handtekeningen 1712
dorpsnaamID voornaam standvoorn patroniem patronstand familienaam toev handtekeningen blad nr op blad
Allingawier (Won) Gerrit Gerrit Anskes Anskes
door ijcke Ennes Icke Ennes 13 3
Allingawier (Won) Laas Laas Dircks Dirks
wed Dircks 13 2
Allingawier (Won) Ycke Ieke Ennes Ennes Wigae
Icke Ennes 13 7
Allingawier (Won) Alle Alle Feddes Feddes

Alle Feddes 13 1
Allingawier (Won) Douwe Douwe Gatses Gatses

Douue Gatses 13 6
Allingawier (Won) Claas Klaas Emes Iemes

- 14 6
Allingawier (Won) Pijtter Pieter Jelles Jelles

Pijtter Jelles 14 3
Allingawier (Won) Tjebbe Tjebbe Reins Reins

Tiebbe Reijns 13 4
Allingawier (Won) Pier Pier Sibles Sibbeles
kint Tiebbe Reijns 13 6
Allingawier (Won) Ynse Iente Sijbes Siebes

Yntse Sybbes 14 4
Allingawier (Won) Bauke Bauke Teeckles Teekeles

Baucke Teekeles 14 2
Allingawier (Won) Allert Allert Tjallinghs Tjallings
wed Acke Sijbrens 14 1
Allingawier (Won) Jouwe Jouw Tjebbes Tjebbes

Jouw Tiebbes 14 5