Parrega bewoners 1748-1760

uit speciekohieren
hsn Oud hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev pn q nr 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood aliment opm 1

22 Antje Antje Jelles Jelles

3038 qPa 06 * * * * * * * * * * * * +


1748

32 Antje Antje Johannis Johannes

3039 qPa 07 * * * * * * * * * * * * *1748: gansch onvermogend

11 Ate Ate Hilbrands Hillebrands

615 qTj 10* * * * *
Workum (Wor)

(* Eelk Nannes)

38 Auke Auke Johannes Johannes

3040 qPa 08 * * * * * * * * * * * * *

6 Bauke Bauke Reijns Reins

1326 qPa 09 * * * * * * * * * * * * *1748: Ontvanger

18 Durk Dirk Heijns Heins

3385


* v1755 Bolsward (Bol)
5 Doeke Doeke Watses Watses

634 qPa 10 * * * * * * * * * * * * *1750: een zoon dood .

4 Douwe Douwe Durx Dirks

502 qTj 13

* v

Tjerkwerd (Won) 27 1759 Tjerkwerd (Won) 5415 Eeltje Eelke Jurriens Jurjens

3041 qPa 11* *Parrega (Won)15 Eeltje Eelke Jurriens Jurjens
wed 3041 qPa 11

v

Workum (Wor)


(*Sijke Jacobs)

30 Eeltje Eelke Jurriens Jurjens

3041 qPa 11 * * * * v


1752 Parrega (Won) 1533 Engbert Engbert Annes Annes

3444 qLipph 43* * * * +1756: met sijn vrouw (Teatske Jacobs) op Zee gebleven

26 Fedde Fedde Douwes Douwes

3042 qPa 12 * * * * * * * * * * * * *

1 Feijte Feite Piers Piers

1224* * * * v

Hieslum (Won) 1 1759 Workum (Wor)


(*Attema) x Antje Douwes

36 Fetse Feitse Haantjes Haantjes

1419 qHi 07


.

* * *
Tjerkwerd (Won) 20


36 Fetje Fetje Jurriens Jurjens

3037 qPa 05 * * * * * * * g
1750: een seer arm weduwe met 5 kinders

8 Floris Floris Tijmons Tiemens

1294 qPa 14 * * * * * * * * * * * * *1754: de zoon dood

13 Fokle Fokele Sijmons Siemens

608 qPa 15 * * * * * * * * * * * * *

27 Fookle Fokele Tjalkes Tjalkes

1414 qPa 15


* * * * * v1756 Parrega (Won) 39
Dedgum (Won) 1339 Fookle Fokele Tjalkes Tjalkes

1414 qPa 16 * * * v1752 Parrega (Won) 27

nu 1752: Ledig

20 Mr. Gerardus Gerard

Schotanus
3045 qPa 17 * * * * * * * * * * * * *een arm man

3 Gerrit Gerrit Doekles Doekeles

638 qPa 18 * * * * * * * +


3 Gerrit Gerrit Doekles Doekeles
wed 638 qPa 18


* * * * * *(*Neeltje Taekes)

14 Haantje Haantje Andries Andries

1703 qHenn 08


* *
Hidaard (Hen)2 Haring Haring Hommes Hommes

3046 qPa 19 *

19 Ds. Hector Hector

Murraij
1066 qPa 20 * * * * * * * * v


1756 Makkum (Won) 42133 Hendrik Hendrik Geerts Geerts

3542

* * * *
Ferwoude (Won) 13


28 Heere Here Jans Jans


* * * * * *

14 Heere Here Johannis Johannes

358 qStJac 82

* * * +


1754 Sint Jacobiparochie (Bil)14 Heere Here Johannis Johannes
wed 1365

* * +
(*Geertje Alles)

1 Hette Hette Jarigs Jarichs

245 qPa 21 * * * * * * * v1755 Molkwerum (Hem)
24 Ijede Iede Andries Andries
b * * *

37 IJke Ieke Jacobs Jakobs

627 qPa 22 * *

* * * * * * * * *1752: eerst getroud

11 Secrts: Ieme

Basseleur
3438 qBols 31* * * * v1752: bruijkt hem selvs door booden

11 Ijmk(jen) Iemkje Wijbes Wiebes

3034 qPa 01 * * * * v


1752 Arum (Won) 6810 Ijpe Iepe Tjerx Tjerks

1329 qPa 23 * *
40 Epke Iepke
Sipkes Roos, de
3480
* * v


Sneek (Sne)35 Ijsbrand Ijsbrand Haantjes Haantjes

737 qPa 24 * * * * * * * * * * * * *

29 Coobes Jakob Franses Franses

3047 qPa 01 * * * * * * * * * * * * *1748: onvermogend.

21 Jan Jan Sijmons Siemens

3048 qPa 26 * * * * * * * * * * * * *


van de Roomgegezinden

9 Jan Jan Tjalkes Tjalkes

3049 qPa 27 * * * *


9 Jan Jan Tjalkes Tjalkes
wed 3049 qPa 27* * * * * * * * *(*Trijntje Ruurds)

17 Jelle Jelle Annes Annes

3050 qPa 28 * * * * * * * +


2 Jelle Jelle Broers Broers

305 qPa 29 * * * * +1752: dood

2 Jelle Jelle Broers Broers
wed 305 qPa 29* * g


( * Geertie Idses)

17 Jentje Jentje Jans Jansb

34 Jets Jetse Sijbrens Siebrens

3035 qPa 02 * * * * * * * * * * +

1748: heel arm.

1 Jetske Jetske Taekes Teekes

253 qPg 23

Exmorra (Won) 15


18 Johannis Johannes Johannis Johannes

635 qPa 30


* * * * * *
Parrega (Won) 28


28 Johannis Johannes Johannis Johannes

635 qPa 30 * * * v* * * * v1755 Parrega (Won) 181002 Jurgien Jurjen Jarigs Jarichs

237 qPa 31 *

27 Claas Klaas Johannis Johannes


* * * * * *(*x Akke Atzes)

23 Claas Klaas Sijbrens Siebrens

3051 qPa 32 * * * * * * * * * * * * *1748: een arm visscher

10 Klaaske Klaaske Riemers Riemers

620 qPa 03 * * * * * * * * * * * * *

1004 Lolle Lolle Eeltjes Eelkes

286 qPa 33 * *
17 Marten Marten Wijbrens Wiebrens

3669* v


1760 Allingawier (Won) 2133 Neeltje Neeltje Tjerx Tjerks

3036 qPa 04 * * * *
1748: seer arm.

27 Pier Pier Fokkes Fokkes

2984 qPa 34 * * * * v


1752 Dedgum (Won) 1431 Pijtter Pieter Gerrits Gerrits

3052 qPa 35 * * * * * * * * * * * * *

33 Pieter Pieter Piers Piers Hiddema*
676
* v

1757 Schettens (Won) 1434 Pijtter Pieter Rintjes Rintjes


qPa 35

* * +

40 Pijtter Pieter Rintjes Rintjes

3063

* * * * * * * * * v
1758 Parrega (Won) 34

1751: woont in een Schuijt

16 Pijtter Pieter Wopkes Wopkes

3678


* * * * * * v


1756 Waaksens (Hen)


(* Klaaske Piekes)

39 Rients Rienk Douwes Douwes

2352

* * * * * * * * 1753
34 Rinse Rinse Alles Alles

631 qPa 36* 1760 Dedgum (Won)36 Rinse Rinse Alles Alles

631 qPa 36


* * * * v

Parrega (Won) 40 1759 Dedgum (Won) 140 Rinse Rinse Alles Alles

631 qPa 36 * * * * * * * v1755 Parrega (Won) 362 Rintje Rintje Martens Martens
* v
1754 Bakhuizen (Gaa)
16 Ruurd Ruurd Riemers Riemers Huitema*


* * * * *

1003 Scholte Schelte Jans Jans

1811 qPa 37 *


1749 Burgwerd (Won) 1417 Sjeerp Seerp Jelles Jelles

2057 qGa 49


* * * v


Gaast (Won) 22 1758 Workum (Wor)


(*Heertje Jans)

4 Sjeerp Seerp Tjepkes Tjepkes

623 qNijh 12
* * * v
Nijhuizum (Wym)
1760 Nijhuizum (Wym)
28 Sijbren Siebren Clases Klases


.


* * * * * *

1756


25 Sijbren Siebren Rintjes Rintjes

1223 qPa 38 * * * * * * * * * * * * *

22 Sijds Sieds Jacobs Jakobsb

7 Sijmon Siemen Doedes Doedes

632 qPa 39 * * * * * * * * * * * * *

30 Sijmon Siemen Heijns Heins

2331 qPa 41 *

12 Sijmon Siemen Jans Jans


qTj ?
* * * * * * * +

2 Sjoerd Sjoerd Piers Piers

626 qTj 71

* * * * * * *
Parrega (Won) 14


14 Sjoerd Sjoerd Piers Piers

626 qTj 71 * * * * * * v
1754 Parrega (Won) 240 Sjoerdtje Sjoerdje Rintjes Rintjes

3053 qPa 42 * * * * * * * * * * * * *


1760 RK

19 Ds. Taco Teeke

Tadema
1366
* * * * * 1756 Dokkum (Dng)1 Teeke Teeke Durx Dirks
wed 1717 qGr 23


* *

17 Teeke Teeke Fekkes Fekkes

3535


* v1759 Workum (Wor)
1005 Teeke Teeke Sijbrens Siebrens

1219 qPa 43 *

40 Teedse Teetse Douwes Douwes Haan, de*
3524


* * * * * v
x Sjouckjen Alles*

15 Thomas Thomas Tjeerds Tjeerds

2985 qPa 44 * * * * v

30 1752 Parrega (Won) 3030 Thomas Thomas Tjeerds Tjeerds

2985 qPa 44* * * * * * * * *
Parrega (Won) 15
1748: seer arm.

18 Tjebbe Tjebbe Gerbens Gerbens Deinum*
3548
* * * * v


1752 Workum (Wor)


(* Aaltje Jaargs)

4 Tjeerd Tjeerd Murx Murks

637 qPa 45 * * * * * * +

RK

18 Tjipke Tjepke Doedes Doedes

628
* +
18 Tjipke Tjepke Doedes Doedes
wed 628

* * g37 Tjepke Tjepke Doedes Doedes

628
* * * * v


1752 Parrega (Won) 184 Tjepke Tjepke Seerps Seerpsb

1006 Tjomme Tjomme Sibbles Sibbeles

3363

*
1001 Wabe Wabe Steffens Steffens

3054 qPa 46 * *
12 Wijbren Wiebren Ijedes Iedes

3055 qPa 47* * * * *
Parrega (Won) 2


24 Wijbren Wiebren Ijedes Iedes Lap*
3055 qPa 47 * * * * * * * * * v

1757 Parrega (Won) 124 Wijtse Wietse Paltses Paulus

3433


* * * v

1757 Schraard (Won) 18

( x Leutske Jarigs)