Hieslum bewoners 1748-1760

uit speciekohieren


hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1
11 10 Alle Alle Jarigs Jarichs

106
b * * * *
1 1 Antje Antje Martens Martens

2097 qHs 01v


1752 Dedgum (Won) 7


2 2 Antje Antje Martens Martens

2097 qHs 01 * * * *1752 Dedgum (Won) 7


1 1 Ate Ate Lolkes Lolkes

1318 qHs 02 * * * * v


1752 Oosthem (Wym)11 10 Ate Ate Lolkes Lolkes

1318 qHs 02
* * * v1753 Oosthem (Wym)
1756 Heeg (Wym)3 3 Durk Dirk Theekes Teekes

1354

b * * * * * * v


1760 Tjerkwerd (Won) 8

1756: de moeder dood

7 Dooijtze Dooitse Sakes Sakes

2152 qGr 01* 1760 Greonterp (Won) 4

10 9 Douwe Douwe Sijbolts Siebouts

1221 qHs 03 * * * * +
10 9 Douwe Douwe Sijbolts Siebouts
erven 1221 qHs 03*
1 1 Feijte Feite Piers Piers

1224

b * v1753 Parrega (Won) 1


13 12 Gerrit Gerrit Jochums Jochums

1525* * * v

1751 Franeker (Frn)
1754 Ferwoude (Won) 221000 Gosse Gosse Gerbens Gerbens

212 qHs 04 * *6 6 Hans Hans Rommerts Rommerts

2148 qHs 05 * * * * * * * * +
3 3 Harmen Harmen Jelles Jelles

206 qHs 06 * *13 12 Harmen Harmen Pijtters Pieters

3617


* v1751 Westhem (Wym)4 4 Epke Hepke Laases Lases

1741

* * * v


1752 Hieslum (Won) 12


12 11 Epke Hepke Laases Lases

1741
* * * * * v


1752 Hieslum (Won) 4 1757 Dedgum (Won) 3


8 7 Hijlke Hielke Jans Jans

2040 qHs 07


b * * * v
1755 Makkum (Won)
1759 Dedgum (Won) 131003 Hijlke Hielke Jans Jans

2140 qHs 07 *
1 1 Yke Ieke Ykes Iekes

1222 qDe 09* * * * * * * * * 1752 Dedgum (Won) 14

12 11 Jacob Jakob Jans Jans Faber
1738

* * * * 1757 Dedgum (Won) 3

8 7 Jan Jan Romkes Romkes

3618* * v


1751 Nijhuizum (Wym)
1754 Hieslum (Won) 12


13 12 Jan Jan Romkes Romkes

3618


* * * * * * * 1754 Hieslum (Won) 7

13 12 Jelle Jelle Gisberts Gijsberts

2229v1751 Tjerkwerd (Won) 24


8 7 Jelte Jelte Haijtzes Haitses

207 qHs 08


* * 1759 Greonterp (Won) 12

11 10 Jelte Jelte Haijtzes Haitses

207 qHs 08 * * * * * v

1753 Greonterp (Won) 4


10 9 Johannes Johannes Popkes Popkes

1320* * * * * * 1755 Oudega (Wym)


3 3 Johannis Johannes Sijbrens Siebrens

1890
b
10 9 Jurgien Jurjen Jelles Jelles

1317

* * v1755 Tjerkwerd (Won) 9

bij Ede Jelles
13 12 Lolle Lolle Gerbens Gerbens

1308 qTj 48


v1751 Tjerkwerd (Won) 24


7 7 Marten Marten Romkes Romkes
wed 2145 qHs 09 * * * * * * * * * * * * *arm
5 5 Okke Okke Martens Martens

1422
* * * * * * * * * * * * *

1002 Otte Otte Tjallings Tjallings

311 qHs 11 *
12 11 Pier Pier Jelles Jelles

210

* * v1751 Workum (Wor)


Workumer Nieuwland of Veld
4 4 Reijn Rein Baukes Baukes

1325
* * * * * * * * * 1752 Westhem (Wym)


8 7 Rimmert Remmert Hanses Hanses

3616


b v1755 Ferwoude (Won) 31


12 11 Rienk Rienk Rienx Rienks

1328* v1751 Westhem (Wym)
1752 Oudega (Wym)3 3 Rients Rienk Sijbrens Siebrens

271 qTj 64

* * * v

1753 Rauwerd (Rau)2 2 Rienk Rienk Wijbes Wiebes

1311 qHs 12 * * * * * * * * * * * * *
6 6 Rintke Rinse Piers Piers

1321
* * * * * 1756 Workum (Wor)


1 1 Rintje Rintje Romkes Romkes

2146 qHs 13* v


1752 Hieslum (Won) 8 1753 Dedgum (Won) 5


8 7 Rintje Rintje Romkes Romkes

2146 qHs 13 * * * * v


1752 Hieslum (Won) 1

vrijgezel

1001 Sjoerd Sjoerd Tjallings Tjallings

2194 qHs 14 *
9 8 Sjouke Sjouke Gatzes Gatses

1314 qHs 15 * * * * * * * * * * * * *

1751

8 7 Tjeerd Tjeerd Jacobs Jakobs

2028 qGr 25
* * v1751 Greonterp (Won) 12