Parrega bewoners 1761-1770

uit speciekohierenjaar hsn Nw voornaam standvoorn patroniem patronstand fam naam toev aliment schip, woont in 't pn q nr 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 gek jr plaats komst hsnrk vertr jr plaats vertrek hsnrv vrouw dood gn boer meer vrijgezel 600 gld, minder dan jaar trouwen getr met opm 1 opm 2 opm 3 opm 4
1764 32 Aaltje Aaltje Wobbes Wobbes4097b g


1765 Haring Hendriks1748 32 Antje Antje Johannis Johannes3039 qPa 07 +
1748: gansch onvermogend 1750: oud wed:

1756 11 Ate Ate Hilbrands Hillebrands615 qTj 10 * * * * * * * * * *
Workum (Wor)

(* Eelk Nannes) 1766: zoon getr 1770: zoon getr
1748 38 Auke Auke Johannes Johannes3040 qPa 08 * * * * * * +


1767 38 Auke Auke Johannes Johannes
wed

3040 qPa 08

* * * g


1770 Parrega (Won) 24


1767 1770 Iede Andries1763 7 Bauke Bauke Cornelis Kornelis1418


* * v
1763 Parrega (Won) 33 1765 Dedgum (Won) 2

1765: dit huijs is geheel aff gebrand en is niet herboud


1762 33 Bauke Bauke Cornelis Kornelis1418

b v

1763 Parrega (Won) 7

1748 6 Bauke Bauke Reijns Reins1326 qPa 09 * +1748: Ontvanger


1770 5 Durk Dirk Ysbrands Ijsbrands857

b1748 5 Doeke Doeke Watses Watses634 qPa 10 * * * * * * * * * v


1770 Parrega (Won) 8 1762
1750: een zoon dood .


1770 8 Doeke Doeke Watses Watses634 qPa 10
* 1770 Parrega (Won) 4

1770

1748 26 Fedde Fedde Douwes Douwes3042 qPa 12 * * * * * * * * * *1758 36 Fetse Feitse Haantjes Haantjes1419 qHi 07 * v1758 Tjerkwerd (Won) 20 1762 Dedgum (Won) 13

1748 8 Floris Floris Tijmons Tiemens1294 qPa 14 +
1754: de zoon dood


1761 8 Floris Floris Tijmons Tiemens
wed

1294 qPa 14 * * * * * * * * v1769 Hartwerd (Won) 11

1754: de zoon dood


1748 13 Fokle Fokele Sijmons Siemens608 qPa 15 * * * * * * * * * *1763 33 Frans Frans Gerardus Gerards4100


b * * * d

v1770 1 Gatse Gatse Cornelis Kornelis1709

* 1770 Workum (Wor)

1762 6 Gatse Gatse Sjoukes Sjoukes612

b * * * * * * * *1765: dit huijs os Ao 1764 aff gebrand en herboud


1748 20 Mr. Gerardus Gerard

Schotanus


3045 qPa 17 * * * * * * * * * *een arm man


1755 3 Gerrit Gerrit Doekles Doekeles
wed

638 qPa 18 * * * * v1765 Workum (Wor)


(*Neeltje Taekes)


1759 14 Haantje Haantje Andries Andries1703 qHenn 08 * v1759 Hidaard (Hen)
1762 Nijland (Wym)


1765 32 Haring Haring Hendrijx Hendriks4098
b * * v
1768 Parrega (Won) 41

1770 34 Haring Haring Hendrijx Hendriks4098

* 1770 Parrega (Won) 41
1768 41 Haring Haring Hendrijx Hendriks4098* * v 1768 Parrega (Won) 32 1770 Parrega (Won) 34

1757 33 Hendrik Hendrik Geerts Geerts3542
v

Ferwoude (Won) 13 1761 onbekend


1755 28 Heere Here Jans Jans3747
* * * * * * * * * *1761 33 Hijlke Hielke Jans Jans2040 qHs 07 * v1761 Dedgum (Won) 13 1762 Hieslum (Won) 7

1761 32 Hilbrand Hillebrand Ates Ates4096
b * * v
1764 Workum (Wor)


1757 24 Yede Iede Andries Andries4093
* * * * * * * * * *

1766


1770 Auke Johannes wed1752 37 IJke Ieke Jacobs Jakobs627 qPa 22 * * * * * * * * * *1752: eerst getroud


1763 36 Ype Iepe Thomas Thomas4095


b * * * * * * *1762 1 Ype Iepe Tjerx Tjerks1329 qPa 23
b * * * * * * * v


1770 Hieslum (Won) 12


1763

1765 39 Yske Iesk Jouws Jouws

b * * * * *1748 35 Ysbrand Ijsbrand Haantjes Haantjes737 qPa 24 * * * * * * * * * *1748 29 Coobes Jakob Franses Franses3047 qPa 01 * * * * * * * * * *1748: onvermogend.


1768 32 Jacob Jakob Gerkes Gerkes4099b * *1761 4 Jan Jan Ypkes Iepkes4085
* * v


1761 Workum (Wor)
1763 Workum (Wor)


1748 21 Jan Jan Sijmons Siemens

1763
3048 qPa 26 * * ø ø ø ø ø ø ø ørk


1752 9 Jan Jan Tjalkes Tjalkes
wed

3049 qPa 27 * * * * * * * * * *
1757

(*Trijntje Ruurds)


1761 22 Jelle Jelle Alberts Alberts3725
* v1761 Makkum (Won) 102 1762 Parrega (Won) 36

1762 36 Jelle Jelle Alberts Alberts3725

* v


1762 Parrega (Won) 22 1763 Makkum (Won) 156

1762 40 Jelle Jelle Sipkes Sipkes Roos, de

* * * * *1762 Workum (Wor)

1760 17 Jentje Jentje Jans Jans4091
v1761 Hennaard (Hen)


1755 18 Johannis Johannes Johannis Johannes635 qPa 30 * * * * * * * * * +
Parrega (Won) 28
1770 18 Johannis Johannes Johannis Johannes
wed

635 qPa 30
*1756 27 Claas Klaas Johannis Johannes3745
* * * * * * v

1767 Parrega (Won) 41

(*x Akke Atzes)


1767 41 Claas Klaas Johannis Johannes3745


* * * * 1767 Parrega (Won) 27
1767: een nieuw huijs Ao 1767 gemaakt


1748 23 Claas Klaas Sijbrens Siebrens3051 qPa 32 * * * * * * * * * *1748: een arm visscher


1748 10 Klaaske Klaaske Riemers Riemers620 qPa 03 * * * * * +1762 15 Cornelis Kornelis Teekes Teekes1718

b * * * * * * * *1765: dit huijs is 1765 affgebrand en sal herboud worden


1769 19 ds M. Molle

Cuperus


616
* * 1769 Wons (Won) 37 1769 Parrega (Won) 19

1767 4 Murk Murk Tjeerds Tjeerds4086


b * * *1769 8 Nanne Nanne Ates Ates609
* *


1769 Loënga (Wym)


1748 31 Pijtter Pieter Gerrits Gerrits3052 qPa 35 * * * * * * * * * +1770 31 Pijtter Pieter Gerrits Gerrits
wed

3052 qPa 35
*1766 12 Pijtter Pieter Haantjes Haantjes3671

* * * * * 1766 Parrega (Won) 13
1761 13 Pijtter Pieter Haantjes Haantjes3671
* * * * * v1761 Greonterp (Won) 4 1766 Parrega (Won) 12

1762 10 Rijmer Riemer Tjerx Tjerks619

b * * * * * * * *(z.v. 000620)


1753 39 Rients Rienk Douwes Douwes2352
* +1753


1762 39 Rients Rienk Douwes Douwes
wed

2352

* * * +
1753


1765 3 Rienk Rienk Reinx Rienks1328
* * * * * * 1765 Wons (Won) 11
1770 16 Rients Rienk Wijbes Wiebes1311 qHs 12
b1760 34 Rinse Rinse Alles Alles631 qPa 36 * * * +

1760 Dedgum (Won)

1764 34 Rinse Rinse Alles Alles
wed

631 qPa 36


* * * * g v
1768 Bolsward (Bol)
1768 Marten Lolkes1756 16 Ruurd Ruurd Riemers Riemers Huitema*


4088
* * * v
1764 Idsega (Wym)


rk


1767 41 Ruurd Ruurd Tjepkes Tjepkesb v
1768 Exmorra (Won) 19

1767: een nieuw huijs Ao 1767 gemaakt


1755 28 Sijbren Siebren Clases Klases3746
* * * * * * * * * *

1756
1762: vrouw dood


1748 25 Sijbren Siebren Rintjes Rintjes1223 qPa 38 * * * * * * * * * *1760 22 Sijds Sieds Jacobs Jakobs4092
* * * * * * * * * *1763 4 Sijmon Siemen Doedes Doedes632 qPa 39

* * * * v


1763 Parrega (Won) 7 1767 Parrega (Won) 41

1748 7 Sijmon Siemen Doedes Doedes632 qPa 39 * * v

1763 Parrega (Won) 4

1767 41 Sijmon Siemen Doedes Doedes632 qPa 39

* * * * 1767 Parrega (Won) 4
1767: een nieuw huijs Ao 1767 gemaakt


1764 16 Sijtte Siete Rienks Rienks4089b * * * * * + 1764 Hieslum (Won) 2
(zoon v Rienk Wiebes 001311)


1754 2 Sjoerd Sjoerd Piers Piers626 qTj 71 * * * * * * * * * *
Parrega (Won) 14

1763

1748 40 Sjoerdtje Sjoerdje Rintjes Rintjes

1760
3053 qPa 42 ø ø ø ø ø ø ø ø ø øRK


1756 19 Ds. Taco Teeke

Tadema


1366
* * * * * * * * v
1756 Dokkum (Dng)
1769 Burgwerd (Won) 36

1759 1 Teeke Teeke Durx Dirks
wed

1717 qGr 23 * v


1762 Exmorra (Won) 7

1752 30 Thomas Thomas Tjeerds Tjeerds2985 qPa 44 * * * * * * * * * *
Parrega (Won) 15
1748: seer arm.


1760 4 Tjepke Tjepke Seerps Seerps4084
v1761 Nijhuizum (Wym)


1762 14 Wijbe Wiebe Gerbens Gerbens621

* * * * * * * * * 1762 Tjerkwerd (Won) 34 1762 Parrega (Won) 14

1760: Wijbe Gerrits 1765: dit huijs is 1765 affgebrand en sal herboud worden

1767 27 Wijbe Wiebe Gerbens Gerbens4094


* * * * 1767 Parrega (Won) 36
1765 36 Wijbe Wiebe Gerbens Gerbens4094
b * v

1767 Parrega (Won) 27

1756 12 Wijbren Wiebren Yedes Iedes3055 qPa 47 * +
Parrega (Won) 2
1762 12 Wijbren Wiebren Yedes Iedes
wed

3055 qPa 47
* * * * v


1766 Bolsward (Bol)


1768 34 Wijbren Wiebren Yedes Iedes
wed

3055 qPa 47


* * v


1770 Parrega (Won) 41

1768: eerder gediend


1770 41 Wijbren Wiebren Yedes Iedes
wed

3055 qPa 47
* 1770 Parrega (Won) 34