Allingawier bewoners 1748-1760

uit speciekohieren


jaar plaats hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3
1748 Allingawier (Won) 1 Claas Klaas Tjerx Tjerks128 qAl 20 * * * +1751 Allingawier (Won) 1 Bauke Bauke Fekkes Fekkes80 qFe 08


* * +


1751 Ferwoude (Won) 261754 Allingawier (Won) 1 Bauke Bauke Fekkes Fekkes
wed

80 qFe 08

* g * v


1751 Ferwoude (Won) 26 1757 Gaast (Won) 441755 Douwe Gerrits haar knecht


1757 Allingawier (Won) 1 Ansche Anske Allerts Allerts87

* * * * 1757 Tjerkwerd (Won) 651762 Allingawier (Won) 1 Wijbe Wiebe Minses Minses510

1762 Wolsum (Wym)
1763 Kubaard (Lit)

1763 Allingawier (Won) 1 Gerben Gerben Willems Willems3601

1763 Gaast (Won) 46 1766 Makkum (Won) 142
1766 Allingawier (Won) 1 Bouwe Bouwe Tjeerds Tjeerds Bruinsma


110

1766 Tjerkwerd (Won) 481748 Allingawier (Won) 2 Cornelis Kornelis Jans Jans95 qAl 15 * * * * * v

1753 Exmorra (Won) 20
1753 Allingawier (Won) 2 Sjoerd Sjoerd Gatzes Gatses84

b * * * * * * *


1762 Makkum (Won) 317
1762 Allingawier (Won) 2 Doekle Doekele Douwes Douwes98
1782 Allingawier (Won) 2 Douwe Douwe Attes Ates
wed

85
1782 Schraard (Won) 331782 Mense Pieters


1748 Allingawier (Won) 3 Auke Auke Aukes Aukes130 qAl 03 * * * * v


1752 Tjerkwerd (Won) 29
1752 Allingawier (Won) 3 Douwe Douwe Freerks Freerks111 qAl 12* * * * * * * * * 1752 Allingawier (Won) 41748 Allingawier (Won) 4 Douwe Douwe Freerks Freerks111 qAl 12
* * * v


1752 Allingawier (Won) 3
1752 Allingawier (Won) 4 Zijtse Sietse Hessels Hessels119
* * * * v1752 Piaam (Won) 1 1756 Idsegahuizum (Won) 12
1756 Allingawier (Won) 4 Jan Jan Reijns Reins1575
b * * * *


1766 Gaast (Won) 5
1766 Allingawier (Won) 4 Fedde Fedde Jarigs Jarichs105
1768 Allingawier (Won) 12
1768 Allingawier (Won) 4 Hessel Hessel Douwes Douwes1692
1750 Allingawier (Won) 5 Trijntje Trijntje Reijns Reins2232


* * * * * * * * * * *


1766 Workum (Wor)


1766: is afgebrand

1748 Allingawier (Won) 6 Sijbe Siebe Baukes Baukes92 qAl 07 * * * * * * * * * * * * *


1770 Bolsward (Bol)


1766: dit huijs is affgebrand anno 1765 en 1766 geboud

1749 Allingawier (Won) 7 Jetze Jetse Feijkes Feikes118 qAl 11
* * v
1751 Greonterp (Won) 21751 Allingawier (Won) 7 Pijtter Pieter Allerts Allerts81 qAl 01


* * * * * v1751 Tjerkwerd (Won) 43 1756 Hichtum (Won) 6
1756 Allingawier (Won) 7 Ruurd Ruurd Sjoerds Sjoerds86
* * * * * 1756 Nijhuizum (Wym)17651758 Allingawier (Won) 7 Sijne Siene Wouters Wouters

1765
3459


b * *


1769 Allingawier (Won) 21
1766 Allingawier (Won) 7 Alle Alle Ruurds Ruurds107


1768
1748 Allingawier (Won) 8 Douwe Douwe Gatzes Gatses75 qAl 13 * * * * * * * * * * * * *


1763 Allingawier (Won) 8 Gatse Gatse Douwes Douwes76

1763: nu Gatse Douwes de zoon voortijds bij de vader in

1748 Allingawier (Won) 9 Poppe Poppe Wijbes Wiebes

1752
2209 qAl 23 * * * * * * * * * * * * *1765: armhuis

1748 Allingawier (Won) 10 Yede Iede Pijtters Pieters2124 qAl 19 * * * * * * * * * v

1757 Exmorra (Won) 19


1752
1757 Allingawier (Won) 10 Jacob Jakob Djurres Djurres88

b * * *


1770 Allingawier (Won) 10 Alle Alle Jarigs Jarichs106

1770 Hieslum (Won) 101748 Allingawier (Won) 11 Fokke Fokke Johannes Johannes2067 qAl 18 * * * v1751 Tirns (Wym)

1748 Allingawier (Won) 11 Trijntje Trijntje Clases Klases2088 qAl 09 * *

1751 Allingawier (Won) 11 Seerp Seerp Baukes Baukes93* * * * * * * * * * 1751 Exmorra (Won) 5

1758
1748 Allingawier (Won) 12 Claas Klaas Jarigs Jarichs2053 qAl 17 * * * * * * * * * * * * *


1748 Allingawier (Won) 12 Jan Jan Clases Klases2081 qAl 08 * * v
1750 Tjerkwerd (Won)


1749: in de School

1763 Allingawier (Won) 12 Tjerk Tjerk Jarigs Jarichs3966

1763: een suster getrouwd

1767 Allingawier (Won) 12 Tjerk Tjerk Jarigs Jarichs
erven

3966

1763: een suster getrouwd

1768 Allingawier (Won) 12 Fedde Fedde Jarigs Jarichs105

1768 Allingawier (Won) 41750 Allingawier (Won) 13 Otte Otte Jans Jans99


* * v


1752 Wons (Won) 8
1752 Allingawier (Won) 13 Pijtter Pieter Ottes Ottes
wed

2030 qEx 27
* * +1752 Allingawier (Won) 13 Pijtter Pieter Ottes Ottes
wed

2030 qEx 27*1752 Wons (Won) 11755 Allingawier (Won) 13 Otte Otte Pijtters Pieters82* * * * * *


1763 Makkum (Won) 20
1763 Allingawier (Won) 13 Jacob Jakob Pijtters Pieters83
1748 Allingawier (Won) 14 Bouwen Bouwe Wijbes Wiebes2206 qAl 22 * * * * v


1752 Exmorra (Won) 31
1749 Allingawier (Won) 14 Piebe Piebe Piebes Piebes73 qEx 24
* * * * v


1749 Exmorra (Won) 1003 1753 Bolsward (Bol)

1752 Allingawier (Won) 14 Hijlke Hielke Bouwens Bouwes3139
* * v
1754vertrokken n Oostmazijl? de zoon v Bouwe Wiebes
1755 Allingawier (Won) 14 Bouwen Bouwe Wijbes Wiebes2206 qAl 22

- * v1755 Exmorra (Won) 28 1756 Makkum (Won) 65
1756 Allingawier (Won) 14 Tjeerd Tjeerd Jacobs Jakobs

x
2028 qGr 25* v


1756 Exmorra (Won)
1757heeft voortijds bij ander ingewoond

1761 Allingawier (Won) 14 Marten Marten Sijbes Siebes103

1761 Allingawier (Won) 221748 Allingawier (Won) 15 Meije Meie Aukes Aukes1945 qAl 04 * * * * * * * * * * * * *


1748 Allingawier (Won) 16 Johan Johannes Jans Jans127 qAl 16 * * * * * +

1753 Allingawier (Won) 16 Jan Jan Johans Johannes3149

* * * * * * * *hij de zoon v Johan Jans (127) 1754: een zoon minder
1749 Allingawier (Won) 17 Gatse Gatse Lieuwes Lieuwes412

* * * +


1752 Allingawier (Won) 17 Jan Jan Clases Klases

1757
2081 qAl 08
* * * * * * * *


1762 Allingawier (Won) 17 Tjeerd Tjeerd Palses Paulus1676

1762 Wons (Won) 40 1765 Cornwerd (Won) 20
1766 Allingawier (Won) 17 Johannes Johannes Willems Willems

1767
3967

1766 Exmorra (Won) 19
armhuis

1748 Allingawier (Won) 18 Tjalling Tjalling Allerts Allerts1934 qAl 02 * * * * *1752: moeder dood

1753 Allingawier (Won) 18 Tjalling Tjalling Allerts Allerts1934 qAl 02
* * +1755 Allingawier (Won) 18 Fokel Fokeltje Louws Louws3457* * * * * *

1761 Dirk Theunis 1760: een getrouwd

1761 Allingawier (Won) 18 Durk Dirk Theunis Teunis3096 qPg 0381762 Allingawier (Won) 18 Sijbren Siebren Jetses Jetses102
1752 Allingawier (Won) 19 Jan Jan Pijtters Pieters Velsen


72
* * * * * * * * *


1748 Allingawier (Won) 20 Watse Watse Feddes Feddes89 qAl 10 * * * * v


1752 Burgwerd (Won) 4
1752 Allingawier (Won) 20 Jetze Jetse Clases Klases113
* * * * * * * * *


1752 Allingawier (Won) 21 Haije Haie Jans Jans3460
v


1752 Ijsbrechtum (Wym)

1752 Allingawier (Won) 21 Ruurd Ruurd Tjeerds Tjeerds2341 qPm 11* * * v
1752 Makkum (Won) 138 1755 Makkum (Won) 285
1755 Allingawier (Won) 21 mr Jan Jan Haijes Haies78 qAl 14


* * * * +1760 Allingawier (Won) 21 Marten Marten Wijbrens Wiebrens3669
* 1760 Parrega (Won) 17 1769 Idsegahuizum (Won) 17
1769 Allingawier (Won) 21 Sijne Siene Wouters Wouters

1765
3459

1769 Allingawier (Won) 71792 Allingawier (Won) 21 Jacob Jakob Sjerps Seerps3963

1792 Schraard (Won) 45 1793 Bolsward (Bol)

1796 Allingawier (Won) 21 Johannes Johannes Tietes Tietes3852
1796 Schraard (Won) 19
1798 Allingawier (Won) 21 Marten Marten Barteles Bartelds3911

1798 Schraard (Won) 391755 Allingawier (Won) 22 mr Jan Jan Haijes Haies78 qAl 14 * * * * * * *

woont in de school 1758: geen Boerderie
1755 Allingawier (Won) 22 mr Jan Jan Haijes Haies
wed

78 qAl 14


* v


1760 Wons (Won) 11
1758 Allingawier (Won) 22 Marten Marten Sijbes Siebes103


b * *


1761 Allingawier (Won) 14
1763 Allingawier (Won) 22 Evert Evert Johannis Johannes
strandmeester

1564 qHi 06
1763: (heeft 4 koeien hier maar woont te Gaast)

1765 Allingawier (Won) 22 Hidde Hidde Sijbrens Siebrens3967
1769 Woudsend (Wym)

1769 Allingawier (Won) 22 Otte Otte Pijtters Pieters82

1769 Midlum (Frd)
1748 Allingawier (Won) 1000 Sjoerd Sjoerd Wijbes Wiebes2210 qAl 24 * *

1748 Allingawier (Won) 1001 Ate Ate Baukes Baukes126 qAl 06 *


1749 Allingawier (Won) 1001 Ate Ate Baukes Baukes
wed

126 qAl 06
*

1749 Allingawier (Won) 1002 Folkert Folkert Wijbes Wiebes

x
144

*

1748 Allingawier (Won) 1003 Wijnsen Wiensen Aukes Aukes1946 qAl 05 *ja