrolijk, wonende Nieuw-Vennep, is geboren op woensdag 17 november 1954 Leeuwarden.

Zij trouwt op woensdag 19 mei 1982 Leeuwarden op 27-jarige leeftijd met Albert L. Hasenpflug ook genaamd Bert. Albert L., wonende Nieuw-Vennep.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Britt Hasenpflug is geboren op donderdag 9 augustus 1984.

2  Nicky Hasenpflug is geboren op vrijdag 30 augustus 1985.

3  Tom Hasenpflug is geboren op maandag 15 oktober 1990.

XI-Q  Hendrik Pieter Bonnema ook genaamd Henk, zoon van Gerben Bonnema (X-E) en Trijntje Vrolijk, wonende Oxenford (Aus), is geboren op vrijdag 18 november 1955 Leeuwarden.

Hij trouwt op zaterdag 5 september 1987 op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Liesber Schut. Liesber is geboren op zondag 14 juli 1963 Amsterdam.

Van hen is een kind bekend:

1  Jessica Sophie Bonnema is geboren op maandag 28 mei 1990.

XI-R  Meindert Douwe Bonnema, zoon van Jan Meindert Bonnema (X-G) en Hilda Amanda Hatten, werkt bij de Grontmij, is geboren op maandag 31 juli 1939 Leeuwarden.

Hij trouwt op woensdag 25 maart 1964 Winterswijk op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Nandina Hendrika Hoogeveen ook genaamd Nan Hoogeveen, dochter van Feike Hoogeveen en Grietje Lutgert. Nandina Hendrika is geboren op zondag 6 oktober 1940 Winterswijk.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Barbara Margreet Bonnema is geboren op donderdag 21 april 1966 Enschede, zie XII-J.

2  Hildo Meindert Bonnema is geboren op dinsdag 23 april 1968 Enschede, zie XII-K.

XI-S  Martinus Gerrit Bonnema, zoon van Jan Meindert Bonnema (X-G) en Hilda Amanda Hatten, is geboren op vrijdag 17 oktober 1941 Leeuwarden.

Hij was gehuwd met Marijke Cotterink. Marijke is geboren op dinsdag 14 september 1943 Voorschoten.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Aimée Bonnema is geboren op vrijdag 24 oktober 1969 Breda, zie XII-L.

2  Katinka Bonnema is geboren op vrijdag 3 september 1971 Breda.

Generatie XII

XII-A  Meindert Feike Bonnema, zoon van Pieter Johan Bonnema (XI-F) en Trijntje Antje Dikkerboom, scheepsbouwkundige marinewerf Den Helder, wonende Hyppolytushoef (NH), is geboren op dinsdag 5 april 1955 Sneek.

Hij trouwt op vrijdag 5 september 1980 Sneek op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Helena van der Pol. Helena is geboren op vrijdag 5 augustus 1955 Sneek.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Mark Bonnema is geboren op dinsdag 8 januari 1985 Hippolytushoef.

2  Robbert Jaap Bonnema is geboren op donderdag 1 oktober 1987 Hippolytushoef.

XII-B  Feike Douwe Bonnema, zoon van Pieter Johan Bonnema (XI-F) en Trijntje Antje Dikkerboom, hydroloog Vitens, wonende Roordahuizum, is geboren op zondag 23 februari 1958 Sneek.

Hij trouwt op woensdag 11 mei 1988 Sneek op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Marina de Jong, dochter van Siegert de Jong en Johanna de Haan. Marina, onderwijzeres, wonende Roordahuizum, is geboren op zaterdag 16 mei 1959 Sneek.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Douwe Sijbren Bonnema is geboren op zaterdag 28 juli 1990 Grouw.

2  Lysbet Johanna Bonnema is geboren op donderdag 10 september 1992 Roordahuizum.

3  Jorrit Pieter Bonnema is geboren op zondag 5 februari 1995 Roordahuizum.

XII-C  Rimkje Bonnema, dochter van Pieter Johan Bonnema (XI-F) en Trijntje Antje Dikkerboom, is geboren op zondag 17 februari 1963 Makkum.

Zij trouwt op woensdag 29 mei 1996 Sneek op 33-jarige leeftijd met de 39-jarige Jan Brouwer, zoon van Meinze Brouwer en Eufemia. Jan, leraar techniek, wonende Sneek, is geboren op zaterdag 8 september 1956 Haaksbergen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jeroen Brouwer is geboren op zaterdag 31 augustus 1996 Sneek.

2  Rommert Brouwer is geboren op zondag 29 november 1998 Sneek.

XII-D  Wijbregtje Regina Aaltje Bonnema, dochter van Johan Hendrik Bonnema (XI-G) en Cornelia Elisabeth Janzen, wonende Leeuwarden, is geboren op zaterdag 9 februari 1957 Heerenveen.

Zij is gehuwd met Wieger Portena.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Niels Portena is geboren op maandag 29 oktober 1984 Leeuwarden.

2  Erik Portena is geboren op maandag 23 november 1987 Leeuwarden, is overleden op woensdag 27 oktober 2004 Sneek, is begraven in november 2004 Sneek. Hij werd 16 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

XII-E  Mia Gerritdina Bonnema, dochter van Douwe Meinderts Bonnema (XI-I) en Klaasje Piebes Wiersma, beroepenvoorlichter, wonende Oldeboorn, is geboren op dinsdag 18 juli 1961 Delfstrahuizen.

Zij trouwt op vrijdag 26 april 1991 Groningen (Grn) op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Hendrik Johannes Willem Mulder ook genaamd Henk, zoon van Johannes Willem Mulder en Jannie Stegeman. Hendrik Johannes Willem, planoloog Prov. Friesland en hoofd landinrichting Prov. Groningen, wonende Oldeboorn, is geboren op dinsdag 17 maart 1959 Dedemsvaart.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Djurre Jeroen Mulder, wonende Oldeboorn, is geboren op vrijdag 13 september 1991 Heerenveen.

2  Mirte Ileen Mulder, wonende Oldeboorn, is geboren op maandag 11 oktober 1993 Heerenveen.

3  Amber Amerens Mulder is geboren op maandag 15 september 1997 Leeuwarden.

XII-F  Gerda Johanna Bonnema, dochter van Douwe Meinderts Bonnema (XI-I) en Klaasje Piebes Wiersma, management-assistente, is geboren op zaterdag 31 juli 1965 Delfstrahuizen.

Zij trouwt op zaterdag 13 november 1993 Wijchen op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Johan Adam Avéres ook genaamd Jan, zoon van Hendrik Caspar Avéres en Frederika Maria Witteveen. Johan Adam, econoom, is geboren op zaterdag 22 februari 1964 Teheran.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Lieke Klaske Avéres, wonende Nijmegen, is geboren op zaterdag 29 juli 1995 Nijmegen.

2  Else Frederique Avéres, wonende Nijmegen, is geboren op vrijdag 8 augustus 1997 Nijmegen.

3  Noralie Charlotte Avéres ook genaamd Noortje is geboren op vrijdag 12 november 1999.

XII-G  Catharina Anna Bonnema ook genaamd Cathy, dochter van Hendrik Gerben Bonnema (XI-K) en Anna Grondsma, receptioniste Lauswolt en algemeen assistente Lauswolt, is geboren op maandag 1 april 1968 Delfstrahuizen.

Zij trouwt op vrijdag 10 maart 1995 Heerenveen op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Geert Steenbergen ook genaamd Jaap, zoon van Tabo Berend Steenbergen en Scheltje Kremer. Jacob Geert, horeca-manager, is geboren op zondag 16 februari 1969 Ten Post.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jesse Jorn Steenbergen ook genaamd Jorn, wonende Oosterwolde, is geboren op maandag 8 september 1997 Assen.

2  Jildou Marrit Steenbergen is geboren op dinsdag 11 januari 2000 Oosterwolde.

XII-H  Meindert Hendrik Bonnema, zoon van Hendrik Gerben Bonnema (XI-K) en Anna Grondsma, vertegenwoordiger en dir. vestiging Heerenveen Baltimore waterbedden, wonende Heerenveen, is geboren op zondag 17 augustus 1969 Delfstrahuizen.

Hij trouwt op maandag 28 december 1998 Gem. Heerenveen op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Marja van der Wal, dochter van Jaap van der Wal en Annie Post. Marja, bankemployee, wonende Heerenveen, is geboren op zondag 22 augustus 1971.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Pascal Bonnema is geboren op donderdag 8 juli 1999 Heerenveen.

2  Sven Bonnema is geboren op vrijdag 26 januari 2001 Heerenveen.

XII-I  Gerdina Alie Bonnema ook genaamd Ina, dochter van Hendrik Gerben Bonnema (XI-K) en Anna Grondsma, studente, wonende Heerenveen en Groningen (Grn), is geboren op woensdag 23 mei 1979 Heerenveen.

Zij was gehuwd met Marcel van der Werff. Marcel, wonende Akkrum.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Floris Vico van der Werff is geboren op donderdag 30 november 2006 Leeuwarden.

2  Oscar Olivier van der Werff, wonende Akkrum, is geboren op dinsdag 19 augustus 2008 Leeuwarden.

XII-J  Barbara Margreet Bonnema, dochter van Meindert Douwe Bonnema (XI-R) en Nandina Hendrika Hoogeveen, is geboren op donderdag 21 april 1966 Enschede.

Zij was gehuwd met Ian Bruce Rider Gillingham, zoon van Peter Newell Gillingham en Mary Louisa Scott (Molly). Ian Bruce Rider is geboren op woensdag 9 oktober 1968 New York City.

Van hen is een kind bekend:

1  Lucia Rose Gillingham, wonende Sun City West, is geboren op woensdag 21 februari 2007.

XII-K  Hildo Meindert Bonnema, zoon van Meindert Douwe Bonnema (XI-R) en Nandina Hendrika Hoogeveen, wonende Deventer, is geboren op dinsdag 23 april 1968 Enschede.

Hij is gehuwd met Elena Puyo Castella. Elena Puyo, biologe en lerares Spaans, wonende Deventer, is geboren op dinsdag 23 april 1968.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Mireia Hilda Bonnema is geboren op woensdag 31 juli 2002 Deventer.

2  Arnau Meindert Jordi Bonnema is geboren op vrijdag 6 mei 2005 Deventer.

XII-L  Aimée Bonnema, dochter van Martinus Gerrit Bonnema (XI-S) en Marijke Cotterink, is geboren op vrijdag 24 oktober 1969 Breda.

Zij is gehuwd met Guido Willem Maria Peters.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Gijs Maarten Peters is geboren op zaterdag 2 september 2000.

2  Eline Marijke Peters is geboren op zaterdag 29 juni 2002.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 27 maart 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door Tj.E. Martens, de Boeyer 14, 9001 JH GROU.

1)  Zij trouwt (kerk) op zondag 7 oktober 1770 IJsbrechtum met Sible Holkes.

2)  Sible Holkes Bonsma ook genaamd Sibble, zoon van Holcke Jans Wierema en Gerland Sibles. Sible Holkes, wonende Spannum, is geboren op vrijdag 10 januari 1744 Wolsum, is overleden op donderdag 23 april 1812 Spannum. Hij werd 68 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

3)  Zij trouwt (kerk) op zaterdag 23 mei 1795 Noordwolde met Jan.

4)  Jan Egges. Jan is afkomstig uit Winsum.

5)  Hij trouwt (kerk) op zondag 16 november 1755 Oosterend met Janneke.

6)  Janneke Jans. Janneke, wonende Oosterend.

7)  Hij trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1801 Wommels met Ybeltje Piers.

8)  Ybeltje Piers Nieuwenhuis, dochter van Pier Jans en Ansk Sikkes. Ybeltje Piers, wonende Abbega en Oosterlittens, is geboren rond 1756, is overleden op donderdag 23 mei 1816 Oosterlittens. Zij werd ongeveer 60 jaar.

9)  Hij trouwt (kerk) op zondag 1 oktober 1758 Wommels met Trijntje.

10)  Trijntje Sytses. Trijntje, wonende Wommels, is overleden op donderdag 2 april 1772 Itens.

11)  Zij trouwt op maandag 3 juni 1833 Gem. Franeker met Riemer Hendrik.

12)  Riemer Hendrik Bollema, zoon van Hendrik Pieters Bollema en Tjietske Pieters Tilstra. Riemer Hendrik, koemelker, wonende Franeker, is geboren in 1802, is overleden op donderdag 2 juni 1842 Franeker. Hij werd 40 jaar.

13)  Hij trouwt op zaterdag 12 mei 1855 Gem. Franekeradeel met Sijke Geerts.

14)  Sijke Geerts Vlietstra. Sijke Geerts is geboren op dinsdag 10 augustus 1824 Hallum, is overleden op maandag 29 oktober 1900 Gem. Franekeradeel. Zij werd 76 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

15)  Hij trouwt op zondag 22 april 1832 Gem. Franekeradeel met Luutske Jacobs.

16)  Luutske Jacobs Strikwerda, dochter van Jacob Jacobs Strikwerda en Lijsbeth Hilbrands Bruinsma. Luutske Jacobs is geboren op donderdag 11 mei 1809 Tzum, is gedoopt op zondag 21 mei 1809 Tzum, is overleden op zondag 2 augustus 1840 Gem. Franekeradeel. Zij werd 31 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

17)  Zij trouwt op zaterdag 23 oktober 1897 gemeente Wymbritseradeel met Wieger Sippes.

18)  Hij trouwt op donderdag 5 juli 1877 gemeente Wymbritseradeel met Beeuw Michiels.

19)  Beeuw Michiels Tromp, dochter van Michiel Hylkes Tromp en Sipkje Sipkes de Boer. Beeuw Michiels is geboren op donderdag 13 april 1854 Woudsend, is overleden op vrijdag 23 juli 1886 Gaastmeer. Zij werd 32 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

20)  Wieger Sippes Visser, zoon van Sippe Wiegers Visser en Cornelia Annes Visser. Wieger Sippes, palinghandelaar, Fa. W. W. Visser en Zn. Gaastmee, is geboren op donderdag 4 mei 1854 Gaastmeer, is overleden op vrijdag 31 december 1897 Gaastmeer. Hij werd 43 jaar, 7 maanden en 27 dagen. Hij was eerder gehuwd (1) met Beeuw Michiels Tromp.

21)  Hij trouwt op woensdag 28 oktober 1908 Den Haag met Louise Maria.

22)  Louise Maria Reith, dochter van Valentijn Johannes Dirk Reith en Willelmina Hendrika Bruins. Louise Maria is geboren op zondag 22 januari 1882 Den Haag, is overleden op woensdag 16 december 1914 Den Haag. Zij werd 32 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

23)  Zij trouwt op woensdag 12 juli 1961 Arnhem met Abbetjes Meindert.

24)  Abbetjes Meindert de Boer, zoon van Albert de Boer en Hendrika Bremer. Abbetjes Meindert is geboren op vrijdag 3 december 1937 Den Helder.


Index

(Kingma)

Ate Yntes (?-?) V-D.

)

Gertje Ates ( Kingma (?-?) V-D.

?

Dieuke Oetsis (?-?) I; Haentje Douwes (?-?) I.

Abels

T. (?-) XI-M.

Annes

Grietje (1750-1785) VI-A.

Atema

Doutzen Rinzes (1847-1899) VIII-A; Rinze Gerrits (1813-1890) VIII-A.

Attema

Harmke Sieks (1852-1880) IX-C.

Aukes

Maijke (?-1798) IV-A.5.

Avéres

Else Frederique (1997-) XII-F.2; Hendrik Caspar (1922-1991) XII-F; Johan Adam (1964-) XII-F; Lieke Klaske (1995-) XII-F.1; Noralie Charlotte (1999-) XII-F.3.

Benus

Harmien (1940-) XI-G; Jan (1915-) XI-G.

Berckel, van

Willy J.I.M. (?-?) IX-E.1.

Bergsma

Baukjen Jillerts (1815-1893) VII-A; Jilles Sybrens (1793-1857) VII-A; Karst Jilles (1818-1885) VII-A.8; Leentje Karstes (1848-1915) VII-A.8.

Bijlsma

Lijsbeth Rinzes (?-1869) VI-B.2, VI-B.3.

Boddeus

Leonard (?-?) XI-J.4.

Boer, de

Aaltje Douwes (1870-1910) IX-C; Abbetjes Meindert (1937-) XI-G, *24; Albert (?-) *24; Antje Klazes (?-?) V-C.6; Douwe Ties (1842-1917) IX-C; Jantje Douwes (1898-?) X-E; Sipkje Sipkes (?-?) *19.

Boersma

Mintsje Jarigs (1901-1991) XI-I.

Bollema

Hendrik Pieters (?-?) *12; Riemer Hendrik (1802-1842) VI-A.2, *12.

Bonnema

Aafke Minnes (1877-?) VIII-C.1; Aaltje Geesje Petronella (1929-2004) XI-E; Aimée (1969-) XII-L; Anna Meinderts (1887-1966) IX-F; Anthoni Arnoldus Dirks (?-) XI-B.2; Antje Oepkes (1880-1880) VIII-D.5; Antje Oepkes (1884-1966) VIII-D.7; Arnau Meindert Jordi (2005-) XII-K.2; Barbara Margreet (1966-) XII-J; Baukje Meinderts (1883-1965) IX-E; Baukje Minnes (1880-?) VIII-C.2; Baukje Oepkes (1872-1948) VIII-D.1; Beitske Oepkes (1875-1922) VIII-D.3; Bertha (1872-1948) VIII-D.1; Bessie (1875-1922) VIII-D.3; Bjefke (1980-) XI-N.3; Bjefke Dirks (?-) XI-B.3; Bjefke Hendrika (1948-) XI-O; Bjefke Meinderts (1937-) XI-D; Carl Pieters (?-) XI-C.1; Catharina Anna (1968-) XII-G; Diena Johanna (1939-) XI-J; Dirk Johannes Gerbens (1934-) XI-B; Dora (?-) IX-A.4; Douwe Meinderts (1876-1878) VIII-B.3; Douwe Meinderts (1878-1919) IX-D; Douwe Meinderts (1936-) XI-I; Douwe Pieters (1902-1932) IX-C.2; Douwe Sijbren (1990-) XII-B.1; Edward (?-) IX-A.1; Feike Douwe (1958-) XII-B; Florence (1848-1904) VIII-D; Foeke Gerbens (1846-1846) VII-A.6; Foekje Gerbens (1848-1904) VIII-D; Frans (1944-) XI-N; Garret (1878-1926) VIII-D.4; Gary (1919-) IX-A.7; Gerben (1918-2005) X-E; Gerben Dirk Pieters (?-) XI-C.2; Gerben Gerbens (1842-1843) VII-A.4; Gerben Jilles (1871-1890) VIII-A.1; Gerben Meinderts (1805-1870) VII-A; Gerben Meinderts (1868-1960) IX-B; Gerben Meinderts (1932-) XI-A; Gerben Oepkes (1878-1926) VIII-D.4; Gerda Johanna (1965-) XII-F; Gerdina Alie (1979-) XII-I; Hendrik (1914-2005) X-D; Hendrik Gerben (1945-) XI-K; Hendrik Pieter (1955-) XI-Q; Hildo Meindert (1968-) XII-K; Hylke (1974-) XI-N.1; James (?-) IX-A.2; Jan Meindert (1910-2007) X-G; Jan Oepkes (1888-1943) VIII-D.9; Janet (?-) IX-A.3; Jantje (1946-) X-E.3; Jeles (1839-1900) VIII-A; Jessica Sophie (1990-) XI-Q.1; Jillert Gerbens (1838-1838) VII-A.1; Jilles Gerbens (1839-1900) VIII-A; Johan Hendrik (1932-) XI-G; John (1888-1943) VIII-D.9; Jorrit Pieter (1995-) XII-B.3; Katinka (1971-) XI-S.2; Klaske Meinderts (1885-1886) VIII-B.6; Klaske Minnes (1886-1974) VIII-C.3; Lieuwkje Bjefke Gerbens (1900-1985) IX-B.2; Lysbet Johanna (1992-) XII-B.2; Maarten Boukes Gerbens (1968-) XI-A.3; Mariska Christina Gerbens (1967-) XI-A.2; Martha (1943-) XI-M; Martha Saakje (1951-) X-D.3; Martinus Gerrit (1941-) XI-S; Meindert (1960-) XI-G.2; Meindert Dirks (?-) XI-B.1; Meindert Douwe (1939-) XI-R; Meindert Feike (1955-) XII-A; Meindert Gerbens (1841-1920) VIII-B; Meindert Gerbens (1899-1946) X-A; Meindert Hendrik (1969-) XII-H; Meindert Jans (1780-1858) VI-A; Meindert Oepkes (1890-1982) VIII-D.10; Meindert Otto Gerbens (1965-) XI-A.1; Meindert Pieters (1900-1969) X-B; Menke Coenraad Gerbens (?-) XI-B.4; Menno (1946-1947) X-G.3; Mia Gerritdina (1961-) XII-E; Minne Gerbens (1844-1933) VIII-C; Minne Meinderts (1807-1860) VI-A.2; Mireia Hilda (2002-) XII-K.1; Mynder (1890-1982) VIII-D.10; Nella Geesje (1934-) XI-H; Oepke Ypes (1847-1918) VIII-D; Opke (1847-1918) VIII-D; Pascal (1999-) XII-H.1; Pauline (?-) IX-A.5; Pauline (1873-?) VIII-A.2; Pieter Gerbens (1913-1987) IX-B.4; Pieter Jan Gerbens (1937-) XI-C; Pieter Jelte (1946-) X-D.2; Pieter Johan (1930-2000) XI-F; Pieter Mark (1985-) XII-A.1; Pieter Meinderts (1871-1937) IX-C; Pietje Jilles (1873-?) VIII-A.2; Richard (1881-?) IX-A; Rimkje (1963-) XII-C; Rintje Meinderts (1825-?) VI-A.4; Rinze Jilles (1881-?) IX-A; Robbert Jaap (1987-) XII-A.2; Roze (?-) IX-A.6; Saakje Gerbens (1907-1993) IX-B.3; Saakje Meinderts (1891-1975) VIII-B.8; Saakje Pieters (1904-1980) X-C; Sijbren Gerbens (1850-1928) VII-A.8; Sven (2001-) XII-H.2; Tietje Martha (1944-) XI-L; Tineke (1954-) XI-P; Trijntje Meinderts (1811-1883) VII-B; Wijbregtje Regina Aaltje (1957-) XII-D; Wytze Gerben (1976-) XI-N.2; Ymkje Saakje (1905-1996) X-F; Ype Jans (1818-1874) VIII-D; Ype Oepkes (1874-1880) VIII-D.2; Ype Oepkes (1882-1922) VIII-D.6.

Bonnnema

Meindert Oepkes (1885-1888) VIII-D.8.

Bonsma

Sible Holkes (1744-1812) IV-A.5, *2; Yfke Johannes (1750-1828) IV-A.5.

Braat

Marcel (1959-) XI-L.1.

Brant

?Gerben Jans (?-?) II.2.

Bremer

Hendrika (?-) *24.

Brouwer

Hendrik (1944-1997) X-D.3; Jan (1956-) XII-C; Jeroen (1996-) XII-C.1; Metje (1892-1959) XI-E; Rommert (1998-) XII-C.2.

Brown

Peter (?-?) VIII-D.3.

Bruin, de

Adrianus (?-?) IX-E; Hendrikus Adrianus (1882-1942) IX-E; Ymie (1910-?) IX-E.1.

Bruins

Willelmina Hendrika (?-?) *22.

Bruinsma

Lijsbeth Hilbrands (1786-1854) VI-B.4, *16; Sijbren Durks (1807-1894) VIII-C; Sijtske Sijbrens (1852-1936) VIII-C.

Cassée

Johanna Catharina (1910-2008) X-A.

Castella

Elena Puyo (1968-) XII-K.

Chibulka

Ilona (?-) XI-A.

Cornelis

Akke (?-1771) V-C.1.

Cotterink

Marijke (1943-) XI-S.

Dam

M. (?-) IX-B.4.

Dijkstra

Aafke Aukes (1831-1859) VIII-C; Gerben Rintjes (1749-1827) VI-A; Lijsbert Gerbens (1783-1851) VI-A.

Dikkerboom

Feike (1903-1992) XI-F; Trijntje Antje (1931-1996) XI-F.

Dohmen

Jean (?-?) XI-J.3.

Donker

Catharina Diena (1964-) XI-J.1; Hendrik Jan (1899-1988) XI-J; Hendrik Jan (1967-) XI-J.2; Jan (1937-) XI-J; Martine Marjan (1969-) XI-J.4; Sandra Elizabeth (1968-) XI-J.3.

Douma

Tjeerd Douwes (1748-1822) V-C.

Douwes

Minne (1783-?) V-B.2.

Douwma

Douwe Tjeerds (1784-1845) V-C.6.

Duijn, van

Bastiaan (1933-) XI-E.2; Margriet Jacqueline (1959-) XI-E.2.

Egges

Jan (?-?) V-A.3, *4.

Elbers

Johanna Theodora Cornelia (1961-) XI-E.3; Johannes Cornelis (1932-) XI-E.3.

Feddema

Froukje Feddes (?-?) VI-B.1.

Gasau

Gerritdina Johanna (1905-1978) X-B; Johann Heinrich (1877-1958) X-B.

Gerard

Bart Frans (1969-) XI-M.1; Leo (?-) XI-M; Raymond P.E. (1940-) XI-M; Stefan (1971-) XI-M.2.

Gerbens

Menne (1775-1811) V-D.2; Minne (1774-?) V-D.1; Minne (1775-1811) V-D.2.

Gerrits

Geertie (1730-1825) IV-A.5.

Gestel, van

Fréderic (?-) X-D.2.

Gillingham

Ian Bruce Rider (1968-?) XII-J; Lucia Rose (2007-?) XII-J.1; Peter Newell (?-?) XII-J.

Ginkel, van

Willem (1934-1998) X-F.2.

Gosses

Tjetse (?-?) V-D.2.

Grampel, van den

Geesje Petronella (1875-1955) X-B.

Gries

Corrie (?-?) VIII-D.10.

Grondsma

Anna (1946-) XI-K; Klaas (1911-1983) XI-K.

Haan, de

Johanna (1932-) XII-B.

Haenties

Jan (?-?) II; Jan (?-1781) IV-B; Minne (?-1754) IV-A.

Haentjes

Bottie (?-?) III.2; Douwe (?-?) I.3; Freerk (?-?) III.4; Poppe (?-?) I.1.

Hartman

Peter Paul Alexander (1967-) XI-L.2; Rowena Tatiana (1965-) XI-L.1; Willem Pieter Paul (1944-) XI-L.

Hasenpflug

Albert L. (?-) XI-P; Britt (1984-?) XI-P.1; Nicky (1985-) XI-P.2; Tom (1990-) XI-P.3.

Hatten

Hilda Amanda (1915-2007) X-G.

Heeres

Bottie (?-1708) III.

Heida

Rimkje (1908-1980) XI-F.

Heister

Anna (?-?) VIII-D.10.

Hendriks

Johannes (?-1808) IV-A.5.

Hengeveld

Hillegonda (1937-) X-F.2; Karel (1901-1988) X-F; Karel (1935-) X-F.1; Robert (1939-) X-F.3.

Hiddes

Maaike (?-?) VI-B.

Hiemstra

Akke Pabes (1807-1847) VI-B.3; Antje Pabes (1802-1852) VI-B.1; Gerritje Pabes (1810-?) VI-B.4; Maaike Pabes (1805-1897) VI-B.2; Minne Pabes (1818-1819) VI-B.5; Pabe Gerrits (1770-1848) VI-B.

Hilarides

Jetske Martens (1801-1869) VI-A.2; Marten Sydses (1771-1820) VI-A.2.

Hindriks

Aaltje (?-1830) V-A.3.

Hoekstra

Agatha (1874-1962) X-C.

Hoogeveen

Feike (?-?) XI-R; Nan (1940-) XI-R; Nandina Hendrika (1940-) XI-R.

Houtsma

Hidde Sjoerds (1772-1849) VI-B.2, VI-B.3; Jacob Hiddes (1799-1869) VI-B.2; Sjoerd Hiddes (1795-1875) VI-B.3.

IJska

Pietje Douwes (1821-1858) VII-A.8.

Jacobs

Reinje (?-?) V-A.3.

Jans

Acke (1711-1788) IV-A; Antie (1743-?) IV-B.6; Aukje (1711-1788) IV-A; Bottie (1727-?) IV-B.1; Fokeltje (1707-1776) V-C; Geische (1730-?) IV-B.3; Haentie (?-1725) III; Janke (?-1797) IV-A.1, V-B; Janneke (?-?) V-C, *6; Jantje (?-1817) V-A.1; Leentje (1739-?) IV-B.5; Minne (?-?) III; Pier (?-?) *8; Romke (1746-?) IV-B.8; Sijtske (1728-?) IV-B.2; Simon (1735-?) IV-B.4; Sjouckjen (1757-1791) IV-A.5; Tietie (1743-?) IV-B.7.

Janzen

Cornelia Elisabeth (1936-) XI-G; Jetze (?-?) XI-G.

Jelsma

Grietje (1913-1989) X-D.

Jong, de

Bjefke Rinses (1872-1938) IX-B; Geertje (1946-) X-F.1; Jan (?-) XI-H.2; Jan (1851-1902) IX-D; Janke (1877-1955) IX-D; Marina (1959-) XII-B; Oege (1954-) XI-H.2; Rinse Berends (?-?) IX-B; Siegert (1924-) XII-B; Trijntje (1917-2008) XI-K; Veronica (?-) IX-F.3.

Jonge, de

Maria Andrea (1959-) XI-E.1.

Jorks

Leentie (?-?) IV-B.

Kalis

Jacobus (?-?) VIII-D.1.

Katstra

Pietje Sijbrens (1819-1853) VIII-A.

Kingma

Gerben Ates (?-1816) V-D.

Klaases

Antie (?-?) V-D.2.

Koopmans

Ellie (?-) IX-F.1.

Kremer

Scheltje (?-) XII-G.

Krolis

Wytske Pieters (?-?) II.2.

Kuiper

Catharina Wilhelmina (1904-1992) XI-J.

Kuipers

Bjefke Jelgers (1849-?) IX-B.

Leeuwarden, te

Douwe Bonnema (?-?) IX-C; Frans Wilkes (?-?) IX-C.

Lolkema

Fokeltje Lolkes (1787-1843) V-C.6; Lolke Pieters (?-1817) V-C.6.

Lutgert

Grietje (?-?) XI-R.

Makkum Gerben Bonnema, te

te Makkum_Gerben_Bonnema (?-?) IX-C.

Mc.Rane

Anna (1882-1928) VIII-D.6.

Meer, van der

Wijbrechtje (?-?) XI-G.

Meeter

Douwtje Andries (1844-1899) IX-C.

Meij, van der

Peter (?-) XI-J.1.

Meijnerts

Trijntje (1750-?) V-A.

Mennes

Haantje (1737-1808) IV-A.1; Jan (1740-?) V-A.

Minnes

Antie (?-?) III; Jan (1740-?) V-A; Jancke (1682-1728) III; Jancke (1752-?) V-D; Trijntje (1745-1800) V-C.

Mulder

Amber Amerens (1997-) XII-E.3; Djurre Jeroen (1991-) XII-E.1; Hendrik Johannes Willem (1959-) XII-E; Johannes Willem (1927-) XII-E; Mirte Ileen (1993-) XII-E.2.

Neeleman

Klazina (1937-) XI-E.2.

Nelson

Caroline (?-) XI-C.

Nicholls

Jane Claire (1945-) X-F.3.

Nieuwenhuis

Ybeltje Piers (1756-1816) V-C, *8.

Noord, van der

Pieternella (1917-) XI-G.

Oedses

Dieuwke (?-?) I.

Oosterhagen

Jacob Meiles (1807-1841) VI-B.2; Meile Jans (?-?) VI-B.2.

Pabes

Gerrit (?-?) VI-B.

Peters

Eline Marijke (2002-) XII-L.2; Gijs Maarten (2000-) XII-L.1; Guido Willem Maria (?-) XII-L.

Pieters

Jan (?-1765) IV-A.5; Wietske (?-?) IV-A.5.

Pijtters

Wijtske (?-?) IV-A.5.

Poel, van der

Arnold Wilhelm (1892-1958) XI-E; Arnold Willem (1954-) XI-E.1; Meindert Reinier (1956-) XI-E.2; Reijnold Erik (1958-) XI-E.3; Willem Arnoldus (1926-) XI-E.

Pol, van der

Helena (1955-) XII-A.

Portena

Erik (1987-2004) XII-D.2; Niels (1984-) XII-D.1; Wieger (?-) XII-D.

Portero

Maria Helena Cabrera (1937-) X-C.1.

Post

Annie (?-) XII-H.

Posthumus

Akke Cornelis (1773-1773) V-C.2; Akke Cornelis (1778-1781) V-C.5; Cornelis Cornelis (?-1780) V-C; Cornelis Cornelis (1776-1781) V-C.4; Minne Cornelis (1774-1781) V-C.3.

Postma

Pieter Jelles (1820-1907) VIII-B; Saakjen Pieters (1850-1891) VIII-B.

Prins

Dina Johanna (1962-) XI-H.2; Hendrik (1905-1993) XI-H; Hendrik Sander (1961-) XI-H.1; Sander (1935-) XI-H.

Radsma

Annie (?-) XI-N.

Regeling

Christa (?-) XI-H.1.

Reidsma

Klaaske Douwes (1827-1893) VIII-B.

Reith

Louise Maria (1882-1914) IX-F, *22; Valentijn Johannes Dirk (?-?) *22.

Riemersma

Antje Douwes (1745-1839) V-B; Jetske Douwes (1743-1804) IV-A.1.

Riet, van 't

Ankie (?-) XI-B.

Romkes

Cornelis (?-?) V-C; Sijmen (?-?) IV-B.

Rooi, de

Jacobus Sjoerds (1835-1835) VII-B.1; Sjoerd Jacobus (1807-1872) VII-B.

Rooy, de

Jacobus (?-1835) VII-B.

Rouffaer

Jan (?-) XI-O; Nicole (1975-) XI-O.1.

Salverda

Attje Taekes (1771-1813) VI-A.2.

Scha

Bram (?-?) VIII-C.1.

Schermer

Beatrik Gerrits (1883-1977) IX-F; Gerrit Jan (?-?) IX-F; Jacob Hendrik (1922-) IX-F.3; Meindert Douwe (1920-1977) IX-F.1; Saakje Beatrice Anna (1920-) IX-F.2.

Schootstra

Trienke (1906-) XI-H.

Schröder

Gretel Irmgard (1938-) XI-A; Otto (?-) XI-A.

Schut

Liesber (1963-) XI-Q.

Scott

Mary Louisa (?-?) XII-J.

Sibles

Gerland (?-?) *2.

Siekman

Grietje (?-?) IX-F; Ymkje (?-1896) IX-E.

Siemens

Grietje (1709-1774) IV-B.

Sijmons

Grietje (1709-1774) IV-B.

Sikkes

Ansk (?-?) *8.

Sjoerds

Douwe (1699-1774) IV-A.1, V-B.

Slump

Annelies Bjefke (?-) XI-D.4; Jo Ann (?-) XI-D.1; Mary Jane (?-) XI-D.3; Pieter Stuart (?-) XI-D.5; Roelof (?-) XI-D.2; William Ralph (1938-) XI-D.

Steenbergen

Jacob Geert (1969-) XII-G; Jesse Jorn (1997-?) XII-G.1; Jildou Marrit (2000-) XII-G.2; Tabo Berend (?-) XII-G.

Steenhuizen

Froukjen Sikkes (?-?) VI-B.2.

Stegeman

Jannie (1933-) XII-E.

Streefkerk

Aartje (1931-) XI-E.3.

Strikwerda

Jacob Jacobs (1784-?) VI-B.4, *16; Johannes Jacobs (1815-?) VI-B.4; Luutske Jacobs (1809-1840) VI-B.2, *16.

Sytses

Trijntje (?-1772) V-D, *10.

Terpstra

Douwe Minnes (1742-1822) V-B; Freerk Minnes (1750-1822) IV-A.5; Jancke Douwes (1776-1826) VI-B.

Tiesen

Mary (?-?) VIII-D.4.

Tilstra

Tjietske Pieters (?-?) *12.

Tjallema

Houkje (1950-) XI-N; Paulus (?-) XI-N.

Tjebbes

Douwe (?-1782) V-C.

Tjeerds

Cornelis (1786-1800) V-C.7.

Tjerks

Luietske (?-?) V-C.

Tjietzes

Sijtske (1770-?) V-D.2.

Tjitses

Sietske (1770-?) V-D.2.

Traineau

Marie Lea (1895-1986) VIII-D.9.

Tromp

Beeuw Michiels (1854-1886) *19, *20; Michiel Hylkes (1824-?) *19.

Valkenburg

Rianne (1966-) XI-L.2.

Verbeek

Caspar F.J. (1936-) X-C.3.

Visser

Cornelia Annes (?-1889) *18; Sippe Wiegers (?-1900) *18; Wieger Sippes (1854-1897) IX-C, *18.

Vlietstra

Sijke Geerts (1824-1900) VI-B.1, *14.

Vreeze, de

Aaltje Martha (1937-) X-C.3; Agatha Christina (1935-) X-C.2; Christeaan Laurentius (1870-1954) X-C; Christiaan Hubertus (1942-1976) X-C.5; Laura Christina (1939-1999) X-C.4; Laurentius (1906-1981) X-C; Martha Maria (1944-) X-C.6; Pieter Douwe (1934-) X-C.1.

Vries, de

Minne Jans (1786-1842) V-A.3; Nicolaas N. (1917-) IX-F.2; Peter (1881-?) VIII-D.7.

Vrolijk

Frans Klazes (1895-1947) X-E; Trijntje (1922-2001) X-E.

Wal, van der

Jaap (?-) XII-H; Marja (1971-) XII-H; Ymkje (1848-1924) IX-D.

Weij, van der

Fedde Fokkes (1805-1871) VI-B.1; Fokke Hanzes (?-?) VI-B.1; Minke Ennes (?-?) VII-B.

Werff, van der

Floris Vico (2006-?) XII-I.1; Marcel (?-?) XII-I; Oscar Olivier (2008-?) XII-I.2.

Wierema

Holcke Jans (?-?) *2.

Wiersma

Klaasje Piebes (1934-) XI-I; Piebe Tjerks (1901-2000) XI-I.

Wildervang

Foekje Karstes (1791-1855) VII-A.

Wilkens

Hendrik Frans (1845-1894) IX-C; Martha (1879-1918) IX-C.

Witte, van de

Beitske Jans (1820-1856) VIII-D.

Witteveen

Frederika Maria (1924-) XII-F.

Wouda

Ealse (?-?) IX-B.2.

Zouwen, van der

Cornelis (?-?) VIII-D.1.

Zwager

Thimotheus (?-) X-F.2.

zonder achternaam

Abe (1882-1922) VIII-D.6; Abraham (1882-1922) VIII-D.6; Alie (1929-2004) XI-E; Annie (1884-1966) VIII-D.7; Antje (1887-1966) IX-F; Bé (1883-1977) IX-F; Bert (?-) XI-P; Cathy (1968-) XII-G; Eufemia (?-) XII-C; Heere (?-?) III; Henk (1944-1997) X-D.3; Henk (1945-) XI-K; Henk (1955-) XI-Q; Henk (1959-) XII-E; Henk (1961-) XI-H.1; Hindrik Meinderts (?-?) V-A.3; Ina (1979-) XII-I; Jaap (1922-) IX-F.3; Jaap (1969-) XII-G; Jan (?-?) IV-A; Jan (1964-) XII-F; Joijce (1961-) XI-E.3; Jorn (1997-?) XII-G.1; Jurriën (?-) X-E.3; Karin (1964-) XI-J.1; Maike (1805-1897) VI-B.2; Meinze Brouwer (?-) XII-C; Menne (?-1754) IV-A; Meyndert (?-?) V-A; Nierman (?-) X-C.3; Noortje (1999-) XII-F.3; Saakje (1850-1891) VIII-B; Sibble (1744-1812) *2; Sijtske (1852-1936) VIII-C; Tietie (?-?) II; Verbeek (?-) X-C.3; Wolfram.M.Gilhausen (?-) X-C.4.

* verwijzing naar noot.