Ferwoude bewoners 1761-1770

uit speciekohierenjaar hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1748 1 Age Age Jelles Jelles1515 qFe 04 * * * * * +1766 1 Age Age Jelles Jelles
wed

1515 qFe 04
v


1766 Workum (Wor)


1749 35 Albertus Albert

Winsemius


1919 qGa 09 * * * * * v1749 Gaast (Won) 1004 1766 Firdgum (Bar)


1763 17 Andries Andries Durks Dirks1529


* * * * * * * * 1763 Hogebeintum (Fer)

1769 4 Arjen Arjen Jans Jans3459
* * 1769 Ferwoude (Won) 13
1766 13 Arjen Arjen Jans Jans3459

* * * v
1766 Ferwoude (Won) 24 1769 Ferwoude (Won) 4

1765 24 Arjen Arjen Jans Jans3459
* v1765 Workum (Wor)
1766 Ferwoude (Won) 13

1751 17 Auke Auke Ruurds Ruurds1514
* * v

1763 Ferwoude (Won) 23


1762

1763 23 Auke Auke Ruurds Ruurds1514


* * * * * * * * 1763 Ferwoude (Won) 17
1748 3 Botte Bote Wijbrens Wiebrens1512 qFe 09 * * * * * * * * * *1763: een dogter getroud


1767 24 Bouwe Bouwe Epkes Iepkesb * v1769 Makkum (Won) 95

1768


1769: bij Sipke Bouwens wed


1750 24 Bouwe Bouwe Pijtters Pieters
wed

2116 qFe 10 * * * +

1752 8 Durk Dirk Pijtters Pieters2117 qFe 12 * * * * * * * * * *
1753

1748 16 Djurre Djurre Paulus Paulus1531 qFe 13 * * * * * * * * * *1767 19 Dooijtse Dooitse Sijdses Sietses* * * * 1767 Ferwoude (Won) 22
1766 22 Dooijtse Dooitse Sijdses Sietses


* v


1766 Ferwoude (Won) 31 1767 Ferwoude (Won) 19

1763 31 Dooijtse Dooitse Sijdses Sietsesb * * v


1766 Ferwoude (Won) 22

1770 25 Douwe Douwe Wijbes Wiebes


b1762 18 Eelke Eelke Pijtters Pieters1530

* * * * * * * * * 1762 Gaast (Won) 1
1767 21 Eeltje Eelke Theunis Teunis* * * * 1767 Ferwoude (Won) 24
(zoon v Teunis Eelkes Witm nr 36


1766 24 Eeltje Eelke Theunis Teunis


* v


1766 Witmarsum (Won) 36 1767 Ferwoude (Won) 21

(zoon v Teunis Eelkes Witm nr 36


1770 14 Fimme Femme Aants Arends


* 1770 Ferwoude (Won) 24
1768 24 Fimme Femme Aants Arends
* * v 1768 Workum (Wor)
1770 Ferwoude (Won) 14

1758 23 Freerk Freerk Andries Andries1936 qFe 15 * * * * v
1758 Ferwoude (Won) 21 1765 Sneek (Sne)
1761
1764


1757 10 Geertje Geertje Tjebbes Tjebbes3623
v
1757 Sint Nicolaasga (Don)
1761 Workum (Wor)


1759 20 Gerrit Gerrit Harmens Harmens3624
* * * v

1759 Koudum (Hem)
1764 Workum (Wor)
1761
1754 22 Gerrit Gerrit Jochums Jochums1525
* * +


1754 Hieslum (Won) 12


1762
1759 31 Harmen Harmen Andries Andries3512
v
1759 Zurich (Won) 11 1761 Gaast (Won) 14

1748 18 Harmen Harmen Ijkes Iekes2018 qFe 16 * v


1762 Westhem (Wym)


1764 12 Hijlke Hielke Sjoukes Sjoukes
* * * * * v
1764 Oudega (Wym)
1769 Workum (Wor)


1753 11 Hijlke Hielke Wijtzes Wietses2221 qFe 21 * * * * * * * * * * 1753 Ferwoude (Won) 34
1748 7 Homme Homme Sijbrens Siebrens2160 qFe 22 * * * * * * * +

1768 7 Homme Homme Sijbrens Siebrens
wed

2160 qFe 22


* * *1752 15 Ids Ids Rintjes Rintjes
wed 1759
2141 qFe 23 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø1764 22 Yke Ieke Ykes Iekes1222 qDe 09


* v
1764 Dedgum (Won) 2 1765 Gaast (Won) 45

1753 27 Ynse Iente Sjoerds Sjoerds1532 qGa 30 * * * * * * +


1753 Gaast (Won) 45
1767 27 Ynse Iente Sjoerds Sjoerds
wed

1532 qGa 30

* * * *1761 34 Ynse Iente Sjoerds Sjoerds1532 qGa 30 * * * *

1765: zie Ferwoude 27


1759 9 Epke Iepke Bouwes Bouwes1460 qFe 24 * * * * * * * * * * 1759 Ferwoude (Won) 30
1764 24 Ysbrand Ijsbrand Reijns Reins
wed

3392* v
1764 Piaam (Won) 11 1765 Piaam (Won) 11

1769 13 Jacob Jakob Sijdses Sietses

* * 1769 Ferwoude (Won) 20
1764 20 Jacob Jakob Sijdses Sietses
* * * * * v
1764 Workum (Wor)
1769 Ferwoude (Won) 13

1748 26 Jan Jan Fokkes Fokkes1523 qFe 25 * * * * * +1766 26 Jan Jan Fokkes Fokkes
erven

1523 qFe 25
* * * * *1765 5 Jan Jan Gerrits Gerrits3626
* * * * * * 1765 Ferwoude (Won) 19
1755 19 Jan Jan Gerrits Gerrits3626
* * * * v
1755 Idsegahuizum (Won)
1765 Ferwoude (Won) 5

1754 4 Jan Jan Harmens Harmens3627
* * * v
1764 Workum (Wor)
1763
1748 5 Jan Jan Sijbrens Siebrens1573 qFe 26 * * * * +
1751: oud en arm


1748 25 Jan Jan Tjerx Tjerks2201 qFe 28 * * * * * * +


1767: de wed arm en zeer ellendig, zijnde om die redenen door de zoon ganselijk onderhouden worden


1767 25 Jan Jan Tjerx Tjerks
wed

2201 qFe 28

v

1767 Gaast (Won) 1

1767: de wed arm en zeer ellendig, zijnde om die redenen door de zoon ganselijk onderhouden worden


1753 28 Claas Klaas Lieuwes Lieuwes1505 qFe 30 * * * * * * * * * *1754:is deeze plaats afgebrand 1755: nieuw herboud 1766: dogter getroud
1768 27 Lolle Lolle Clases Klases1507


* * * * 1768 Ferwoude (Won) 33
1766 33 Lolle Lolle Clases Klases1507

b v

1767 Ferwoude (Won) 27

1761 32 Marten Marten Pijtters Pieters41
* * * * * * * v

1761 Schraard (Won) 40 1768 Witmarsum (Won) 22

1761: voor knecht in Ferwouder meer en geniet vrijdom

1761 10 Neeltje Neeltje Pijtters Pieters

1761


ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø 1761 Nijland (Wym)

armhuijs


1754 32 Pijtter Pieter Alberts Alberts Coopmans


3393
* * * * * * * * * *in Ferwouder meer en geniet vrijdom


1756 6 Rintje Rintje Fridses Fritses1539
* * * * * * * * * *1757: heeft niet als een vuursteede met een Beestestal


1753 12 Sjeerp Seerp Wijtzes Wietses1508 qFe 37 * +1753 Ferwoude (Won) 13
1762 12 Sjeerp Seerp Wijtzes Wietses
wezen / erven

1508 qFe 37
* * d

1762: vader en moeder dood


1758 21 Sijbolt Siebout Sieks Sieks2163 qFe 39 * * * * * * v


1758 Ferwoude (Won) 23 1767 Ferwoude (Won) 35

1767 35 Sijbolt Siebout Sieks Sieks2163 qFe 39

* * * * 1767 Ferwoude (Won) 21
1766 4 Sijmon Siemen Jans Jans


* * v

1766 Ferwoude (Won) 13 1768 Ferwoude (Won) 22

1762 13 Sijmon Siemen Jans Jans


b * * * v


1766 Ferwoude (Won) 4

1768 22 Sijmon Siemen Jans Jans
* * * 1767 Ferwoude (Won) 4
1768 4 Sijtte Siete Jetses Jetses
* v
1768 Workum (Wor)
1769 Workum (Wor)


1765 19 Sijtte Siete Jetses Jetses

* v1765 Workum (Wor)
1766 Workum (Wor)


1758 13 Sikke Sikke Jans Jans3630
* v


1762 Gaast (Won) 1

1769 20 Sikke Sikke Jans Jans3630
* * 1769 Gaast (Won) 43
1766 19 Sipke Sipke Jelmers Jelmers2060 qFe 40
* v


1766 Ferwoude (Won) 33 1767 Pingjum (Won) 102 1766
1750 33 Sipke Sipke Jelmers Jelmers2060 qFe 40 * * * * * v


1766 Ferwoude (Won) 19

1769 35 Sipke Sipke Jelmers Jelmers
wed

2060 qFe 40* v 1769 Pingjum (Won) 102 1770 Workum (Wor)


1748 9 Sjoerd Sjoerd Eijberts Egberts1976 qFe 41 * * +


1759: nu vrijgezel


1769 12 Sjoerd Sjoerd Ijnses Ienses

* * 1769 Ferwoude (Won) 34
(zoon v Iense Sjoerds v nr 27)


1765 34 Sjoerd Sjoerd Ijnses Ienses

b * * * v1769 Ferwoude (Won) 12 1767
(zoon v Iense Sjoerds v nr 27)


1754 14 Sjoerd Sjoerd Wijbes Wiebes2210 qAl 24 * * * * * * * * * + 1754 Idsegahuizum (Won) 5
1756 2 Steffen Steffen Annes Annes1509 qFe 42 * * * * * * * * * *
1760

1768 32 Tjebbe Tjebbe Jans Jans
* * *1767 25 Tjepke Tjepke Clasen Klases* * * v 1767 Gaast (Won) 14 1770 Gaast (Won) 28

1753 33 Trijntje Trijntje Seerps Seerps2157 qFe 03 * * * * * +1753 Ferwoude (Won) 11 1753 Ferwoude (Won) 33

1769 15 Ulbe Ulbe Wytses Wietses2222
* v 1769 Gaast (Won) 14 17701766 1 Wijbe Wiebe Hotzes Hotses1527 qGa 59
* * * * * 1766 Gaast (Won) 3
1770 24 Willem Willem Jans Jans


* 1770 Workum (Wor)

1761 31 Willem Willem Jans Jans

b * v

1763 Workum (Wor)