Bezig met een complete verwerking van alle gegevens van de Personele Kohieren van de gemeente Wûnseradiel in een database, publiceren we hier de foto's van de pagina's van het verrekenboek van 1712.

Het interessante van dit jaar 1712 zijn de vele authentieke handtekeningen van de aangeslagenen.

 

klik op een vak hierboven

 

 

Toelichting op het handtekeningenregister van 1712

 

 

 

 

 

De cijfers in de kolommen boven elke tabel betekenen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
plaatsnaam bijzonderheden voornaam standaard voornaam patroniem standaard patroniem familienaam standaard familienaam toevoeging handtekening kruisje bladzijde en link

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Het alfabetisch register gaat eerst uit van de standaardvoornaam, vervolgens op  standaardpatroniem en tenslotte op een standaard familienaam.
  • Het is jammer te constateren dat de plaats Witmarsum ontbreekt.
  • Het totale register bevat circa 650 personen.
  • Van deze personen plaatsten ongeveer 300 mensen hun handtekening.
  • Zo'n 50 mensen zetten een handmerk of een kruisje.
  • De foto van de persoon en de handtekening wordt opgeroepen door op het nummer van de bladzij te klikken in kolom 12.
  • In kolom 12 staat bijvoorbeeld 17.5, dat betekent de aangeslagene als 5e op bladzijde 17 staat genoteerd.

 

 

 

 

 

 

De foto's op onze website zijn ongeveer 30 Kb groot.

Wilt u van een bepaalde pagina een betere weergave van ongeveer 600 Kb, dan kunt u die per e-mail aanvragen. Klik daarvoor hier.

 

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Makkum

 

Aefke

Aafje

Minnes

Minnes

 

 

 

Afke Minnes

 

057.1

Parrega

 

Aagt

Aagje

Edes

Iedes

 

 

 

Tialke Piers

 

089.6

Makkum

 

Aaltie

Aaltje

Broers

Broers

 

 

 

-

 

070.2

Makkum

 

Abe

Abe

Ymes

Iemes

 

 

wed

Pijtke Pijtters

 

055.5

Greonterp

 

Age

Age

Ages

Ages

 

 

 

Age Ages

+

033.3

Makkum

 

Age

Age

auckes

Aukes

 

 

 

-

 

074.1

Makkum

 

Age

Age

Jarighs

Jarichs

 

 

 

Age Jarigs

 

076.2

Makkum

 

Age

Age

Rinnerts

Rinnerts

 

 

 

Age Rinnerts

 

066.9

Makkum

cur

Age

Age

Sierx

Sierks

 

 

over Trijntje Jans

Age Sierks

 

054.4

Makkum

 

Age

Age

Sierx

Sierks

 

 

 

Age Sierks

 

054.3

Ferwoude

 

Age

Age

Wijbes

Wiebes

 

 

erven; In qlt wegens Pier Ages

S.Hoitinga

 

028.6

Makkum

 

Albert

Albert

Jelles

Jelles

 

 

 

Albert Jelles

 

068.6

Tjerkwerd

 

Albert

Albert

Martens

Martens

 

 

 

Albert Martens

 

096.3

Pingjum

cur

Albert

Albert

Ruijrds

Ruurds

 

 

over Ruyrd Fockles

Jan Reins

 

081.6

Pingjum

 

Albert

Albert

Ruijrds

Ruurds

 

 

 

Albert Ruijds

 

081.5

Makkum

 

Albert

Albert

Teeckes

Teekes

 

 

 

-

 

073.4

Makkum

 

Albert

Albert

Wybes

Wiebes

 

 

wed

Jan Dircks Andringa

 

077.5

Burgwerd

 

Ale

Alle

Ales

Alles

 

 

wed

Cornelis Ales

+

017.6

Allingawier

 

Alle

Alle

Feddes

Feddes

 

 

 

Alle Feddes

+

013.1

Arum

 

Ale

Alle

Sijbes

Siebes

 

 

wed

-

 

005.1

Tjerkwerd

 

Alle

Alle

Tiallinghs

Tjallings

 

 

 

Alle Tiallings

 

096.1

Exmorra

 

Allert

Allert

Jacobs

Jakobs

 

 

 

Allert Jacobs

+

025.4

Exmorra

 

Allert

Allert

Oeges

Oeges

 

 

 

Pijer Alberts

 

024.5

Makkum

 

Allert

Allert

Rinties

Rintjes

 

 

 

Albert Rinties

 

054.2

Allingawier

 

Allert

Allert

Tjallinghs

Tjallings

 

 

wed

Acke Sijbrens

 

014.1

Makkum

 

Andele

Andele

Eelckes

Eelkes

 

 

 

Andele Eelckes

 

063.0

Makkum

 

Andris

Andries

Alberts

Alberts

 

 

 

Andrijs Alberts

 

062.7

Parrega

 

Andris

Andries

Annes

Annes

 

 

wed

Wijllem Rijncks

 

089.8

Tjerkwerd

 

Andris

Andries

Douwes

Douwes

Donja

Donja

wed

Jacobis Donja

 

092.9

Exmorra

 

Andris

Andries

Hoytes

Hoites

 

 

wed

Haer zoon Hoijtte Andrijs

 

024.6

Pingjum

 

Andries

Andries

Jans

Jans

 

 

 

-

 

086.2

Makkum

 

Anne

Anne

Feckes

Fekkes

 

 

 

Anne Feckes

 

058.6

Cornwerd

 

Anne

Anne

Hettes

Hettes

 

 

 

Anne Hettes

 

020.4

Makkum

 

Anne

Anne

Pytters

Pieters

 

 

Schuijte

Jacob Jans Tichelaar

 

059.5

Makkum

 

Anne

Anne

Pytters

Pieters

 

 

 

Anne Pijtters

 

062.9

Arum

 

Ate

Ate

Douwes

Douwes

 

 

 

Ate doúúes

 

001.4

Makkum

 

Atte

Ate

Piers

Piers

 

 

 

-

 

069.9b

Dedgum

 

Aucke

Auke

Douwes

Douwes

 

 

 

-

 

022.6

Ferwoude

 

Aucke

Auke

Reins

Reins

 

 

 

Aucke Reins

 

029.2

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letter A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letter B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Makkum

 

Baarda

Baarda

Abrahams

Abrahams

 

 

erven

Otte Pijtters (cur)

+

064.6

Lollum

 

Bartle

Bartele

Harmens

Harmens

 

 

 

-

 

049.7

Exmorra

 

Baucke

Bauke

Ates

Ates

 

 

 

Baucke Ates

 

024.2

Parrega

 

Baucke

Bauke

Obes

Obbes

 

 

 

Baucke Obbes

 

090.6

Exmorra

 

Bauke

Bauke

Oepkes

Oepkes

 

 

 

Baucke Upkes

 

025.7

Schraard

 

Baucke

Bauke

Pijtters

Pieters

 

 

 

Bauke Pijtters

+

087.1

Makkum

 

Baucke

Bauke

Ruijrds

Ruurds

 

 

 

Antie Meickes

 

056.5

Tjerkwerd

 

Baucke

Bauke

Sickes

Sikkes

 

 

wed

Sicke Gerlsma

 

091.2

Makkum

 

Baucke

Bauke

Sioerds

Sjoerds

 

 

 

Baucke Sioerdts

 

062.2

Allingawier

 

Bauke

Bauke

Teeckles

Teekeles

 

 

 

Baucke Teekekes

 

014.2

Makkum

 

Baucke

Bauke

Tomas

Thomas

 

 

 

Bauke Thomas

 

071.2

Hartwerd

 

Bendix

Benedictus

Pytters

Pieters

 

 

 

Bendix Pijtters

 

034.2

Makkum

 

Berber

Berber

 

 

Renici

Rienks

 

Haentse Doedes

 

075.9

Dedgum

 

Beern

Berend

Beerens

Berends

 

 

erven

-

 

022.5

Oldeklooster

 

Beern

Berend

Douwes

Douwes

 

 

 

Wijbe Yppes

 

103.3

Makkum

 

Beern

Berend

Hendrix

Hendriks

 

 

 

Beern Hendricks

 

073.5

Makkum

 

Binse

Biense

 

 

Binsonides

Binsonides

 

-

 

077.8

Makkum

 

Bintie

Binke

Lyckles

Ljekeles

 

 

 

Bientje Ljeckles

 

074.4

Makkum

 

Bintie

Binke

Scholtes

Scheltes

 

 

 

Bentie Scheltes

 

067.0

Arum

 

Bocke

Bokke

Doedes

Doedes

 

 

 

Harmen Piers

 

011.5

Arum

cur

Bocke

Bokke

Doedes

Doedes

 

 

over Johannes Douwes kinderen

Bocke Doedes

 

005.7

Makkum

 

Bouwe

Bouwe

Eelties

Eelkes

 

 

 

-

 

077.2

Kimswerd

 

Bouwe

Bouwe

Gosses

Gosses

 

 

wed

-

 

046.6

Kimswerd

 

Broer

Broer

Alberts

Alberts

 

 

 

Durck Sipkes

 

046.5

Ferwoude

 

Broer

Broer

Yckes

Iekes

 

 

 

-

 

029.4

Arum

 

Broer

Broer

Lolles

Lolles

 

 

 

Bauk Jans

+

001.6

Greonterp

 

Broer

Broer

Wybrens

Wiebrens

 

 

 

Broer Wijbrens

 

032.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letter D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hichtum

 

Dirck

Dirk

Andris

Andries

 

 

 

Durck Andrijs

 

037.3

Makkum

 

Dirck

Dirk

Annes

Annes

 

 

wed

Age Haringhs

 

069.7

Makkum

 

Dirck

Dirk

Bartles

Barteles

 

 

wed

Pijtie Dirks

 

059.8

Makkum

 

Dirck

Dirk

Dircksen

Dirks

 

 

 

Dirks Dirks

 

069.4

Pingjum

 

Dirck

Dirk

Diurres

Djurres

 

 

 

Johannes Diurres

 

086.4

Arum

 

Dirk

Dirk

Douwes

Douwes

 

 

 

Dirk Douwes

 

009.1

Arum

 

Dirk

Dirk

Everts

Everts

 

 

 

-

 

009.5

Arum

 

Dirk

Dirk

Gerbens

Gerbens

 

 

 

-

 

010.9

Tjerkwerd

 

Dirck

Dirk

Hoijtes

Hoites

 

 

 

Dirck Hoijtes

 

094.9b

Kimswerd

 

Dirck

Dirk

Hommes

Hommes

 

 

 

-

 

046.1

Hichtum

 

Dirk

Dirk

Idserts

Idserts

 

 

wed

-

 

037.6

Arum

cur

Dirk

Dirk

Oenes

Oenes

 

 

kinderen

Teunis Dirks

 

003.1.

Makkum

 

Dirck

Dirk

Pytters

Pieters

 

 

wed

Bauck Hessels

 

055.1

Gaast

 

Dirck

Dirk

Poppes

Poppes

 

 

 

Dirck Poppes

 

031.5

Makkum

 

Dirck

Dirk

Ruyrds

Ruurds

 

 

 

Uilck Ruiridts

 

065.8

Makkum

 

Dirck

Dirk

Sakes

Sakes

 

 

 

Schelt? IJans

 

059.4

Kimswerd

 

Dirck

Dirk

Sipkes

Sipkes

 

 

 

Durck Sipkes

 

043.6

Makkum

 

Dirck

Dirk

Watses

Watses

 

 

en van Sioerd Philippus

Dirck Watses

 

070.7

Makkum

 

Doede

Doede

Hobbes

Hobbes

 

 

en van Tiete Piers

Doede Hobbes

 

071.3

Lollum

 

Doede

Doede

Lieuwes

Lieuwes

 

 

 

-

 

051.2

Makkum

 

Doede

Doede

Pieckes

Piekes

 

 

wed

Gerbis Tijmens

 

055.7

Piaam

 

Doede

Doede

Sybrens

Siebrens

 

 

wed

Age Doedes

+

100.2

Schettens

 

Doije

Doeie

Tomas

Thomas

 

 

 

Doije tomas

 

101.2

Pingjum

 

Doecke

Doeke

Douwes

Douwes

 

 

 

Doecke Douwes

 

080.4

Schettens

 

Doecke

Doeke

Sybrens

Siebrens

 

 

 

Duckle Sijbrens

 

101.7

Tjerkwerd

 

Decke

Doeke

Sickes

Sikkes

 

 

in qualiteit

Tjepke Gerlsma

 

094.6

Tjerkwerd

 

Doijtse

Dooitse

Sioerds

Sjoerds

 

 

 

Doitsos Sjoerd

 

094.4

Schraard

 

Douwe

Douwe

Alberts

Alberts

 

 

 

-

 

088.5

Greonterp

 

Douwe

Douwe

Bauckes

Baukes

 

 

 

Douwe Baukes

 

033.1

Makkum

 

Douwe

Douwe

Beerns

Berends

 

 

 

A. Abrahams

 

057.4

Arum

 

Douwe

Douwe

Durx

Dirks

 

 

 

Douwe Durcks

 

002.3

Tjerkwerd

 

Douwe

Douwe

Diorres

Djurres

 

 

 

Douwe Diurres

 

096.2

Allingawier

 

Douwe

Douwe

Gatses

Gatses

 

 

 

Douue Gatses

 

013.6

Greonterp

 

Douwe

Douwe

Gerbens

Gerbens

 

 

 

Douwe Gerbens

 

032.3

Idsegahuisum

 

Douwe

Douwe

Ybs

Iebes

 

 

 

-

 

042.5

Kimswerd

 

Douwe

Douwe

Ydes

Iedes

 

 

 

Douwe Iedes

 

044.4

Lollum

 

Douwe

Douwe

Jacobs

Jakobs

 

 

 

-

 

050.7

Longerhouw

 

Douwe

Douwe

Jacobs

Jakobs

 

 

 

Douue IJackobs

 

052.6

Burgwerd

 

Douwe

Douwe

Johannes

Johannes

 

 

 

-

 

018.4

Longerhouw

 

Douwe

Douwe

Lieuwes

Lieuwes

 

 

 

Douwe Lieuwes

 

052.8

Makkum

 

Douwe

Douwe

Lieuwes

Lieuwes

 

 

 

A.Abrahami ??

 

068.1

Exmorra

 

Douwe

Douwe

Oepkes

Oepkes

Bonnema

Bonnema

kint

Feijke Scholtes

 

025.6

Exmorra

 

Douwe

Douwe

Piers

Piers

 

 

 

Sijbe Sijbes

 

025.3

Burgwerd

 

Douwe

Douwe

Pytters

Pieters

 

 

 

Douwe Pijters

 

018.2

Idsegahuisum

 

Douwe

Douwe

Pieters

Pieters

 

 

 

Marten Poppes

 

041.4

Makkum

 

Douwe

Douwe

Watses

Watses

 

 

wed

Matthijs Geijthoorn

 

062.4

Tjerkwerd

 

Douwe

Douwe

Watses

Watses

 

 

 

Douwe Watses

+

096.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letters E en F

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kimswerd

 

Eettie

Eelke

Hiddes

Hiddes

 

 

wed

Bauck Seerps

 

045.7

Pingjum

 

Eeltie

Eelke

Ruyrds

Ruurds

 

 

 

Eeltje Ruijrds

 

084.3

Makkum

 

Esge

Eesge

Douwes

Douwes

 

 

 

Eesge Douwes

 

072.6

Makkum

 

Egge

Egge

Haijes

Haies

 

 

 

Egge Haeijes

 

078.1

Tjerkwerd

 

Eling

Eling

 

 

Homminga

Homminga

 

Grietje Elings Homminga

 

091.7

Makkum

 

Eling

Eling

Jacobs

Jakobs

 

 

 

Elingh Jacobs

 

058.7

Pingjum

 

Elisabet

Elisabet

 

 

Furniers

Verniers

 

Jan Gerlofs

 

082.5

Makkum

 

Enne

Enne

Harmens

Harmens

 

 

 

Enne Harmens

+

066.8

Burgwerd

 

Enne

Enne

Jans

Jans

 

 

 

-

 

017.4

Arum

 

Evert

Evert

Fockes

Fokkes

 

 

 

-

 

012.1

Lollum

 

Evert

Evert

Goslijx

Gosliks

 

 

 

Evert Goslicks

 

049.5

Schettens

 

Evert

Evert

Johannes

Johannes

 

 

 

-

 

102.2

Makkum

 

Fedde

Fedde

Jurjens

Jurjens

 

 

 

-

 

074.5

Makkum

 

Fedde

Fedde

Reins

Reins

 

 

 

 

 

073.1

Arum

 

Fedde

Fedde

Thomas

Thomas

 

 

wed

Tomes Feddes Galama

 

008.2

Lollum

 

Feike

Feike

Folkerts

Folkerts

 

 

 

-

 

051.1

Makkum

 

Feike

Feike

Fransen

Franses

 

 

(wed)

-

 

075.6

Makkum

 

Feicke

Feike

Jacobs

Jakobs

 

 

 

Acke Hesses

 

065.3

Exmorra

 

Feijke

Feike

Scheltes

Scheltes

 

 

 

Feijke Scholtes

 

026.6

Arum

 

Feijcke

Feike

Wobbes

Wobbes

 

 

 

Feike Wobbes

 

008.1

Makkum

 

Feijte

Feite

Jans

Jans

 

 

 

A.Abrahami

 

076.9

Tjerkwerd

 

Feite

Feite

Martens

Martens

 

 

 

Feijte Martens

 

096.7

Makkum

 

Fermer

Fermer

Jans

Jans

 

 

boedel

Jacob Jans Tichelaar

 

060.9

Arum

cur

Philippus

Filippus

Luicas

Lukas

 

 

Dr Wassenaar kinderen

Filippus Lucas

 

007.3

Arum

 

Philippus

Filippus

Luicas

Lukas

 

 

 

Filippus Lucas

 

007.2

Makkum

 

Foecke

Foeke

Rinties

Rintjes

 

 

 

Foecke Rinties

 

074.6

Makkum

 

Foeke

Foeke

Ruyrds

Ruurds

 

 

 

Age ?merts

 

071.1

Tjerkwerd

 

Fookle

Fokele

Monses

Monses

 

 

 

Fonkle Monses

 

092.4

Makkum

 

Fookele

Fokele

Sioerds

Sjoerds

 

 

Wed

Mijentije Everts

 

057.5

Longerhouw

 

Fookel

Fokele

Tjalckes

Tjalkes

 

 

(wed)

Watse Piers

 

052.2

Kimswerd

cur

Focke

Fokke

Bartles

Barteles

 

 

 

Foocke Bartles

 

044.3

Dedgum

 

Folkert

Folkert

Wijbes

Wiebes

 

 

 

-

 

023.1

Makkum

 

Fonger

Fonger

Pytters

Pieters

 

 

 

Sije? Rinnerts

 

072.4

Arum

 

Fopke

Fopke

Obes

Obbes

 

 

 

Fopke Obbes

 

004.2

Arum

cur

Fopke

Fopke

Obes

Obbes

 

 

Gerben Hanse

-

 

010.8

Greonterp

 

Foppe

Foppe

Inses

Ienses

 

 

 

Foppe Ijnses

+

033.2

Ferwoude

 

Foppe

Foppe

Lammerts

Lammerts

 

 

wed

Yke Foppes Rodenhuijs

 

029.1

Burgwerd

 

Foppe

Foppe

Lieuwes

Lieuwes

 

 

 

Foppe Lieuwes

 

015.3

Arum

 

Frans

Frans

Fransen

Franses

 

 

 

Frans Fransens

+

011.8

Schraard

 

Frans

Frans

Jans

Jans

 

 

 

-

 

087.4

Arum

 

Frans

Frans

Sjoerds

Sjoerds

Hoitinga

Hoitinga

 

Frans Sjoerds Hoitinga

 

007.7

Arum

 

Freerk

Freerk

Jans

Jans

 

 

 

-

 

009.8

Arum

 

Freerk

Freerk

Tomas

Thomas

 

 

 

Freerck Thomes

 

012.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letter G

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Arum

 

Gabe

Gabe

Johannes

Johannes

 

 

 

Gabe Johannes

 

006.2

Makkum

 

Gatse

Gatse

Clases

Klases

 

 

 

-

 

070.8

Dedgum

 

Gatse

Gatse

Tjernes

Tjernes

 

 

erven

Alle Tjercks

 

022.1

Pingjum

 

Gerben

Gerben

Ates

Ates

 

 

 

-

 

084.7

Pingjum

 

Gerben

Gerben

Heins

Heins

 

 

wed

Meijnert Dircks

 

081.3

Burgwerd

 

Gerben

Gerben

Jans

Jans

 

 

 

-

 

017.1

Makkum

 

Gerben

Gerben

Jans

Jans

 

 

 

-

 

074.3

Longerhouw

 

Gerben

Gerben

Lolckes

Lolkes

 

 

 

-

 

052.4

Lollum

 

Gerben

Gerben

Sybrens

Siebrens

 

 

 

Gerben Sijbrens

 

050.8

Makkum

 

Gerben

Gerben

Tymmens

Tiemens

 

 

 

Gerben Tijmens

 

060.1

Makkum

 

Gerben

Gerben

Tiesses

Tjesses

 

 

 

Gerben Tjesses

 

061.5

Pingjum

 

Gerben

Gerben

Wybes

Wiebes

 

 

 

Gerben Wyebes

 

083.6

Pingjum

 

Gerlof

Gerlof

Annes

Annes

 

 

 

-

 

084.6

Schraard

 

Gerlof

Gerlof

Gerryts

Gerrits

 

 

 

Gellofs Jarrijts

 

087.6

Schraard

 

Gerlof

Gerlof

Hansen

Hanses

 

 

 

-

 

088.7

Arum

 

Gerlof

Gerlof

Ytes

Ietes

 

 

 

Gerlof Yetes

 

010.1

Makkum

 

Gerlof

Gerlof

Poppes

Poppes

 

 

 

Gerlof Poppes

 

060.6

Makkum

 

Gerlof

Gerlof

Sickes

Sikkes

 

 

en van Tiete Piers

Gerlof Sickes

 

073.2

Makkum

 

Gerlof

Gerlof

Tackes

Teekes

 

 

 

Gellef Teckes

 

061.7

Allingawier

 

Gerrit

Gerrit

Anskes

Anskes

 

 

door ijcke Ennes

Icke Ennes

 

013.3

Makkum

 

Gerrijt

Gerrit

Anskes

Anskes

 

 

 

-

 

073.3

Arum

 

Gerrit

Gerrit

Bauckes

Baukes

 

 

wed

trentie? Sioerts

 

008.7

Makkum

 

Gerrijt

Gerrit

Jacobs

Jakobs

 

 

erven

Jelle Jans

 

063.1

Arum

 

Gerrit

Gerrit

Montes

Monses

 

 

 

Fookel? Gerrits

 

012.0

Arum

erfgen

Gerrit

Gerrit

Olpherts

Olferts

 

 

 

Ynse Ottes

 

005.3

Burgwerd

 

Gerrit

Gerrit

Rienx

Rienks

 

 

wed

Paulus Gerrits

 

018.5

Burgwerd

 

Gerrit

Gerrit

Rinnerts

Rinnerts

 

 

 

-

 

018.7

Parrega

 

Gerrijt

Gerrit

Symens

Siemens

 

 

 

Pijtter Gerrijts

+

089.7

Tjerkwerd

 

Gerrit

Gerrit

Tialckes

Tjalkes

 

 

 

Gerrijt Tjalkes

 

095.6

Tjerkwerd

 

Goris

Goris

Fopkes

Fopkes

 

 

erven In qualiteit

Tjepke Gerlsma

 

095.3

Makkum

 

Gosling

Gosling

Pieters

Pieters

 

 

 

Goslijngh Pijdters

 

070.4

Pingjum

 

Gosse

Gosse

Bouwes

Bouwes

 

 

 

Gosse Bouws

 

084.1

Tjerkwerd

 

Greolt

Greult

Pytters

Pieters

 

 

 

Greld Pietters

 

094.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letter H tot en met Hendrik

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Burgwerd

ds

H.

H.

 

 

Toon

Toon

 

-

 

017.7

Makkum

 

H.

H.

G.

G.

Krijttenburgh

Krijtenburg

 

H.G.Krijttenburgh

 

057.8

Makkum

 

Haantie

Haantje

Yckes

iekes

 

 

 

IJecke Janties

 

069.3

Pingjum

 

Haije

Haie

Haijes

Haies

 

 

 

Haye Haijes

 

080.2

Piaam

 

Haije

Haie

Jacobs

Jakobs

 

 

 

-

 

100.3

Arum

 

Haije

Haie

Jans

Jans

 

 

 

Haeye Jans

 

001.5

Makkum

 

Haije

Haie

Sybolts

Siebouts

 

 

 

Sibrandus Mensonides

 

066.6

Pingjum

mr

Haytse

Haitse

 

 

 

 

 

H. Jans

 

084.9

Burgwerd

 

Haijtse

Haitse

Pieckes

Piekes

 

 

 

-

 

019.4

Makkum

 

Hanse

Hans

Doedes

Doedes

 

 

 

Haense Doedes

 

064.0

Cornwerd

 

Haring

Haring

Hiddes

Hiddes

 

 

 

-

 

020.7

Lollum

 

Harcke

Harke

Clases

Klases

 

 

 

Harcke Claasen

 

050.1

Pingjum

 

Harcke

Harke

Lolles

Lolles

 

 

desselvs vrouwen voorkinderen

Harke Lolles

+

079.6

Pingjum

 

Harcke

Harke

Lolles

Lolles

 

 

 

Harke Lolles

+

079.5

Oldeklooster

 

Harmen

Harmen

Fockes

Fokkes

 

 

wed

-

 

103.4

Parrega

 

Harmen

Harmen

Gerrijts

Gerrits

 

 

 

Harman Gerrijs

 

090.7

Burgwerd

 

Harmen

Harmen

Heerkes

Heerkes

 

 

 

-

 

018.6

Pingjum

 

Harmen

Harmen

Heins

Heins

 

 

 

Harmen Heins

 

079.2

Hieslum

 

Harmen

Harmen

Jans

Jans

 

 

 

-

 

040.5

Makkum

 

Harmen

Harmen

Lieuwes

Lieuwes

 

 

 

-

 

066.7

Arum

 

Harmen

Harmen

Piers

Piers

 

 

 

Harmen Piers

 

002.8

Arum

 

Harmen

Harmen

Willems

Willems

 

 

 

Haeije Jans

 

012.4

Arum

 

Heert

Hart

Poppes

Poppes

 

 

 

Heerdt Poppes

 

006.6

Kimswerd

 

Hartman

Hartman

Jacobs

Jakobs

 

 

 

Hartman Jacobs

 

043.5

Oldeklooster

 

Hedde

Hedde

Johannes

Johannes

 

 

 

-

 

103.6

Exmorra

 

Heercke

Heerke

Lieuwes

Lieuwes

 

 

 

Heercke Lieuwes

 

026.1

Makkum

 

Heercke

Heerke

Liskes

Liskes

 

 

 

-

 

069.5

Burgwerd

De hre

Hendrik

Hendrik

 

 

Wolf, de

Wolf, de

wed

Hoijer en B Reinalda (not.s)

 

015.1

Makkum

 

Hendrik

Hendrik

Meikens

Meies

 

 

 

Hendrik Meikes

 

055.8

Makkum

cur

Hendrik

Hendrik

Meikens

Meies

 

 

over Age Winja wees

Hendrik Meides

 

055.9

Pingjum

 

Hendrick

Hendrik

Ruijrds

Ruurds

 

 

 

-

 

086.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) van Here tot en met Houke

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hartwerd

 

Heere

Here

Lieuwes

Lieuwes

 

 

 

Here Lieuwes

 

035.2

Greonterp

 

Heere

Here

Pytters

Pieters

 

 

 

Heere Pytters

+

033.4

Arum

 

Hessel

Hessel

Feddes

Feddes

 

 

 

Hessel Feddes

 

009.6

Ferwoude

 

Hessel

Hessel

Haringhs

Harings

 

 

 

Hessel Harings

 

029.6

Makkum

 

Hessel

Hessel

Sybes

Siebes

 

 

wed

Sijbe Hessels

 

075.5

Tjerkwerd

 

Hessel

Hessel

Watses

Watses

 

 

erven

-

 

094.1

Longerhouw

 

Hette

Hette

Jarighs

Jarichs

 

 

 

Hette Jarigs

 

052.7

Burgwerd

 

Hette

Hette

Sijmens

Siemens

 

 

 

Hette Sijmens

+

016.5

Piaam

 

Hidde

Hidde

Teeckes

Teekes

 

 

 

Hidde Takes

 

100.6

Gaast

 

Hijlke

Hielke

Abes

Abes

 

 

 

Harmen Tedes

 

031.1

Ferwoude

 

Hijlcke

Hielke

Hiddes

Hiddes

 

 

erven

Yke Foppes Rodenhuijs

 

028.7

Oldeklooster

 

Hylcke

Hielke

Johannes

Johannes

 

 

 

Wijbe Yppes

 

104.1

Tjerkwerd

 

Hijlcke

Hielke

Johannes

Johannes

 

 

 

Hijlcke Johanns

 

092.6

Makkum

 

Hijck

Hielke

Piers

Piers

 

 

 

Hijlk Piers

 

072.5

Tjerkwerd

 

Hijlcke

Hielke

Sipkes

Sipkes

 

 

 

Jan Hijlkes

+

094.9a

Lollum

 

Hille

Hille

Durx

Dirks

 

 

 

-

 

050.3

Exmorra

 

Hille

Hille

Jans

Jans

 

 

wed

Pijtter Jacobs

+

025.8

Arum

 

Hinne

Hinne

Jans

Jans

 

 

 

-

 

012.3

Gaast

 

Hoijte

Hoite

Auckes

Aukes

 

 

wed

Lammert Clases

 

031.2

Makkum

 

Hoite

Hoite

Gerbens

Gerbens

 

 

 

-

 

067.5

Makkum

 

Hoijte

Hoite

Piebes

Piebes

 

 

 

Hijijte Pijebies

 

060.4

Tjerkwerd

 

Homme

Homme

 

 

Hoitema

Hoitema

 

Sijbolt van Hoijtema

 

091.3

Makkum

 

Homme

Homme

Lolkes

Lolkes

 

 

wed

Marij Hommes

+

069.6

Makkum

 

Homme

Homme

Sioerds

Sjoerds

 

 

wed

Sioerd Hommies

 

056.3

Makkum

 

Hauck

Houke

Gerbens

Gerbens

 

 

 

Hauck Gerbens

 

073.8

Piaam

 

Hauck

Houke

Siouckes

Sjoukes

 

 

wed

-

 

100.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letter I

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Burgwerd

 

Ids

Ids

Folkerts

Folkerts

 

 

 

-

 

018.8

Makkum

 

Idse

Ids

Tijssen

Tijses

 

 

 

-

 

073.7

Schraard

 

Yb

Iebe

Jans

Jans

 

 

getrouwt aen Lolke Sijmons wed

 

 

087.7

Tjerkwerd

 

Yb

Iebe

Jouckes

Joukes

 

 

erfgenaem van Dirk Jacobs

IJeb IJoukes

 

093.1

Hartwerd

 

Ede

Iede

Sioerds

Sjoerds

 

 

 

Ede Sijoerdts

 

034.1

Gaast

 

Ycke

Ieke

Ates

Ates

 

 

 

Iecke Attes

 

030.4

Allingawier

 

Ycke

Ieke

Ennes

Ennes

Wigae

Wiga

 

Icke Ennes

 

013.7

Gaast

 

Ycke

Ieke

Yckes

Iekes

 

 

 

Icke Ickes

 

030.1

Makkum

 

Ycke

Ieke

Simkes

Simkes

 

 

wed

Tae?ke Ickes

 

067.3

Arum

 

IJme

Ieme

Jans

Jans

 

 

 

Yeene Jans

 

003.4

Makkum

 

Emke

Ieme

Jans

Jans

 

 

 

-

 

065.1

Tjerkwerd

 

Ymcke

Ieme

Jans

Jans

 

 

 

-

 

093.0

Greonterp

 

Eme

Ieme

Clases

Klases

 

 

 

Ieme Clases

 

032.5

Arum

 

Emke

Ieme

Cornelis

Kornelis

 

 

 

Imke Cornelis

 

004.5

Pingjum

Cur

Yemie

Ieme

Rinties

Rintjes

 

 

over Dirck Rinties kinderen

Hein Tiettes

 

081.4

Makkum

 

Ymk en Iets

Ieme en Jets(k)e

Jolmers

Jelmers

 

 

 

-

 

076.1

Allingawier

 

Ynse

Iense

Sijbes

Siebes

 

 

 

Yntse Sybbes

 

014.4

Surich

 

Ynse

Iense

Tierx

Tjerks

 

 

 

-

 

098.3

Tjerkwerd

 

Ynte

Iente

Jans

Jans

 

 

 

Tjepke Gerlsma

 

092.2

Gaast

 

Ieppe

Iepe

Douwes

Douwes

 

 

 

Ieppe Douwes

 

031.6

Makkum

 

Ype

Iepe

Douwes

Douwes

 

 

 

-

 

069.1

Arum

 

Ybrant

IJsbrand

Jelles

Jelles

 

 

 

-

 

009.9

Kimswerd

 

Ysbrant

IJsbrand

Jenties

Jentjes

 

 

 

Trijntije Annes

 

046.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letter J tot en met Jakob

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Makkum

 

J.

J.

 

 

Binsonides

Binsonides

 

J: Binsonides

 

059.3

Exmorra

ds

J.

J.

 

 

Zadelaar

Sadelaar

 

J.SadelaarVDM

 

026.2

Makkum

 

Jackle

Jakle

Jackles

Jakles

 

 

 

Jackle Jackles

 

077.1

Burgwerd

 

Jacob

Jakob

Andris

Andries

 

 

 

-

 

019.3

Kimswerd

 

Jacob

Jakob

Durx

Dirks

 

 

 

Jacob Dircks 1712

 

043.2

Hieslum

 

Jacob

Jakob

Durx

Dirks

Bolta

Bolta

 

Jacob Dircks Bolta

 

040.2

Makkum

 

Jacob

Jakob

Douwes

Douwes

 

 

 

IJnske Jacobs

+

063.4

Pingjum

 

Jacob

Jakob

Everts

Everts

 

 

 

Jacob Eewerts

 

080.3

Burgwerd

 

Jacob

Jakob

Harmens

Harmens

 

 

 

-

 

017.2

Kimswerd

 

Jacob

Jakob

Harmens

Harmens

 

 

 

Jacob Harmens

 

045.2

Piaam

 

Jacob

Jakob

Ybs

Iebes

 

 

 

Jacob Jiebs

 

100.1

Makkum

 

Jacob

Jakob

Jans

Jans

 

 

 

Jacob Jans Tichelaar

 

057.3

Makkum

 

Jacob

Jakob

Jans

Jans

 

 

 

-

 

074.2

Makkum

 

Jacob

Jakob

Jelles

Jelles

 

 

 

IJacob IJeltes

 

075.3

Gaast

 

Jacob

Jakob

Liers

Liers

 

 

 

Jacob Liers

 

031.3

Idsegahuisum

cur

Jacob

Jakob

Lolles

Lolles

 

 

over Watse Auckes

Jacob Lolles

 

041.6

Idsegahuisum

 

Jacob

Jakob

Lolles

Lolles

 

 

 

Jacob Lolles

 

041.5

Schraard

 

Jacob

Jakob

Martens

Martens

 

 

 

J. Reitsma

 

087.3

Burgwerd

 

Jacob

Jakob

Melles

Melles

 

 

 

R. Baukes

 

015.5

Makkum

 

Jacob

Jakob

Pytters

Pieters

 

 

 

-

 

077.4

Tjerkwerd

 

Jacob

Jakob

Sybolts

Siebouts

 

 

 

Jacob Sijbouts

 

095.8

Pingjum

 

Jacob

Jakob

Sijmons

Siemens

 

 

 

Jacob Symens

 

084.4

Pingjum

 

Jacob

Jakob

Sijtses

Sietses

 

 

 

Jan Reins

 

083.4

Hieslum

 

Jacob

Jakob

Sioerds

Sjoerds

 

 

 

-

 

040.4

Arum

 

Jacob

Jakob

Stevens

Steffens

 

 

 

-

 

003.5

Kimswerd

 

Jacob

Jakob

Tieerds

Tjeerds

 

 

 

-

 

045.5

Pingjum

 

Jacob

Jakob

Wijbes

Wiebes

 

 

 

-

 

084.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met Jan

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Makkum

 

Jan

Jan

 

 

Coraal

Coraal

 

Mr Jan Coral

 

065.2

Makkum

 

Jan

Jan

 

 

Hoitsma

Hoitsma

 

Hendrick Hoitsma

 

062.6

Kimswerd

 

Jan

Jan

Abes

Abes

 

 

 

-

 

048.1

Arum

 

Jan

Jan

Alberts

Alberts

 

 

 

-

 

011.3

Arum

 

Jan

Jan

Auckes

Aukes

 

 

 

-

 

011.1

Makkum

 

Jan

Jan

Durx

Dirks

 

 

 

Jan Durcks Andringa

 

076.6

Makkum

 

Jan

Jan

Douwes

Douwes

 

 

 

IJan Douwes

 

065.6

Kimswerd

 

Jan

Jan

Feddes

Feddes

 

 

 

Jan Feddes

 

046.3

Makkum

 

Jan

Jan

Feddes

Feddes

 

 

 

Yme Freerks

 

060.7

Kimswerd

 

Jan

Jan

Folkerts

Folkerts

 

 

 

Jan Folkerts

 

045.4

Engwier

 

Jan

Jan

Gerbens

Gerbens

 

 

 

Jan Gerbens

 

027.5

Pingjum

 

Jan

Jan

Gerlofs

Gerlofs

 

 

 

Jan Gerlofs

 

082.2

Tjerkwerd

 

Jan

Jan

Goris

Goris

 

 

In qualiteit

Tjepke Gerlsma

 

095.0

Makkum

 

Jan

Jan

Hessels

Hessels

 

 

wed

Allert Jans

 

054.5

Arum

 

Jan

Jan

Jacobs

Jakobs

 

 

 

Jan Jacobs

 

010.6

Arum

cur

Jan

Jan

Jacobs

Jakobs

 

 

kinderen

Jacob Clases

 

003.7

Arum

 

Jan

Jan

Jansen

Jans

 

 

 

 

 

004.8

Makkum

 

Jan

Jan

Jansen

Jans

 

 

 

Jan Jansen

 

058.5

Makkum

 

Jan

Jan

Jansen

Jans

 

 

De Jonge

-

 

072.7

Makkum

 

Jan

Jan

Jansen

Jans

Brij

Brij

 

A Abrahami ??

 

067.5

Makkum

 

Jan

Jan

Jarighs

Jarichs

 

 

 

Age Jarighs

 

065.7

Pingjum

 

Jan

Jan

Johans

Johannes

 

 

 

Jan Johans

 

082.3

Kimswerd

 

Jan

Jan

Joosten

Joostes

Jarringa

Jarringa

 

Jan Joostes

 

044.2

Burgwerd

 

Jan

Jan

Clases

Klases

 

 

 

-

 

016.7

Makkum

 

Jan

Jan

Leenderts

Leenderts

 

 

erven

Gerben Tjesses

 

063.2

Engwier

 

Jan

Jan

Meinerts

Meinerts

 

 

wed

Wapke Jans

 

027.1

Lollum

 

Jan

Jan

Nannes

Nannes

 

 

 

-

 

050.5

Arum

 

Jan

Jan

Upkes?

Oepkes

 

 

 

-

 

009.7

Makkum

 

Jan

Jan

Pijeters

Pieters

 

 

 

Jan Pijeters

 

067.9

Makkum

 

Jan

Jan

Pieters

Pieters

 

 

 

Jan Jacobs (swager)

 

062.5

Burgwerd

 

Jan

Jan

Reiners

Reiners

 

 

 

Jan Reiners

 

017.3

Pingjum

Cur

Jan

Jan

Reins

Reins

 

 

over Ytje Folkerts

Jan Reins

 

080.1

Pingjum

 

Jan

Jan

Reins

Reins

 

 

 

Jan Reins

 

079.7

Pingjum

 

Jan

Jan

Rinties

Rinties

 

 

 

Jan Rintjes

 

083.7

Schettens

 

Jan

Jan

Rommerts

Rommerts

 

 

 

-

 

102.1

Tjerkwerd

 

Jan

Jan

Sybrens

Siebrens

 

 

 

Jan Sibrens

 

093.8

Makkum

 

Jan

Jan

Tyssen

Tijses

 

 

 

Jan Dircks Andringa

 

077.6

Makkum

 

Jan

Jan

Tijssen

Tijses

 

 

 

-

 

066.4

Makkum

 

Jan

Jan

Tieerds

Tjeerds

 

 

 

-

 

072.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) van Janke tot en met Jurjen

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Burgwerd

 

Jancke

Janke

Jans

Jans

 

 

 

Jancke Jans

 

015.2

Makkum

 

Jancke

Janke

Rinnerts

Rinnerts

 

 

 

IJancke Rinnerts

 

059.9

Engwier

 

Jarigh

Jarich

Doekes

Doekes

 

 

wed

-

 

027.3

Makkum

 

Jarigh

Jarich

Siouckes

Sjoukes

 

 

 

Age Jarigs

 

076.7

Arum

 

Jaan

Jeen

Rommerts

Rommerts

 

 

 

Jaen Rommerts

 

001.3

Makkum

 

Jelle

Jelle

Dirx

Dirks

 

 

 

Jelle Dircks

 

066.5

Makkum

 

Jelle

Jelle

Jacobs

Jakobs

 

 

 

-

 

068.5

Makkum

 

Jelle

Jelle

Jelles

Jelles

 

 

 

Wijebe Sijoukes

 

063.9

Hartwerd

 

Jolle

Jelle

Lijckles

Lijkeles

 

 

 

-

 

035.5

Makkum

 

Jelle

Jelle

Oeges

Oeges

 

 

 

Jelle Oeges

 

065.5

Longerhouw

 

Jelle

Jelle

Piers

Piers

 

 

wed

Fettie Jans

 

052.3

Oldeklooster

 

Jolle

Jelle

Sijbrens

Siebrens

 

 

 

Wijbe Yppes

 

103.2

Makkum

 

Jelle

Jelle

Teckes

Teekes

 

 

 

-

 

070.5

Dedgum

 

Jelle

Jelle

Wijbes

Wiebes

 

 

 

Jelle Wijbbes

 

022.3

Makkum

 

Jolmer

Jelmer

Poppes

Poppes

 

 

Kint

Wijebe Sijoukes (cur)

 

056.8

Tjerkwerd

 

Jelte

Jelte

Martens

Martens

 

 

 

IJelte Martens

 

096.9

Pingjum

 

Jentie

Jentie

Alberts

Alberts

 

 

 

Jentje Alberts

 

082.7

Kimswerd

 

Jentje

Jentje

Abes

Abes

 

 

 

-

 

046.4

Arum

cur

Jentie

Jentje

Folckerts

Folkerts

 

 

wesen

Fopke Obbes

 

004.3

Makkum

 

Jetse

Jetse

Anes

Anes

 

 

 

Jetse Aens

 

054.6

Tjerkwerd

 

Jetse

Jetse

Feickes

Feikes

 

 

 

Feike Jetses

 

091.4

Surich

 

Jetse

Jetse

Jacobs

Jakobs

 

 

 

-

 

098.1

Makkum

 

Johannes

Johannes

 

 

Muiselaer

Muiselaar

 

-

 

076.5

Arum

 

Johannes

Johannes

 

 

Rever

Rever

 

-

 

012.6

Burgwerd

 

Johannes

Johannes

Alberts

Alberts

 

 

 

Johannes Alberts

 

016.1

Hichtum

 

Johan

Johannes

Fockes

Fokkes

 

 

 en nom ux

Jahon Feckes

 

037.4

Makkum

 

Johannes

Johannes

Gerrts

Geerts

 

 

 

-

 

071.5

Exmorra

 

Johannes

Johannes

Harmens

Harmens

 

 

 

-

 

026.4

Burgwerd

 

Johannes

Johannes

Hijlkes

Hielkes

 

 

 

Jelte Solkes

 

016.3

Lollum

 

Johannes

Johannes

Jetses

Jetses

 

 

 

-

 

051.3

Tjerkwerd

 

Johannes

Johannes

Johans

Johannes

 

 

 

Jan Sibrens

 

091.6

Hartwerd

 

Johannes

Johannes

Clasen

Klases

 

 

 

Johannes Classen

 

034.4

Pingjum

 

Johan

Johannes

Teeckes

Teekes

Hiddinga

Hiddinga

 

Johan Jochems Hiddinga

 

080.7

Cornwerd

 

Jorcke

Jorke

Freerx

Freerks

 

 

 

Jorcke Freirxs

 

020.3

Makkum

 

Jorrijt

Jorrit

Jorrijts

Jorrits

 

 

 

Jorrijt Jorrijts

 

056.7

Cornwerd

 

Joucke

Jouke

Tiallinghs

Tjallings

 

 

wed

Morck Yppes

 

020.2

Hartwerd

 

Jouw

Jouw

Jacobs

Jakobs

 

 

 

-

 

035.4

Allingawier

 

Jouwe

Jouw

Tjebbes

Tjebbes

 

 

 

 Jouw Tjebbes

+

014.5

Tjerkwerd

 

Jurjen

Jurjen

Sioerds

Sjoerds

 

 

 

-

 

095.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letter K

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kimswerd

 

Keimpe

Keimpe

Jans

Jans

 

 

 

Keimpe Jans

+

047.5

Pingjum

Cur

Keimpe

Keimpe

Jans

Jans

 

 

over Gerbrigh Teckes

Riendts Riendts Joostema

 

081.7

Arum

 

Keimpe

Keimpe

Clases

Klases

 

 

wed

Deijke Wilties

+

004.1

Tjerkwerd

 

Keimpe

Keimpe

Meintes

Meintes

 

 

 

Keimpe Meintes

 

093.3

Arum

 

Claas

Klaas

 

 

Van der Ley

Lei, van der

 

Claas Willems

 

001.1

Makkum

 

Claas

Klaas

Allerts

Allerts

 

 

 

Klaes Allerts

 

071.4

Hartwerd

 

Claas

Klaas

Douwes

Douwes

 

 

wed

-

 

035.3

Parrega

 

Claas

Klaas

Feddes

Feddes

 

 

 

Antje T hans?

 

090.3

Arum

 

Claas

Klaas

Gerbens

Gerbens

Luijdum

Luidum

 

Claas Gerbens

 

011.7

Lollum

 

Claas

Klaas

Haijes

Haies

 

 

 

-

 

050.6

Pingjum

 

Claas

Klaas

Haijes

Haies

 

 

 

Klaas Hajes

 

081.1

Hartwerd

 

Claas

Klaas

Idserts

Idserts

 

 

erven

Aucke Durcks

 

034.3

Allingawier

 

Claas

Klaas

Emes

Iemes

 

 

 

-

 

014.6

Greonterp

 

Claas

Klaas

Emes

Iemes

 

 

wed

-

 

033.5

Arum

 

Claas

Klaas

Jacobs

Jakobs

 

 

wed

Jacob Clases

 

003.6

Kimswerd

 

Claas

Klaas

Jacobs

Jakobs

 

 

 

M Claas Jacobs

 

043.1

Burgwerd

 

Claas

Klaas

Jacobs

Jakobs

Grons

Grons

 

C Jacobsssss

 

015.4

Makkum

 

Claas

Klaas

Jans

Jans

 

 

 

Klas Jans

 

056.4

Ferwoude

 

Claas

Klaas

Jarighs

Jarichs

 

 

 

Lieuwe Durcks

 

028.1

Arum

 

Claas

Klaas

Jaspers

Jaspers

 

 

 

Claas IJaspers

 

007.1

Pingjum

 

Claas

Klaas

Classen

Klases

 

 

 

-

 

079.3

Tjerkwerd

 

Claas

Klaas

Oeges

Oeges

 

 

 

-

 

096.6

Arum

 

Claas

Klaas

Piebes

Piebes

 

 

 

-

 

003.8

Makkum

 

Claas

Klaas

Pieters

Pieters

 

 

 

-

 

068.9

Pingjum

 

Claas

Klaas

Pytters

Pieters

 

 

erven

Jan Gerlofs

 

082.4

Arum

 

Claas

Klaas

Rommerts

Rommerts

 

 

 

-

 

009.3

Lollum

 

Claas

Klaas

Symens

Siemens

 

 

 

Claas Sijmens

 

050.2

Makkum

 

Coene

Koene

Lolles

Lolles

 

 

 

Albert Fransen

 

066.1

Hichtum

Edele Heer Grietman

Cornelis

Kornelis

 

 

Aijlva, van

Aylva, van

 

V. Dehnekamp (ontvanger)

 

036.2

Arum

cur

Cornelis

Kornelis

Doekes

Doekes

 

 

Doeke Gerrits

Cornelis Doekes

 

007.6

Arum

 

Cornelis

Kornelis

Doekes

Doekes

 

 

 

Cornelis Doekes

 

007.5

Kimswerd

 

Cornelis

Kornelis

Jacobs

Jakobs

 

 

 

Cornelis Jacobs

 

045.8

Idsegahuisum

 

Cornelis

Kornelis

Sickes

Sikkes

 

 

wed

Jacob Lolles

 

042.4

Makkum

 

Cornelis

Kornelis

Tomas

Thomas

 

 

 

-

 

072.1

Makkum

 

Cornelis

Kornelis

Tierx

Tjerks

 

 

 

Seijtse O?se?ts

 

062.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letters M en N

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Makkum

 

Mari

Maria

Tjernes

Tjernes

 

 

 

Jelle Sijoukes

 

068.0

Cornwerd

 

Marten

Marten

Berens

Berends

 

 

 

-

 

020.5

Cornwerd

 

Marten

Marten

Folkerts

Folkerts

 

 

 

-

 

021.5

Pingjum

 

Marten

Marten

Heins

Heins

 

 

 

-

 

081.2

Hieslum

 

Marten

Marten

Pieters

Pieters

 

 

 

-

 

039.3

Idsegahuisum

 

Marten

Marten

Poppes

Poppes

 

 

nom ux

Marten Poppes

 

041.2

Idsegahuisum

 

Marten

Marten

Poppes

Poppes

 

 

 

Marten Poppes

 

041.1

Arum

 

Matheus

Matteus

Ybes

Iebes

 

 

 

 

 

008.6

Makkum

 

Mathis

Matthijs

 

 

Geithorn

Geithoorn

 

Matthijs Geijthoorn

 

058.3

Makkum

 

Mevis

Meeuwis

Jacobs

Jakobs

 

 

wed

Bouck Rienck?

 

073.6

Schettens

 

Meijnert

Meinert

 

 

Hoytinga

Hoitinga

 

M T? Hoitinga

 

101.1

Greonterp

 

Meinert

Meinert

Bennes

Bennes

 

 

van Eigseden?

Douwe Baukes

 

032.1

Engwier

 

Meinert

Meinert

Jans

Jans

 

 

 

-

 

027.2

Makkum

 

Meinte

Meinte

Meinerts

Meinerts

 

 

 

-

 

069.9a

Arum

 

Meinte

Meinte

Wiggers

Wiegers

 

 

 

Meinte Uiegers

 

004.6

Makkum

 

Melis

Melis

Alles

Alles

 

 

 

-

 

076.4

Pingjum

 

Michiel

Michiel

Jacobs

Jakobs

 

 

 

-

 

084.8

Surich

 

Minne

Minne

Annes

Annes

 

 

 

-

 

098.4

Makkum

 

Minse

Minse

 

 

Minsonides

Minsonides

 

Houckjen Haijes

 

064.2

Schraard

cur

Minse

Minse

 

 

Minsonides

Minsonides

over Yb Jans vrouwen kinderen

Bauke Pijtter
Douwe Jakles

+

088.1

Burgwerd

 

Minte

Minse

Sijtses

Sietses

 

 

 

Minte Sijtses

 

017.8

Pingjum

 

Monte

Monte

Cornelis

Kornelis

 

 

 

-

 

083.8

Arum

 

Murck

Murk

Ages

Ages

 

 

 

Murck Ages

 

004.4

Parrega

 

Murck

Murk

Tieerds

Tjeerds

 

 

 

Murck Tijerts

 

089.4

Pingjum

cur

Nanne

Nanne

Sickes

Sikkes

 

 

over Pieter Annes

Nanne Sickes

+

086.1

Pingjum

 

Nanne

Nanne

Sickes

Sikkes

 

 

 

Nanne Sickes

+

085.7

Pingjum

 

Nies

Nies

Dirx

Dirks

 

 

 

-

 

083.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letters O en P tot en met Pier

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Makkum

 

Obe

Obbe

Foeckes

Foekes

 

 

 

-

 

074.9

Arum

 

Obe

Obbe

Fopkes

Fopkes

 

 

 

-

 

010.7

Cornwerd

 

Obe

Obbe

Fransen

Franses

 

 

 

-

 

020.6

Idsegahuisum

 

Obe

Obbe

Clases

Klases

 

 

 

Marten Poppes

 

042.2

Surich

 

Oeds

Oeds

Obbes

Obbes

 

 

 

Oeds Obbes

 

099.1

Pingjum

 

Oege

Oege

Johannes

Johannes

 

 

 

-

 

085.4

Cornwerd

 

Oene

Oene

Clasens

Klases

 

 

wed

-

 

021.3

Makkum

 

Upke

Oepke

Jacobs

Jakobs

 

 

 

Opke Jackobs

 

068.7

Kimswerd

 

Ocke

Okke

Tietes

Tietes

 

 

 

-

 

045.3

Makkum

 

Olphert

Olfert

Jacobs

Jakobs

 

 

 

-

 

067.6

Arum

 

Otte

Otte

Annes

Annes

 

 

 

Otte Annes Etma

 

002.2

Arum

 

Otte

Otte

Lolkes

Lolkes

 

 

 

 

 

005.2

Makkum

 

Otte

Otte

Ottes

Ottes

 

 

 

Otte Ottes

 

073.9

Makkum

 

Otte

Otte

Pieters

Pieters

 

 

 

Otte Pijtters

+

060.2

Makkum

 

Outger

Outger

Emes

Iemes

 

 

 

-

 

072.9

Tjerkwerd

 

Poulus

Paulus

Idses

Idses

 

 

 

Poulus Idses

 

095.4

Tjerkwerd

 

Poulus

Paulus

Pytters

Pieters

 

 

 

Poulis Pijtters

 

094.5

Makkum

 

Pieke

Pieke

Hommes

Hommes

 

 

 

Pieke Hommes

 

064.5

Arum

 

Pier

Pier

Doekles

Doekeles

 

 

 

Pier Dúckles

 

001.2

Longerhouw

 

Pier

Pier

Ybes

Iebes

 

 

 

Pier Iebs

 

052.5

Makkum

 

Pier

Pier

Jans

Jans

 

 

 

A.Abrahami

 

075.2

Surich

 

Pier

Pier

Jelmers

Jelmers

 

 

 

Pier Jelmers

+

098.2

Tjerkwerd

 

Pier

Pier

Johans

Johannes

 

 

 

Tietje Piers

+

092.8

Arum

 

Pier

Pier

Meijnerts

Meinerts

 

 

 

-

 

006.5

Allingawier

 

Pier

Pier

Sibles

Sibbeles

 

 

kint

Tiebbe Reijns

 

013.5

Ferwoude

 

Pier

Pier

Siecks

Sieks

 

 

 

-

 

029.7

Hieslum

 

Pier

Pier

Tjalkes

Tjalkes

 

 

wed

Piecke Piers (gelastigde)

 

039.1

Exmorra

 

Pier

Pier

Tjebbes

Tjebbes

 

 

wed

Pier Tjebbes wed

+

024.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met Pieter

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Arum

 

Pieter

Pieter

 

 

Adama

Adema

 

Petrus Adama

 

012.9b

Pingjum

 

Pieter

Pieter

 

 

Hilarides

Hilarides

 

Jan Reins

 

079.1

Pingjum

 

Petrus

Pieter

 

 

Monsma

Monsma

door sijn Soons

Teke? Monsma

 

085.5

Arum

 

Petrus

Pieter

 

 

Paludanus

Paludanus

wed

Sijke Paludans

 

008.5

Pingjum

 

Pieter

Pieter

Alberts

Alberts

 

 

 

-

 

084.2

Pingjum

 

Pijtter

Pieter

Beerns

Berends

Monsma

Monsma

 

-

 

086.6

Makkum

 

Pieter

Pieter

Dirx

Dirks

 

 

wed

Dirk Pietters

 

064.3

Arum

 

Pieter

Pieter

Feijes

Feies

 

 

door curator

T.S.Hoitinga

 

006.7

Burgwerd

 

Pijtter

Pieter

Folkerts

Folkerts

 

 

 

-

 

019.1

Arum

 

Pijtter

Pieter

Freerks

Freerks

 

 

gebr van de Heer Alcamada plaats

Pijtter Freerks

 

006.3

Arum

 

Pieter

Pieter

Freerks

Freerks

 

 

 

-

 

007.8

Arum

 

Pijtter

Pieter

Gerbens

Gerbens

 

 

 

 

+

002.6

Schettens

 

Piter

Pieter

Gerrijts

Gerrits

 

 

 

-

 

102.3

Burgwerd

 

Pieter

Pieter

Hansen

Hanses

 

 

 

-

 

018.3

Arum

 

Pieter

Pieter

Haringhs

Harings

 

 

 

Fookel Iettes

 

010.3

Lollum

 

Pieter

Pieter

Hessels

Hessels

 

 

 

-

 

051.4

Arum

 

Pieter

Pieter

Hoites

Hoites

 

 

 

-

 

009.4

Hartwerd

 

Pieter

Pieter

Ysbrants

IJsbrands

 

 

 

-

 

034.5

Allingawier

 

Pijtter

Pieter

Jelles

Jelles

 

 

 

 Pijtter Jelles

+

014.3

Burgwerd

 

Pieter

Pieter

Jorrits

Jorrits

 

 

 

-

 

015.6

Pingjum

 

Pijtter

Pieter

Keimpes

Keimpes

 

 

erfgen v Keimpe Crijns

Jan Reins

 

083.3

Pingjum

 

Pijtter

Pieter

Keimpes

Keimpes

 

 

 

-

 

083.2

Tjerkwerd

 

Pijtter

Pieter

Clasen

Klases

 

 

 

-

 

093.2

Makkum

 

Pieter

Pieter

Cornelis

Kornelis

 

 

 

-

 

075.8

Makkum

 

Pieter

Pieter

Lasens

Lases

 

 

wed

Jan Pijtters

 

062.1

Makkum

 

Pijtter

Pieter

Minnes

Minnes

 

 

wed

Eelckien Aattes Brantsma

 

055.6

Schettens

 

Pieter

Pieter

Poulus

Paulus

 

 

 

-

 

102.4

Tjerkwerd

 

Pieter

Pieter

Pieckes

Piekes

 

 

 

Pieter Piekes

 

097.1

Makkum

 

Pieter

Pieter

Pytters

Pieters

 

 

 

Sibbeltie Pitters

 

066.3

Makkum

 

Pieter

Pieter

Pytters

Pieters

 

 

 

-

 

070.3

Cornwerd

 

Pijtter

Pieter

Suerds

Sjoerds

 

 

 

Pitter Sijoerdts

 

021.1

Makkum

 

Pytter

Pieter

Sioerds

Sjoerds

 

 

 

-

 

077.3

Pingjum

 

Pieter

Pieter

Sioerds

Sjoerds

 

 

 

Pijtter Sijoerdts

 

083.5

Tjerkwerd

 

Pieter

Pieter

Tierds

Tjeerds

 

 

 

-

 

095.5

Makkum

 

Pieter

Pieter

Wybes

Wiebes

 

 

 

Pijtter Wijebes

 

061.6

Pingjum

 

Pieter en Take

Pieter en Teeke

Jarighs

Jarichs

 

 

 

-

 

086.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letter R

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tjerkwerd

 

Redle

Redle

Robijns

Robijns

 

 

 

Redle Robijns

 

093.6

Parrega

 

Rein

Rein

Bauckes

Baukes

 

 

 

Rein Bauckes

 

089.1

Makkum

 

Rein

Rein

Dirks

Dirks

 

 

wed

Reijck? ?

 

063.5

Parrega

 

Rein

Rein

Hijlckes

Hielkes

 

 

 

Rein Hijlckes

 

089.5

Kimswerd

 

Rein

Rein

Clasen

Klases

 

 

 

-

 

047.1

Makkum

 

Rein

Rein

Sioerds

Sjoerds

 

 

erven

Johannes Reijns

 

063.7

Makkum

 

Reiner

Reiner

Gerrijts

Gerrits

 

 

 

Reijner Gerrits

 

061.8

Burgwerd

 

Reiner

Reiner

Jans

Jans

 

 

wed

Jan Reiners

 

016.4

Cornwerd

 

Reiner

Reiner

Jans

Jans

 

 

 

Reiner Jans

 

021.2

Schraard

 

Reiner

Reiner

Jans

Jans

 

 

 

-

 

088.4

Kimswerd

 

Reiner

Reiner

Clasen

Klases

 

 

wed

Wijnsen Wierds (haar neef)

 

046.8

Makkum

 

Reinier

Reiner

Sybrens

Siebrens

 

 

 

Jan Dircks Andringa

 

060.8

Greonterp

 

Riemer

Riemer

Hotses

Hotses

 

 

wed

-

 

032.6

Arum

 

Riemer

Riemer

Johannes

Johannes

 

 

cum soc

 

 

004.7

Hieslum

 

Riemer

Riemer

Joukes

Joukes

 

 

wed

Jouke Riemers

+

040.1

Hartwerd

 

Rienk

Rienk

Douwes

Douwes

 

 

wed

-

 

035.1

Burgwerd

 

Rienck

Rienk

Siouckes

Sjoukes

 

 

wed

-

 

016.2

Makkum

 

Rinnert

Rinnert

Dirks

Dirks

 

 

 

Rinse Dirx

+

071.7

Makkum

 

Rinnert

Rinnert

Pijtters

Pieters

 

 

 

-

 

066.2

Hichtum

 

Rinnert

Rinnert

Rommerts

Rommerts

 

 

 

-

 

036.3

Arum

 

Rinse

Rinse

Gosses

Gosses

 

 

 

Rienck Andries

 

012.7

Schettens

 

Rinse

Rinse

Gosses

Gosses

 

 

landen van Serdam

M T? Hoitinga

 

101.3

Makkum

 

Rinse

Rinse

Hessels

Hessels

 

 

 

Rinse Hessels

 

054.7

Kimswerd

 

Rinse

Rinse

Yntes

Ientes

 

 

 

Jan Fedes

 

048.2

Arum

 

Rinse

Rinse

Jans

Jans

 

 

 

-

 

011.4

Makkum

 

Rinse

Rinse

Lolckes

Lolkes

 

 

wed

Jelle Rinses

 

058.9

Makkum

 

Rinse

Rinse

Sickes

Sikkes

 

 

 

Albert Jans

 

062.8

Arum

 

Rinse

Rinse

Wijntkens

Wiensens

 

 

 

-

 

010.5

Arum

 

Rinse

Rinse

Wobbes

Wobbes

 

 

 

Rinse Wobbes

 

012.5

Hichtum

 

Rintie

Rintje

Andris

Andries

 

 

 

Duve Andrye

 

036.4

Makkum

 

Rintie

Rintje

Gerbens

Gerbens

 

 

wed

Hendrick Hoitsma

 

057.2

Makkum

 

Rintie

Rintje

Hessels

Hessels

 

 

 

-

 

070.1

Makkum

 

Rintie

Rintje

Sipkes

Sipkes

 

 

 

Rintie Sipkes

+

056.6

Arum

 

Robijn

Robijn

Bouwes

Bouwes

 

 

 

-

 

007.4

Surich

 

Robijn

Robijn

Douwes

Douwes

 

 

 

Robijn Douwes

+

098.5

Pingjum

 

Romcke

Romke

Idses

Idses

 

 

 

Janke Cornelis

+

085.2

Hieslum

 

Romke

Romke

Rienx

Rienks

 

 

 

Romcke Riencks

 

039.4

Makkum

 

Rommert

Rommert

Alefs

Alefs

 

 

 

Rommert Alefs

 

065.0

Makkum

 

Rommert

Rommert

Bauckes

Baukes

 

 

 

Rommert Baukes

 

076.8

Makkum

 

Ruijrd

Ruurd

Jochems

Jochems

 

 

 

Ruierdt Jochems

 

068.3

Makkum

 

Ruijrd

Ruurd

Ruijrdsen

ruurds

 

 

 

-

 

075.7

Arum

 

Ruijrd

Ruurd

Sipkes

Sipkes

 

 

 

Ruierd Sipkes

 

008.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) van Sake tot en met Siemen

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Arum

 

Sacke

Sake

Everts

Everts

 

 

 

-

 

005.5

Tjerkwerd

 

Schelte

Schelte

Fongers

Fongers

 

 

 

-

 

092.3

Exmorra

 

Schelte

Schelte

Hoites

Hoites

 

 

erven

Haer soon Feijke Scholtes

 

024.1

Makkum

 

Schelte

Schelte

Jans

Jans

Blom

Blom

 

Schelte Jans

 

069.2

Makkum

 

Schelte

Schelte

Watses

Watses

 

 

 

Haense Doedes

 

064.1

Surich

 

Saakle

Seekele

Sijbrens

Siebrens

 

 

 

-

 

098.6

Makkum

 

Seerp

Seerp

 

 

Koost

Koost

 

-

 

075.4

Kimswerd

 

Seerp

Seerp

Pabes

Pabes

 

 

 

Seerp Paebes

 

046.7

Kimswerd

 

Seerp

Seerp

Pytters

Pieters

 

 

wed

Cornelis IJnses

+

047.3

Tjerkwerd

 

Sijbe

Siebe

Heerckes

Heerkes

 

 

 

Trintie Sibes

 

094.7

Parrega

 

Sybe

Siebe

Jans

Jans

 

 

wed

Jeittie Sibes

 

090.8

Pingjum

 

Sijbe

Siebe

Jans

Jans

 

 

 

-

 

085.3

Arum

 

Sijbe

Siebe

Pieters

Pieters

 

 

 

-

 

011.2

Exmorra

 

Sijbe

Siebe

Sijbes

Siebes

 

 

 

Sijbe Sijbes

 

025.1

Idsegahuisum

cur

Sijbolt

Siebout

Jackles

Jakkles

 

 

kinderen

Marten Poppes

 

041.3

Makkum

 

Sibolt

Siebout

Reins

Reins

 

 

 

Sijbout Reijns

 

060.5

Tjerkwerd

 

Sybren

Siebren

Abes

Abes

 

 

 

-

 

096.5

Arum

 

Sybren

Siebren

Ages

Ages

 

 

 

-

 

003.3

Tjerkwerd

 

Sijbren

Siebren

Alberts

Alberts

 

 

 

Sijbren Alberts

+

093.7

Makkum

 

Sybren

Siebren

Auckes

Aukes

 

 

 

Sijbrandt Auckes

 

058.4

Parrega

 

Sijbren

Siebren

Buwes

Bouwes

 

 

wed

-

 

090.5

Burgwerd

 

Sijbren

Siebren

Gerbens

Gerbens

 

 

 

-

 

018.1

Makkum

 

Sybren

Siebren

Harmens

Harmens

 

 

 

-

 

071.8

Ferwoude

 

Sijbren

Siebren

Yckes

Iekes

 

 

 

Hilbrand Sijbbrandts

 

028.2

Schettens

 

Sijbren

Siebren

Pytters

Pieters

 

 

 

S:Pytters

 

101.4

Exmorra

 

Sybren

Siebren

Wybes

Wiebes

 

 

wed

Sijbe Sijbes

 

024.4

Arum

 

Sieds

Sieds

Johannes

Johannes

 

 

 

Sijds Johannes

 

002.4

Tjerkwerd

 

Sijmen

Siemen

Ages

Ages

 

 

wed

Marike Gerrets

 

095.9a

Pingjum

 

Simen

Siemen

Ates

Ates

 

 

 

Sijmen Ates

 

079.4

Burgwerd

 

Siimon

Siemen

Bouwes

Bouwes

 

 

 

Sijmen Bouwes

+

019.2

Makkum

 

Sijmen

Siemen

Dirks

Dirks

 

 

erven

Bijatrecks Teeckes

 

065.9

Arum

 

Simon

Siemen

Feddes

Feddes

 

 

 

Sijmon Feddes

 

006.9

Parrega

 

Sijmen

Siemen

Edes

Iedes

 

 

 

Jan? Gerbens

+

090.4

Makkum

 

Sijmen

Siemen

Jans

Jans

 

 

 

-

 

072.3

Kimswerd

 

Simon

Siemen

Jouckes

Joukes

 

 

 

Sijmen IJoukes

 

043.4

Tjerkwerd

 

Symon

Siemen

Ockees

Okkes

 

 

 

Sijmen Ockes

 

093.5

Lollum

 

Simon

Siemen

Rinties

Rintjes

 

 

wed

Pijtter Tijses

 

049.2

Arum

 

Sijmon

Siemen

Sijmens

Siemens

 

 

 

Sijmen Sijmens

 

006.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) van Sierd tot en met Steffen

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Makkum

 

Sierd

Sierd

Gerrijts

Gerrits

 

 

 

Sierdt Gerrijts

 

061.3

Arum

 

Sierck

Sierk

Sybolts

Siebouts

 

 

 

Sierk Sÿbouts

 

002.1

Makkum

 

Sijtke

Siete

Heins

Heins

 

 

wed

Gerben Sijmens

 

061.9

Hieslum

 

Sijtte

Siete

Wijbes

Wiebes

 

 

 

Sijtte Wijebes

 

040.3

Makkum

 

Sytse

Sietse

Auckes

Aukes

 

 

 

Sijtse Auckes

 

074.7

Ferwoude

cur

Sijtse

Sietse

Clases

Klases

 

 

Ycke Fockes wesen

Douwe Clases

+

028.5

Ferwoude

 

Sijtse

Sietse

Clases

Klases

 

 

 

Douwe Clases

+

028.3

Ferwoude

cur

Sijtse

Sietse

Clases

Klases

 

 

Claas Jans wesen

-

 

028.4

Makkum

 

Sijtske

Sietske

Jans

Jans

 

 

 

Jan Jansen

 

061.4

Makkum

 

Sicke

Sikke

Holst

Holst

 

 

 

-

 

065.4

Makkum

 

Sicke

Sikke

Clases

Klases

 

 

 

-

 

074.8

Kimswerd

 

Sicke

Sikke

Sierx

Sierks

 

 

wed

Jancke Ofkes

 

043.3

Schettens

 

Sicke

Sikke

Sickes

Sikkes

 

 

 

-

 

101.6

Idsegahuisum

 

Simcke

Simke

Simckes

Simkes

 

 

wed

Hoijte Jans

 

042.1

Makkum

 

Sipke

Sipke

Idses

Idses

 

 

 

A.Abrahami

 

075.1

Makkum

 

Sipke

Sipke

Jacobs

Jakobs

 

 

 

Sijpke IJacobs

 

071.6

Burgwerd

 

Sipke

Sipke

Jetses

Jetses

 

 

 

Sipke Jetses

+

016.6

Gaast

ds

Sixtus

Sixtus

 

 

Buma

Buma

 

-

 

030.5

Makkum

 

Sioerd

Sjoerd

Auckes

Aukes

 

 

wed

Jan Danckerts

 

061.2

Tjerkwerd

 

Sioerd

Sjoerd

Douwes

Douwes

 

 

 

Sioerd Douwes

+

092.7

Makkum

 

Sioerd

Sjoerd

Fransens

Franses

 

 

wed

Sijpertie Jacobs

 

057.7

Makkum

 

Sioerd

Sjoerd

Gatses

Gatses

 

 

 

-

 

069.8

Burgwerd

 

Surd

Sjoerd

Gerbens

Gerbens

 

 

 

-

 

016.8

Makkum

 

Sioerd

Sjoerd

Holkes

Houkes

 

 

 

-

 

070.6

Hartwerd

 

Sioerd

Sjoerd

Ysbrant

IJsbrands

 

 

 

 

 

034.6

Engwier

 

Sioerd

Sjoerd

Jans

Jans

 

 

 

-

 

027.4

Makkum

 

Sioerd

Sjoerd

Philippus

Philippus

 

 

 

S Philipus

 

063.3

Gaast

 

Sioerd

Sjoerd

Piebes

Piebes

 

 

cur Johannes Rintjes

Johannes Rinties

 

030.7

Hichtum

 

Sioerd

Sjoerd

Rienks

Rienks

 

 

 

Syoerd Ryenckx

 

037.1

Schraard

 

Sioerd

Sjoerd

Sijbrens

Siebrens

 

 

 

-

 

088.2

Makkum

 

Sioucke

Sjouke

 

 

Wijckinga

Wijkinga

 

Swijkenga

 

058.2

Makkum

 

Sioucke

Sjouke

Gerrijts

Gerrits

 

 

wed

Tetie Poulus

 

064.8

Cornwerd

 

Sioucke

Sjouke

Jarigs

Jarichs

 

 

 

-

 

021.4

Tjerkwerd

 

Soucke

Sjouke

Sioerds

Sjoerds

 

 

 

Schelte Jouckes

 

093.4

Kimswerd

 

Sjouke

Sjouke

Ulbes

Ulbes

 

 

 

-

 

045.6

Greonterp

 

Steffen

Steffen

Lolkes

Lolkes

 

 

 

Steffen Lolkes

 

033.6

Burgwerd

 

Steven

Steffen

Louws?

Louws

 

 

 

 

 

017.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letter T

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kimswerd

 

Teacke

Teeke

Foppes

Foppes

 

 

 

Teeke Foppes

 

044.1

Makkum

 

Tecke

Teeke

Carstes

Karstes

 

 

 

Tecke Karsstes

 

063.6

Greonterp

 

Teecke

Teeke

Teeckes

Teekes

 

 

 

Taeke Taekes

+

032.7

Gaast

 

Tomas

Thomas

Bauckes

Baukes

 

 

cur Lammert Clasen

Lammert Clasen

 

030.6

Arum

 

Thomas

Thomas

Feddes

Feddes

 

 

 

Tomes Feddes Galama

 

008.3

Makkum

 

Tomas

Thomas

Jochems

Jochems

 

 

wed

Marhten? Fueh?

 

059.7

Hartwerd

 

Thomas

Thomas

Lases

Lases

 

 

erven

-

 

035.6

Makkum

 

Tietus

Tiete

 

 

Spanga

Spanga

erven

Baucke Sioerdts

 

059.2

Makkum

 

Tiete

Tiete

Piers

Piers

 

 

 

Tiette Piers

 

061.1

Tjerkwerd

 

Tijtje

Tietje

Sybrens

Siebrens

 

 

 

Tekle Feddricks

 

096.4

Arum

 

Tijs

Tijs

Watses

Watses

 

 

 

Jouke Leeds?

 

003.2

Arum

 

Tial

Tjalle

Johannes

Johannes

 

 

 

Piet? Meijnerts

+

005.4

Tjerkwerd

 

Tialling

Tjalling

Doedes

Doedes

 

 

erven

Marike Gerrets

 

091.5

Pingjum

 

Tialling

Tjalling

Meinerts

Meinerts

 

 

 

Tialling Meijnerts

 

080.5

Pingjum

cur

Tialling

Tjalling

Meinerts

Meinerts

 

 

over Aefke Jochems

Jan Pijtters

 

080.6

Makkum

 

Tiebbe

Tjebbe

Pytters

Pieters

 

 

 

Tijebbe Pitters

 

067.7

Allingawier

 

Tjebbe

Tjebbe

Reins

Reins

 

 

 

Tiebbe Reijns

 

013.4

Pingjum

 

Tierd

Tjeerd

 

 

 

 

schipper

-

 

085.1

Hichtum

Ed: Heere

Tiaard

Tjeerd

 

 

Aijlva, van

Aylva, van

weduwe en erven

V. Dehnekamp (ontvanger)

 

036.1

Schraard

 

Tieerd

Tjeerd

Hessels

Hessels

 

 

 

-

 

088.3

Dedgum

 

Tialcke 

Tjeerd

Piers

Piers

 

 

 

Tialke Piers

 

022.4

Arum

 

Tieerd

Tjeerd

Stevens

Steffens

 

 

 

-

 

010.2

Tjerkwerd

 

Tierd

Tjeerd

Tomas

Thomas

 

 

erven

-

 

094.8

Exmorra

 

Tjeerd

Tjeerd

Tietes

Tietes

 

 

 

Hijacke Tijerts

 

026.5

Makkum

 

Tieerd

Tjeerd

Wybes

Wiebes

 

 

 

Tijerdt Wijebes

 

054.1

Dedgum

 

Tieerd

Tjeerd

Wybrens

Wiebrens

 

 

 

Tieerd Wijbrens

 

022.2

Tjerkwerd

cur

Tiepke

Tjepke

 

 

Gerlsma

Gerlsma

over Antie Jacobs wegens erf. v Doed Harings

Tjepke Gerlsma

 

096.0

Tjerkwerd

 

Tiepke

Tjepke

 

 

Gerlsma

Gerlsma

 

Tjepke Gerlsma

 

095.9b

Makkum

 

Tiepke

Tjepke

Pytters

Pieters

 

 

 

-

 

068.2

Makkum

 

Tiepke

Tjepke

Tieerds

Tjeerds

 

 

 

Tiepke Tierdts

 

057.6

Parrega

 

Tierck

Tjerk

Alles

Alles

 

 

 

Tjerk Alles

+

089.2

Kimswerd

 

Tjerck

Tjerk

Jacobs

Jakobs

 

 

 

Seerp Sybrens

 

047.6

Arum

mederechter

T.

Tjerk

S.

Sjoerds

Hoitinga

Hoitinga

 

T.S.Hoitinga

 

005.8

Makkum

 

Tierne

Tjerne

Lolckes

Lolkes

 

 

 

Tirntie? Johannes

 

056.2

Arum

 

Tietse

Tjitse

Broers

Broers

 

 

wed

Zicke Duckles

 

005.6

Pingjum

 

Tiets

Tjitske

Robijns

Robijns

 

 

door de zoon

H. Jans

 

082.6

Makkum

 

Trijntie

Trijntje

Lieuwes

Lieuwes

 

 

 

-

 

064.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letter U

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tjerkwerd

 

Uilcke

Uilke

Andris

Andries

 

 

in qualiteit

Tjepke Gerlsma

 

094.2

Makkum

 

Ulcke

Uilke

Hilckes

Hielkes

 

 

 

Uilcke Hilckes

 

063.8

Makkum

 

Uilke

Uilke

Lieuwes

Lieuwes

 

 

 

Uilke Lieuwes

 

055.3

Makkum

 

Uilcke

Uilke

Sipkes

Sipkes

 

 

 

-

 

068.8

Arum

 

Ulbe

Ulbe

Gerrits

Gerrits

 

 

 

Foek Eelckes

+

010.4

Makkum

 

Ulbe

Ulbe

Pieters

Pieters

 

 

 

Ulbe Pijtters

 

067.1

Greonterp

 

Ulbe

Ulbe

Rienx

Rienks

 

 

 

Uelbe Rienck

 

032.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) beginnend met de letter W

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Arum

 

Watse

Watse

Watses

Watses

 

 

 

Harmen Piers

 

002.7

Arum

 

Wijbe

Wiebe

 

 

 

 

getrout aen Wijke wed.e

 Botje Gatses

+

012.9a

Cornwerd

 

Wijbe

Wiebe

Heins

Heins

 

 

 

Wijbe Heijns

 

021.6

Oldeklooster

 

Wijbe

Wiebe

Ippes

Iepes

 

 

 

Wijbe Yppes

 

103.1

Makkum

 

Wijbe

Wiebe

Jenties

Jentjes

 

 

 

-

 

075.0

Arum

 

Wijbe

Wiebe

Cornelis

Kornelis

 

 

 

Wijbbe Cornelis

 

011.6

Makkum

 

Wijbe

Wiebe

Piers

Piers

 

 

wed

Jougeltie Wijbbes

 

056.1

Arum

 

Wijbe

Wiebe

Pijtters

Pieters

 

 

 

Wybe Pytters

 

002.5

Lollum

 

Wijbe

Wiebe

Sioerds

Sjoerds

 

 

 

Pijtrik Tijen (gelastigde Pietrik Tijses)

 

049.1

Tjerkwerd

 

Wijbe

Wiebe

Sioerds

Sjoerds

 

 

 

Wijbe Sioerdt

+

091.8

Makkum

 

Wijbe

Wiebe

Siouckes

Sjoukes

 

 

 

Wijebe Sijoukes

 

056.9

Arum

 

Wijbe

Wiebe

Tiepkes

Tjepkes

 

 

 

Wijbe Tiepkes

 

012.8

Ferwoude

 

Wijbren

Wiebren

Bottes

Bottes

 

 

 

Yke Foppes Rodenhuijs

 

029.3

Hieslum

 

Wijbren

Wiebren

Gojtjens

Gooitsens

 

 

 

Wijbren Goijtjens

 

039.2

Makkum

 

Wybren

Wiebren

Wybrens

Wiebrens

 

 

 

Wijbe wijbrants

 

055.2

Lollum

 

Wijger

Wieger

Gerbens

Gerbens

 

 

 

-

 

049.6

Hichtum

 

Wypke

Wiepke

Meynderts

Meinerts

 

 

wed

Gertie Cornelis

 

037.5

Schraard

 

Wijtse

Wietse

Abes

Abes

 

 

 

-

 

088.6

Tjerkwerd

 

Wijtse

Wietse

Dirx

Dirks

 

 

 

Wijtse Durcks

 

097.2

Makkum

 

Wijtse

Wietse

Fockes

Fokkes

 

 

 

S?ys Rinnerts

 

064.9

Makkum

 

Wiltie

Wilke

Durx

Dirks

 

 

wed

Rinske Wilties

 

060.3

Hichtum

 

Willem

Willem

Hanses

Hanses

 

 

 

Willem Hanses

+

038.1

Arum

 

Willem

Willem

Hilles

Hilles

 

 

 

Willem Hilles

 

009.2

Makkum

 

Willem

Willem

Michiels

Michiels

 

 

 

Willem Michiels

 

074.0

Parrega

 

Willem

Willem

Rienx

Rienks

 

 

wegens de boedel van Oene Feickes

Wijllem Rijncks

 

090.2

Parrega

 

Willem

Willem

Rienx

Rienks

 

 

 

Wijllem Rijncks

 

090.1

Piaam

 

Willem

Willem

Sioerds

Sjoerds

 

 

 

-

 

100.5

Arum

 

Wobbe

Wobbe

Wabes

Wabes

 

 

 

Wobbe Wabes

 

006.1

Tjerkwerd

 

Wopke

Wopke

Douwes

Douwes

 

 

 

Wopke Douwes

 

095.1

Makkum

 

Wopke

Wopke

Gijsberts

Gijsberts

 

 

erven

Anne Pijtters

 

059.6

Exmorra

 

Wopke

Wopke

Clases

Klases

 

 

 

-

 

026.3

Tjerkwerd

 

Wopke

Wopke

Pijtters

Pieters

 

 

 

W Pijtters

 

094.3

Pingjum

 

Wopke

Wopke

Willems

Willems

 

 

 

-

 

085.6

Makkum

 

Wouter

Wouter

Herndrix

Hendriks

 

 

 

Wouter Hindrijcks

 

068.4

Kimswerd

 

Wouter

Wouter

Cornelis

Kornelis

 

 

 

Wouter Cornelis

 

047.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712 op Familienaam

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) van de letter A tot en met H

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Arum

 

Pieter

Pieter

 

 

Adama

Adema

 

Petrus Adama

 

012.9b

Schettens

De heer

 

 

 

 

Aysma

Aisma

wed

Anna Yda Spruijt wed Aijsma

 

101.5

Arum

ds

Lollius

Lolle

 

 

Algra

Algra

 

Lollius Algera

 

006.4

Hichtum

Edele Heer Grietman

Cornelis

Kornelis

 

 

Aijlva, van

Aylva, van

 

V. Dehnekamp (ontvanger)

 

036.2

Hichtum

Ed: Heere

Tiaard

Tjeerd

 

 

Aijlva, van

Aylva, van

weduwe en erven

V. Dehnekamp (ontvanger)

 

036.1

Hartwerd

De heer

Lodewijk

Lodewijk

 

 

Bas, de

Bas, de

de sathe lands van

Here Lieuwes (meijer)

 

034.7

Oldeklooster

De heer

Lodewijk

Lodewijk

 

 

Bas, de

Bas, de

de sathe van

Jelle Sijbrens

+

103.5

Makkum

 

Binse

Biense

 

 

Binsonides

Binsonides

 

-

 

077.8

Makkum

 

J.

J.

 

 

Binsonides

Binsonides

 

J: Binsonides

 

059.3

Kimswerd

ds

 

 

 

 

Blanckendaal

Blankendaal

 

A.V.Blanckendael

 

045.1

Makkum

 

Schelte

Schelte

Jans

Jans

Blom

Blom

 

Schelte Jans

 

069.2

Hieslum

 

Jacob

Jakob

Durx

Dirks

Bolta

Bolta

 

Jacob Dircks Bolta

 

040.2

Exmorra

 

Douwe

Douwe

Oepkes

Oepkes

Bonnema

Bonnema

kint

Feijke Scholtes

 

025.6

Makkum

 

Jan

Jan

Jansen

Jans

Brij

Brij

 

A Abrahami ??

 

067.5

Kimswerd

De secr

 

 

 

 

Bruijnsfelt

Bruinsveld

tot Groningen Eig,r van een sate

C. Adius (in qlt)

 

047.2

Gaast

ds

Sixtus

Sixtus

 

 

Buma

Buma

 

-

 

030.5

Makkum

 

Jan

Jan

 

 

Coraal

Coraal

 

Mr Jan Coral

 

065.2

Pingjum

ds

 

 

 

 

Domna

Domna

 

Jan Reins

 

082.1

Tjerkwerd

 

Andris

Andries

Douwes

Douwes

Donja

Donja

wed

Jacobis Donja

 

092.9

Parrega

ds

 

 

 

 

Dublingh

Dubling

 

N:Dublinga tot Parraga

 

089.3

Tjerkwerd

Ds

 

 

 

 

Ecoma

Ecoma

 

Jacobus Ecoma

 

091.1

Makkum

dr

 

 

 

 

Etma

Etma

 

Haentse Doedes

 

076.3

Makkum

 

Mathis

Matthijs

 

 

Geithorn

Geithoorn

 

Matthijs Geijthoorn

 

058.3

Tjerkwerd

cur

Tiepke

Tjepke

 

 

Gerlsma

Gerlsma

over Antie Jacobs wegens erf. v Doed Harings

Tjepke Gerlsma

 

096.0

Tjerkwerd

 

Tiepke

Tjepke

 

 

Gerlsma

Gerlsma

 

Tjepke Gerlsma

 

095.9b

Kimswerd

dr

 

 

 

 

Grammeijers

Grammeijer

landen

-

 

044.7

Burgwerd

 

Claas

Klaas

Jacobs

Jakobs

Grons

Grons

 

C Jacobsssss

 

015.4

Makkum

Ds

 

 

 

 

Grotius

Grotius

wed

Sijpertie Jacobs

 

058.8

Pingjum

 

Johan

Johannes

Teeckes

Teekes

Hiddinga

Hiddinga

 

Johan Jochems Hiddinga

 

080.7

Pingjum

 

Pieter

Pieter

 

 

Hilarides

Hilarides

 

Jan Reins

 

079.1

Idsegahuisum

ds

 

 

 

 

Hitsma

Hitsma

 

S:Hitsma Ecxls

 

042.3

Tjerkwerd

 

Homme

Homme

 

 

Hoitema

Hoitema

 

Sijbolt van Hoijtema

 

091.3

Arum

 

Frans

Frans

Sjoerds

Sjoerds

Hoitinga

Hoitinga

 

Frans Sjoerds Hoitinga

 

007.7

Schettens

 

Meijnert

Meinert

 

 

Hoytinga

Hoitinga

 

M T? Hoitinga

 

101.1

Arum

mederechter

T.

Tjerk

S.

Sjoerds

Hoitinga

Hoitinga

 

T.S.Hoitinga

 

005.8

Makkum

 

Jan

Jan

 

 

Hoitsma

Hoitsma

 

Hendrick Hoitsma

 

062.6

Tjerkwerd

 

Eling

Eling

 

 

Homminga

Homminga

 

Grietje Elings Homminga

 

091.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen van de Personele kohieren van Wûnseradiel van 1712 op Familienaam

tabel alfabetisch op standaardvoornaam (kolom 4) van de letter J tot en met W

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kimswerd

 

Jan

Jan

Joosten

Joostes

Jarringa

Jarringa

 

Jan Joostes

 

044.2

Makkum

 

Seerp

Seerp

 

 

Koost

Koost

 

-

 

075.4

Makkum

 

H.

H.

G.

G.

Krijttenburgh

Krijtenburg

 

H.G.Krijttenburgh

 

057.8

Arum

 

Claas

Klaas

 

 

Van der Ley

Lei, van der

 

Claas Willems

 

001.1

Makkum

Ds

 

 

 

 

Lemstra

Lemstra

 

S: Lemstra

 

058.1

Arum

 

Claas

Klaas

Gerbens

Gerbens

Luijdum

Luidum

 

Claas Gerbens

 

011.7

Makkum

 

Minse

Minse

 

 

Minsonides

Minsonides

 

Houckjen Haijes

 

064.2

Schraard

cur

Minse

Minse

 

 

Minsonides

Minsonides

over Yb Jans vrouwen kinderen

Bauke Pijtter
Douwe Jakles

+

088.1

Pingjum

 

Petrus

Pieter

 

 

Monsma

Monsma

door sijn Soons

Teke? Monsma

 

085.5

Pingjum

 

Pijtter

Pieter

Beerns

Berends

Monsma

Monsma

 

-

 

086.6

Makkum

 

Johannes

Johannes

 

 

Muiselaer

Muiselaar

 

-

 

076.5

Exmorra

ds

 

 

 

 

Oldenburgh

Oldenburg

wed Landen

Sijbe Sijbes

 

025.5

Arum

 

Petrus

Pieter

 

 

Paludanus

Paludanus

wed

Sijke Paludans

 

008.5

Schraard

ds

 

 

 

 

Petreus

Petreus

 

IJb Jans

 

087.5

Makkum

ds

A.

A.

 

 

Reen

Reen

 

A.Reen Eccls Makk

 

064.7

Arum

 

Johannes

Johannes

 

 

Rever

Rever

 

-

 

012.6

Makkum

 

Berber

Berber

 

 

Renici

Rienks

 

Haentse Doedes

 

075.9

Exmorra

ds

J.

J.

 

 

Zadelaar

Sadelaar

 

J.SadelaarVDM

 

026.2

Tjerkwerd

Hre

 

 

 

 

Schot

Schot

de saate van de

Sijbold van Hoijtama

 

093.9

Lollum

ds

 

 

 

 

Silvius

Silvius

cur over D sjorna kinderen

Ennius Sylvius ecs tot Lollum

 

049.4

Lollum

Ds

 

 

 

 

Silvius

Silvius

 

Ennius Sylvius ecs tot Lollum

 

049.3

Makkum

De Convoym.r

 

 

 

 

Sloterdijck

Sloterdijk

 

?? Sloterdijck

 

077.7

Arum

 

 

 

 

 

Someren, van

Someren, van

 

Jan ?ekes Langjus

 

008.4

Makkum

 

Tietus

Tiete

 

 

Spanga

Spanga

erven

Baucke Sioerdts

 

059.2

Longerhouw

ds

 

 

 

 

Steenwijck

Steenwijk

 

-

 

052.1

Burgwerd

ds

H.

H.

 

 

Toon

Toon

 

-

 

017.7

Pingjum

 

Elisabet

Elisabet

 

 

Furniers

Verniers

 

Jan Gerlofs

 

082.5

Allingawier

 

Ycke

Ieke

Ennes

Ennes

Wigae

Wiga

 

Icke Ennes

 

013.7

Makkum

 

Sioucke

Sjouke

 

 

Wijckinga

Wijkinga

 

Swijkenga

 

058.2

Kimswerd

De heer

 

 

 

 

Witter, de

Witter, de

landerijen

G. Suringar

 

044.6

Surich

Hre

 

 

 

 

Witter, de

Witter, de

de landen van

-

 

098.8

Pingjum

De landerijen van de heer

 

 

 

 

Witters, de

Witters, de

 

-

 

082.8

Burgwerd

De hre

Hendrik

Hendrik

 

 

Wolf, de

Wolf, de

wed

Hoijer en B Reinalda (not.s)

 

015.1